لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 4758266259250794 IRO1SZPO0001 خپویش سازه‌ پویش‌ 906 44.80 -32 (-4.98) (0.00) 1,231,831 140,474 2,000 324.1M 1,315,603 11% 38,580 152,710 5% -73% 296% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
2 6433335428452486 IRO7TONP0001 خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین -1,211 -12.54 0 (5.00) (0.61) 1,329,257 72,676 161,564 80M 121,464 0% 8,157 15,746 86% -4% 93% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
3 7385624172574740 IRO1RENA0001 ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ 210 46.14 -32 (-4.94) (-0.21) 5,144,033 15,111,142 185,762 8B 7,713,240 27% 1,331 22,570 628% -57% 1,596% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
4 7457232989848872 IRO1TMKH0001 خمحور تولیدمحورخودرو 344 171.60 -32 (-5.00) (-0.03) 846,740 17,524 4,768 420.7M 2,483,634 8% 8,376 74,000 605% -20% 783% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
5 7483280423474368 IRO1ATIR0001 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 766 35.27 -32 (-2.83) (-4.56) 1,853,912 3,639,760 5,650,713 2.7B 7,403,302 22% 4,660 52,000 480% -48% 1,016% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
6 12752224677923341 IRO1RIIR0001 خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ -95 -53.58 -32 (-4.91) (0.00) 9,823,183 10,603,233 74,502 1.6B 795,151 92% 1,535 10,090 232% -50% 557% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
7 14957056743925737 IRO1LENT0001 خلنت لنت‌ ترمزایران‌ 1,205 76.47 -32 (-5.00) (-0.05) 541,947 82,799 5,560 88M 810,920 29% 34,776 120,840 165% -24% 247% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
8 16315910303613772 IRO7IKDP0001 خاور ایران خودرو دیزل -1,823 -3.65 0 (-3.00) (-0.16) 2,985,521 670,028 157,022 5B 3,324,210 0% 0 11,834 335% -44% 673% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
9 17330546482145553 IRO1MHKM0001 خمهر مهرکام‌پارس‌ -208 -35.05 -32 (-4.93) (-0.14) 6,849,315 6,739,353 163,315 1.9B 1,357,230 46% 1,749 17,910 317% -59% 924% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
10 17834623106317041 IRO1MNSR0001 خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ 455 109.91 -32 (-5.00) (0.00) 999,800 43,759 0 207.2M 1,036,039 54% 5,223 71,840 857% -30% 1,275% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
11 19257295292088310 IRO1INDM0001 خکمک کمک‌فنرایندامین‌ 6 9,286.67 -32 (-4.99) (-0.02) 897,183 41,942 1,786 320.9M 1,787,817 45% 4,589 87,730 1,114% -36% 1,812% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
12 26824673819862694 IRO1BHMN0001 خبهمن گروه‌بهمن‌ 1,113 18.88 -32 (-5.00) (-0.90) 4,000,000 17,097,669 714,679 10B 21,010,000 26% 1,880 42,040 1,018% -50% 2,136% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
13 29527985620948695 IRO7KKHP0001 خکرمان گروه اقتصادی کرمان خودرو 355 14.57 0 (-3.00) (-0.58) 3,802,282 17,458,884 730,959 5B 2,587,000 0% 0 12,400 165% -58% 534% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
14 31879190587976736 IRO1MESI0001 خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو 22 418.18 -32 (-5.00) (0.00) 5,434,783 1,466,882 35,780 1.1B 1,030,286 49% 3,200 18,650 188% -51% 483% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
15 32821908911812078 IRO1FNAR0001 خزر فنرسازی‌زر 233 43.65 -32 (4.98) (3.46) 5,175,983 3,784,990 4,624,159 800M 813,597 33% 0 17,840 260% -43% 532% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
16 33783140337377394 IRO1CHAR0001 خچرخش چرخشگر 10 1,925.00 -32 (-4.99) (0.00) 2,596,054 1,163,528 1,532 1B 1,832,782 25% 2,850 28,810 575% -33% 911% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
17 38084304113529336 IRO3DZLZ0001 خدیزل بهمن دیزل 2,517 18.51 20 (-5.00) (-3.89) 1,031,035 786,731 802,501 1B 4,659,400 0% 6,511 55,700 616% -16% 755% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
18 39436183727126211 IRO1NMOH0001 خمحرکه نیرو محرکه‌ 80 93.63 -32 (-4.92) (-0.40) 6,613,757 27,494,998 494,588 5.7B 4,294,833 33% 4,836 60,936 55% -88% 1,160% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
19 42075223783409640 IRO1AZIN0001 خاذین سایپاآذین‌ -33 -217.58 -32 (-4.87) (0.00) 6,954,103 11,544,058 55,180 2.6B 1,899,607 46% 0 14,000 238% -49% 560% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
20 42354736493447489 IRO1PKOD0001 خپارس پارس‌ خودرو -92 -80.76 -32 (-4.99) (-4.99) 9,088,112 48,385,242 13,054,780 22.7B 16,881,167 21% 1,279 25,210 481% -71% 1,871% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
21 44891482026867833 IRO1SIPA0001 خساپا سایپا -87 -26.55 -32 (-4.94) (-4.94) 47,430,830 652,835,253 1,050,492,047 195.5B 45,162,937 25% 1,246 6,020 85% -62% 383% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
22 45895339414786358 IRO1RINM0001 خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 311 111.54 -32 (5.00) (3.24) 1,561,524 1,454,401 3,171,623 445M 1,543,705 50% 0 55,861 691% -38% 1,173% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
23 48990026850202503 IRO1GOST0001 خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 450 9.62 -32 (-4.84) (-4.84) 15,842,055 240,579,248 16,458,677 39.6B 17,149,024 52% 2,616 21,750 66% -80% 731% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
24 50117925085549635 IRO7LIBP0001 خلیبل مالیبل سایپا -265 -0.90 0 (4.62) (0.00) 84,033,614 90 0 1.5B 34,970 0% 249 249 -4% -4% 0% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
25 50185721305191887 IRO1RADI0001 ختور رادیاتور ایران‌ 280 158.21 -32 (4.99) (4.19) 1,233,350 4,829,233 4,622,945 850M 3,765,500 49% 7,820 136,870 466% -68% 1,650% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
26 57273529732791251 IRO1MSTI0001 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ 255 47.88 -32 (-4.99) (-0.08) 4,091,653 300,957 67,434 1.4B 1,744,614 13% 5,170 18,190 136% -33% 252% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
27 58180284328186631 IRO7RFNZ0001 خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 67 371.48 0 (-4.99) (0.00) 803,504 9,821 0 100M 248,890 0% 7,352 35,727 239% -30% 386% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
28 59217041815333317 IRO1KRIR0001 خکار ایرکا پارت صنعت 554 62.00 -32 (-4.98) (0.00) 1,455,604 137,547 2,156 500M 1,717,500 75% 3,140 59,690 994% -42% 1,801% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
29 63915926161403347 IRO1KHSH0001 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ 21 969.52 -32 (-4.96) (-0.05) 2,453,386 1,965,228 21,526 630M 1,282,680 48% 3,531 45,170 477% -55% 1,179% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
30 64842837716888827 IRO7SDLP0001 خکاوه سایپا دیزل -303 -19.50 0 (-2.99) (-0.02) 3,378,950 8,927,707 21,680 2.6B 1,557,706 0% 1,769 11,067 234% -47% 526% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
31 65883838195688438 IRO1IKCO0001 خودرو ایران‌ خودرو -317 -9.68 -32 (0.00) (-2.85) 36,144,578 951,635,353 1,414,877,390 301.7B 92,608,413 24% 1,174 13,450 161% -77% 1,046% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
32 66127247173352975 IRO7ESHP0001 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ -27 -520.04 0 (3.00) (2.98) 1,467,029 211,668 3,951,008 0.9B 1,267,508 0% 11,231 24,045 25% -42% 114% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
33 70289374539527245 IRO1GHAT0001 ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ 64 60.63 -32 (-4.87) (-0.51) 12,722,646 36,279,930 1,161,214 6.2B 2,406,109 56% 3,650 22,897 6% -83% 527% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
34 2262715289665960 IRR1RADI0101 ختورح ح . رادیاتور ایران‌ 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 4,313,496 0 200M 471,400 0% 19,840 48,000 30% -51% 164% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
35 2589887561569709 IRO1ZMYD0001 خزامیا زامیاد 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 2,920,561 0 0 5.5B 0 52% 1,500 37,690 1,041% -55% 2,413% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
36 22903901709044823 IRO1RTIR0001 ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 2,660,990 787,072 0 563M 1,057,877 17% 7,848 33,630 139% -44% 329% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
37 28033133021443774 IRO1KFAN0001 خفنر فنرسازی‌خاور 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 2,552,323 769,489 0 467.9M 916,692 28% 10,156 33,610 0% 0% 0% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
38 64377437823895622 IRO1SIPA0002 خساپا2 سایپا 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 667,286 0 195.5B 44,185,384 0% 2,057 5,170 10% -56% 151% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
39 6026656252239697 IRO1RENA0002 ورنا2 سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 5 0 8B 0 0% 11,330 15,088 0% 0% 0% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
40 34610263803983222 IRO1IKCO0002 خودرو2 ایران‌ خودرو 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 1,282,836 0 301.7B 0 0% 2,640 4,221 0% 0% 0% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات