لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

افزودن فیلتر
صنایع
نوع نماد
نماد
دسته بندی
فیلتر ترکیبی
ترتیب نمایش
تعداد نمایش
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک
1
بکام (کارخانجات تولیدی شهید قندی)
74 45.1 21 33% -0.30 -0.30
3,340
1 2 14,925,373 17,916,891
29,728,754
8,040 539 2,685 34 913 3,050 147,967 10 -98 4,751 0 -1 -1 0 215 333 568 253 -12,307 -19,873 59 125 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
بترانس (ایران‌ ترانسفو)
141 19.4 21 41% -1.81 -1.08
2,740
1 10 17,985,612 6,639,931
63,012,523
36,403 2,024 9,974 26 2,593 2,440 76,560 12 -96 3,038 -2 -4 -4 -12 90 155 299 131 -1,487 -2,923 11 19 0 سابقه بورس سهامیاب کدال
3
بموتو (موتوژن‌)
5,261 10.9 21 0% -0.64 -0.83
57,190
1 1 865,501 734,728
968,431
680 786 3,891 21 817 37,259 77,000 53 -26 107 1 2 1 -3 33 43 29 33 -869 -1,011 0 0 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
4
بالبر (کابل‌ البرز)
111 503.1 21 31% -1.88 -1.88
55,840
3 7 877,809 803,304
2,761,864
317 361 1,770 15 265 20,520 59,070 172 -5 188 -2 -3 -5 26 2 2 -2 70 -469 -469 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
5
بشهاب (لامپ‌ پارس‌ شهاب‌)
2,921 51.4 21 53% -2.00 -0.01
150,260
1 12 332,668 14,698
602,815
162 487 2,434 11 268 0 151,710 0 -1 0 0 0 0 5 88 104 246 122 -44 -200 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
6
بایکا (کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌)
4 10745.5 0 35% -2.00 -0.02
42,982
1 15 465,160 12,901
684,508
505 1,085 2,169 0 0 0 67,500 0 -36 0 0 0 0 -1 64 79 79 125 -30 -54 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
7
نیرو (نیرو سرمایه)
318 178.3 0 38% -4.00 -0.03
56,690
1 12 352,678 8,973
227,080
65 184 368 0 0 24,531 75,067 131 -24 206 0 0 0 -7 0 2 -1 1 0 -1 0 0 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
8
بکاب (صنایع‌جوشکاب‌یزد)
2,264 160.3 21 27% -2.00 -0.03
362,820
1 15 137,741 1,761
56,013
24 175 874 54 472 0 512,000 0 -29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
9
بسویچ (پارس‌سویچ‌)
2,214 24 21 58% -1.99 0.00
53,180
1 4 940,026 41,814
436,606
1,000 1,064 5,318 4 213 0 92,123 0 -42 0 0 0 0 -2 0 0 41 0 0 0 0 0 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
10
بتک (کارخانجات کابل سازی‌ تک‌)
212 159.7 0 25% 2.00 0.01
33,859
2 1 295,369 246
113
9 30 30 0 0 33,820 35,206 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
11
بنیرو (نیروترانس‌)
780 19.8 21 0% -1.94 -0.06
15,460
1 10 3,232,062 642,421
1,302,112
1,500 464 2,319 12 278 15,190 100,140 2 -85 559 0 -1 -2 -2 88 136 270 191 222 79 0 0 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت معامله درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) ضریب قدرت خریدار حقیقی 5روزه لینک