لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

افزودن فیلتر
صنایع
نوع نماد
نماد
دسته بندی
فیلتر ترکیبی
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
خساپا
سایپا
-159 -14.2 -26 53% -1.75 -1.31
2,260
2 7 50,000,000 248,839,813
680,591,442
195,511 3,910 44,185 26 11,488 1,246 6,020 81 -62 383 -4 -6 -7 -9 77 200 249 114 -47,794 -73,958 319 339 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
خودرو
ایران‌ خودرو
-289 -8.5 -26 50% -1.61 -1.61
2,450
1 8 45,454,545 150,131,645
395,982,956
301,656 6,636 73,906 29 21,433 0 13,004 0 -81 0 -5 -7 -10 -16 78 155 181 129 -22,850 -46,811 184 261 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
3
خاهن
آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
1,201 33 -26 69% 2.44 4.10
39,630
1 1 1,314,406 3,339,619
2,793,812
2,740 2,085 10,858 20 2,172 7,101 52,000 458 -24 632 4 4 4 4 94 157 331 163 -6,544 -10,254 3 6 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
4
خبهمن
گروه‌بهمن‌
1,163 17.6 -26 69% -1.97 -1.64
20,430
2 9 4,000,000 1,327,347
9,207,151
10,000 2,500 20,430 24 4,903 3,381 42,040 504 -51 1,143 -3 -3 -7 -11 103 103 175 180 -6,220 -6,220 3 6 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
5
خکرمان
گروه اقتصادی کرمان خودرو
62 63.1 0 59% -1.93 -1.66
3,914
1 2 4,861,449 12,409,854
23,112,692
5,000 1,028 1,957 0 0 3,020 12,400 30 -68 311 -2 -5 -2 -9 48 113 186 60 -2,534 -6,208 16 31 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
6
خپارس
پارس‌ خودرو
-136 -43.2 -26 62% -1.87 -0.17
5,870
1 12 9,088,112 1,712,332
26,198,942
22,720 2,500 13,337 21 2,801 2,217 25,210 165 -77 1,037 -2 -2 -3 -8 123 122 155 316 -2,443 -2,441 4 5 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
7
خاور
ایران خودرو دیزل
-1,602 -3.8 0 55% -2.00 -1.33
6,031
1 11 3,201,025 1,003,879
8,428,404
4,989 1,559 3,009 0 0 2,110 11,834 186 -49 461 -3 -3 -8 -13 187 187 303 396 -2,412 -2,412 4 7 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
8
خگستر
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
382 7.7 -26 65% -1.69 -0.34
2,950
1 11 16,129,032 12,348,782
200,925,300
39,605 2,456 11,684 53 6,192 2,616 21,750 13 -86 731 -3 -5 -8 -13 23 112 190 93 -2,354 -6,579 22 30 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
9
خدیزل
بهمن دیزل
2,851 14.9 17 65% -2.00 -0.14
42,601
1 10 1,157,890 156,242
581,618
1,000 864 4,260 0 0 19,965 59,711 113 -29 199 -1 -1 -3 -5 100 186 262 322 -2,227 -2,396 1 1 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
10
خمحور
تولیدمحورخودرو
416 145.9 -26 62% -2.00 -0.62
60,710
1 8 814,200 94,901
501,328
421 517 2,554 12 307 14,335 84,610 324 -28 490 -1 -1 -1 -2 145 45 45 1,239 -1,959 -1,955 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
11
خنصیر
مهندسی‌نصیرماشین‌
796 140 -26 65% -2.00 -0.23
111,460
1 9 443,223 53,175
1,897,909
207 467 2,309 54 1,247 14,601 117,000 663 -5 701 -1 -1 -2 20 267 454 686 406 -1,647 -2,641 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
12
خزر
فنرسازی‌زر
341 140.9 -26 73% -1.99 -0.21
48,030
1 13 1,028,383 124,177
6,817,052
800 778 3,842 35 1,345 7,401 54,630 549 -12 638 -1 -1 -2 -10 240 408 619 246 -1,419 -2,371 1 1 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
13
ختراک
ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
624 27.1 -26 65% -1.95 -0.30
16,880
3 1 2,915,452 3,069,762
4,608,078
913 313 1,541 20 308 9,140 33,630 85 -50 268 -3 -4 -2 20 33 39 35 14 -864 -1,343 1 0 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
14
خرینگ
رینگ‌سازی‌مشهد
597 77.4 -26 69% -1.98 -0.32
46,200
1 12 1,076,658 57,178
1,938,729
445 413 2,056 50 1,028 0 78,500 0 -41 0 -1 -1 -1 -4 57 57 103 315 -454 -454 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
15
خموتور
موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
275 55.2 -26 64% -1.97 -0.07
15,180
1 13 3,287,311 54,957
4,673,150
1,429 435 2,169 14 304 0 29,990 0 -49 0 0 0 0 -2 191 191 215 640 -246 -246 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
16
خپویش
سازه‌ پویش‌
1,148 53.8 -26 64% -1.99 -0.05
61,790
1 9 807,885 12,747
524,755
324 401 2,003 13 260 34,680 152,710 78 -60 340 0 0 0 13 180 180 196 288 -242 -242 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
17
خریخت
صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
0 0 -26 57% 0.00 0.00
0
1 1 13,623,978 5,525,236
15,539,994
1,562 115 559 84 0 3,171 10,090 13 -65 218 -2 -3 -6 -3 7 73 242 31 -180 -1,514 4 21 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
18
خفنر
فنرسازی‌خاور
0 0 -26 63% 0.00 0.00
0
1 7 2,261,420 55,614
4,602,739
1,160 513 1,035 27 0 14,901 33,610 48 -34 126 -61 -61 -61 -61 21 21 48 2 -22 -22 0 2 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
19
خفناور
مهندسی صنعتی روان فن آور
133 397.2 0 62% -4.00 -0.64
52,830
4 5 374,947 24,008
767,700
100 267 528 0 0 14,021 53,341 277 -1 280 -1 -1 7 27 67 67 67 0 -5 -5 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
20
خوساز
محورسازان‌ایران‌خودرو
22 366.4 -26 62% -1.99 0.00
8,060
1 13 6,203,474 18,178
2,942,213
1,120 181 903 49 442 0 18,650 0 -57 0 0 0 0 -1 31 31 30 6 -3 -3 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
21
خزامیا
زامیاد
199 42.5 -26 60% -1.89 0.00
8,460
1 11 5,868,545 442,617
22,627,174
5,530 942 4,678 52 2,433 2,907 37,690 191 -78 1,197 -1 -1 -2 -6 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
22
خعمرا
توسعه و عمران شهرستان نائین
-893 -25.2 0 54% 3.00 0.02
22,483
12 1 890,116 3,174
27,545
80 90 180 0 0 12,080 23,596 86 -5 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 سابقه بورس سهامیاب کدال
23
ختورح
ح . رادیاتور ایران‌
0 0 -26 0% -1.44 0.00
23,570
1 1 1 0
0
200 200,000,000 471 0 0 18,180 48,000 30 -51 164 -94 -94 -94 -94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
24
ورنا
سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
402 14.4 -26 61% -1.90 0.00
5,790
1 9 8,635,579 97,582
11,179,116
7,960 922 4,609 28 1,290 2,774 22,570 109 -74 714 0 0 -1 -3 0 0 128 0 0 0 0 1 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
25
خشرق
الکتریک‌ خودرو شرق‌
23 722.2 -26 74% -1.99 0.00
16,610
2 9 3,010,235 24,222
2,795,372
630 209 1,046 49 513 0 45,170 0 -63 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک