لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

افزودن فیلتر
صنایع
نوع نماد
نماد
دسته بندی
فیلتر ترکیبی
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
وهور (مدیریت انرژی امید تابان هور)
167 13.9 38 83% -1.98 -0.04
2,328
1 6 26,470,514 6,144,933
440,667
66,176 2,500 15,406 0 0 2,331 52,000 0 -96 2,131 -2 -2 -94 -94 80 112 304 525 -4,226 -4,348 19 37 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
مبین (مبین انرژی خلیج فارس)
1,507 9.8 9 80% 1.77 0.00
14,730
1 1 8,095,136 3,130,666
4,902,953
20,238 2,500 29,810 17 5,068 12,300 36,000 20 -59 193 0 1 0 -3 102 28 371 -71 -3,272 1,390 -1 5 8 سابقه بورس سهامیاب کدال
3
دماوند (تولید نیروی برق دماوند)
702 69.1 38 58% -2.00 -0.33
48,495
1 8 1,104,000 1,931,719
2,217,256
2,760 2,500 13,385 0 0 0 101,490 0 -52 0 -2 -3 -3 -1 3 3 35 175 -1,120 -1,120 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
4
آبادا (تولید نیروی برق آبادان)
300 50.9 9 61% -1.95 -0.84
15,270
1 5 3,408,316 7,905,019
3,331,642
2,500 734 3,818 15 573 0 34,910 0 -56 0 8 6 6 1 22 63 101 -47 -641 -1,765 1 1 37 سابقه بورس سهامیاب کدال
5
بپیوند (برق و انرژی پیوندگستر پارس)
386 39 38 62% -2.00 -0.19
15,053
1 3 3,488,210 11,036,559
7,148,720
3,000 860 4,516 0 0 13,510 35,800 11 -58 165 10 6 4 -4 8 51 248 72 -623 -4,223 3 7 27 سابقه بورس سهامیاب کدال
6
بفجر (فجر انرژی خلیج فارس)
3,057 7.4 9 73% -1.19 -0.09
22,650
1 2 2,600,000 1,044,335
1,106,131
6,500 2,500 14,723 11 1,619 0 46,420 0 -51 0 0 -2 -3 -5 64 104 327 62 -450 -1,196 1 2 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
7
بکهنوج (تولید برق ماهتاب کهنوج)
-282 -6.6 38 0% -1.99 -0.70
1,848
1 7 26,609,899 33,609,486
21,134,307
16,050 603 2,966 0 0 1,700 107,239 9 -98 6,208 0 -2 -2 -7 1 3 73 17 -193 -213 1 2 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
8
بجهرم (توسعه مولد نیروگاهی جهرم)
31 95 38 50% -1.98 -1.27
2,945
1 5 17,241,380 42,989,102
24,913,886
24,145 1,400 7,111 0 0 2,700 9,900 9 -70 267 5 4 2 -5 7 15 145 7 -14 -682 2 14 7 سابقه بورس سهامیاب کدال
9
گواهی ظرفیت (گواهی ظرفیت نقدی)
0 0 0 0% 0.00 0.00
0
0 0 1 0
20,900
992 991,600,000 0 0 0 10,639 10,638,442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
10
بزاگرسح (ح . نیروگاه زاگرس کوثر)
0 0 38 0% -1.99 -0.71
6,290
1 1 1 416,711
109,577
3,000 3,000,000,000 1,887 0 0 6,250 25,000 1 -75 300 -3 1 1 -88 -201 -401 -701 -4,394 11 39 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
11
بزاگرس (نیروگاه زاگرس کوثر)
120 60.7 38 53% -1.99 -0.11
7,280
1 8 6,743,089 10,375,442
8,074,825
6,000 890 4,368 0 0 6,279 29,333 16 -75 367 -1 -1 -2 9 -10 -10 -144 -1,891 1,950 1,950 -3 -3 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
12
ونیرو (سرمایه‌گذاری‌نیرو)
349 7.9 9 65% -0.73 0.00
2,740
1 2 18,939,394 54,519,634
37,895,837
10,500 554 2,877 31 892 2,480 9,420 10 -71 280 6 4 3 -3 -8 -38 23 -86 2,128 3,732 -14 -7 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
13
بمپنا (تولید برق عسلویه مپنا)
2,116 36.9 38 58% -2.00 -0.08
78,089
2 12 637,528 1,264,101
911,230
728 1,142 5,685 0 0 63,600 175,888 23 -56 177 -2 -2 -3 -4 -12 -12 -87 -2,361 5,954 5,954 -1 -1 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
14
بگیلان (توسعه مسیر برق گیلان)
499 42.9 38 63% -2.00 -0.55
21,408
1 1 2,423,655 5,214,248
2,690,712
4,300 1,774 9,205 0 0 19,270 39,140 11 -45 103 9 8 7 -1 -27 52 200 -106 5,975 2,713 -1 1 54 سابقه بورس سهامیاب کدال
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک