لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 26014913469567886 IRO1GDIR0001 وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ 686 17.80 15 (-4.98) (-4.98) 9,338,521 61,149,703 12,933,628 72B 87,912,000 25% 2,913 26,010 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
2 37204371816016200 IRO1SAND0001 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ 1,092 13.38 15 (-4.95) (-4.82) 7,817,590 9,355,848 15,293,245 27B 39,447,000 14% 3,705 27,680 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
3 48010225447410247 IRO1BANK0001 وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 819 12.12 15 (-4.98) (-4.89) 10,900,000 13,541,718 16,946,065 27.3B 27,059,250 20% 0 34,400 174% -71% 848% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
4 49373621277888271 IRO1GDIR0002 وغدیر2 سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ 686 17.80 15 (-4.98) (-4.98) 1 1,700,000 24,000,000 72B 87,912,000 0% 3,000 20,630 307% -41% 588% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
5 52232388263291380 IRO1OIMC0001 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1,471 25.55 15 (-4.99) (-1.85) 3,133,159 2,513,560 1,170,386 30B 112,770,000 6% 6,222 54,960 504% -32% 783% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
6 2400322364771558 IRO1TAMN0001 شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 3,338,898 0 0 80B 0 11% 8,600 65,800 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
7 9626462203189560 IRO1OIMC0002 وامید2 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 600,000 0 30B 0 0% 6,500 45,310 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
8 4585123877892473 IRO1TAMN0002 شستا2 سرمایه گذاری تامین اجتماعی 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 80B 0 0% 38,000 51,000 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
9 62437444137129127 IRO1SAND0002 وصندوق2 سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 750,000 0 27B 0 0% 3,750 26,020 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات