لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 408934423224097 IRO1FRVR0001 فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ 447 52.26 15 (-4.99) (-0.34) 2,131,287 1,770,039 154,355 660M 1,541,760 33% 13,869 63,998 68% -63% 361% فلزات اساسي S/B TSE S R C
2 4733285133017464 IRO1FKAS0001 فخاس فولاد خراسان 1,117 30.69 15 (-4.98) (-1.83) 2,846,570 1,294,831 1,068,109 11.9B 40,793,200 3% 14,250 55,580 141% -38% 290% فلزات اساسي S/B TSE S R C
3 8977441217024425 IRO1SEPA0001 فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ 3,616 10.61 15 (-1.97) (-3.15) 1,210,361 2,787,867 1,623,141 650M 2,494,700 35% 10,134 78,820 279% -51% 678% فلزات اساسي S/B TSE S R C
4 9211775239375291 IRO3ZOBZ0001 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 139 33.25 28 (-4.22) (-4.88) 23,580,272 145,453,397 284,829,788 61.5B 28,426,936 0% 0 11,920 178% -62% 631% فلزات اساسي S/B TSE S R C
5 12172752329504345 IRO1FKHZ0002 فخوز2 فولاد خوزستان 2,368 14.36 15 (4.78) (4.78) 1 1,130,750 4,600,000 19B 64,765,570 0% 8,500 51,500 300% -34% 506% فلزات اساسي S/B TSE S R C
6 12874072841236826 IRO1FSAZ0001 فسازان غلتک سازان سپاهان 1,693 18.06 15 (-4.97) (-1.23) 1,544,640 4,289,735 383,911 600M 1,834,800 44% 13,401 47,780 128% -36% 257% فلزات اساسي S/B TSE S R C
7 18004480270695404 IRO1ALMR0001 فمراد آلومراد 2,598 57.71 15 (-10.00) (-0.80) 330,819 5,236 26,598 49.5M 742,686 48% 21,001 171,550 614% -13% 717% فلزات اساسي S/B TSE S R C
8 19367527798307032 IRO7ALTP0001 فالوم آلومتک‌ 451 77.24 0 (-3.00) (-0.02) 573,708 6,205 4,031 750M 2,612,625 0% 2,355 40,893 1,379% -15% 1,636% فلزات اساسي S/B TSE S R C
9 20966291817819448 IRO7LSDP0001 فسدید لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته -10,614 -11.00 0 (-2.00) (-0.10) 42,800 40,262 2,150 97.8M 1,141,394 0% 19,624 125,458 495% -7% 539% فلزات اساسي S/B TSE S R C
10 24018878640527909 IRO3KHMZ0001 میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 238 94.68 28 (0.84) (0.10) 5,399,812 4,853,532 9,959,219 45.2B 101,858,200 0% 4,422 24,400 410% -8% 452% فلزات اساسي S/B TSE S R C
11 27814844870305607 IRO3KZGZ0001 کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران 1,772 13.92 28 (-5.00) (-1.00) 1,983,183 1,430,755 397,018 400M 986,560 0% 0 59,999 81% -59% 340% فلزات اساسي S/B TSE S R C
12 28864540805361867 IRO1FKHZ0001 فخوز فولاد خوزستان 2,368 13.77 15 (2.99) (0.46) 2,951,594 19,315,585 36,693,249 19B 62,098,752 24% 8,400 55,440 288% -41% 560% فلزات اساسي S/B TSE S R C
13 29974853866926823 IRO3IZSZ0001 فروی ذوب روی اصفهان 6,672 7.32 28 (-5.00) (-4.89) 932,819 3,141,287 4,107,957 600M 2,932,320 0% 14,000 92,490 249% -47% 561% فلزات اساسي S/B TSE S R C
14 35425587644337450 IRO1MSMI0001 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ 1,639 13.30 15 (-4.93) (-4.80) 5,002,084 102,163,710 247,588,161 101.4B 221,052,000 33% 5,181 39,810 321% -45% 668% فلزات اساسي S/B TSE S R C
15 40808043719554948 IRO1FAIR0001 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 1,738 14.55 15 (-5.00) (-0.47) 2,400,000 2,645,144 231,366 6B 15,174,000 6% 5,421 41,010 367% -38% 657% فلزات اساسي S/B TSE S R C
16 41302553376174581 IRO1FAJR0001 فجر فولاد امیرکبیرکاشان 4,945 10.24 15 (4.47) (0.64) 999,800 2,086,383 2,567,672 858M 4,346,628 28% 13,054 75,910 288% -33% 482% فلزات اساسي S/B TSE S R C
17 43545527030854340 IRO1KVIR0001 کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر 957 15.40 15 (-4.94) (-1.54) 4,320,000 5,575,191 1,326,968 10.8B 15,919,200 12% 8,803 58,500 67% -75% 565% فلزات اساسي S/B TSE S R C
18 43716452378323683 IRO3KZIZ0001 فزرین زرین معدن آسیا 1,158 17.14 28 (-5.00) (-0.17) 2,501,251 3,067,423 83,011 650M 1,290,185 0% 9,566 36,500 107% -46% 282% فلزات اساسي S/B TSE S R C
19 46348559193224090 IRO1FOLD0001 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 805 16.25 15 (-4.95) (-4.80) 8,374,040 205,276,727 463,927,967 209B 273,372,000 26% 3,688 24,820 255% -47% 573% فلزات اساسي S/B TSE S R C
20 47232550823972469 IRO1TOKA0001 وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ 456 22.59 15 (-4.24) (-4.98) 4,508,566 8,167,364 7,310,488 4B 4,150,900 43% 4,500 34,130 129% -70% 658% فلزات اساسي S/B TSE S R C
21 48623320733330408 IRO1LMIR0001 فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ 262 87.75 15 (-5.00) (-0.04) 2,172,024 2,178,624 22,375 500M 1,149,500 69% 10,150 43,440 127% -47% 328% فلزات اساسي S/B TSE S R C
22 54277068923045214 IRO1SORB0001 فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ 478 276.32 15 (-5.00) (-0.24) 375,601 627,353 18,272 322M 4,252,976 33% 21,700 218,800 509% -40% 908% فلزات اساسي S/B TSE S R C
23 56324206651661881 IRO1NGFO0001 فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ 13,068 10.78 15 (5.00) (0.28) 359,195 55,655 19,759 144M 2,028,384 20% 22,539 146,160 525% -4% 548% فلزات اساسي S/B TSE S R C
24 57875847776839336 IRO1NALM0001 فنوال نورد آلومینیوم‌ 1,219 29.16 15 (-4.98) (0.00) 1,406,866 86,428 3,053 678.3M 2,410,845 46% 3,800 55,980 835% -37% 1,373% فلزات اساسي S/B TSE S R C
25 59266699437480384 IRO3ARFZ0001 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 1,139 10.84 28 (0.27) (-2.48) 4,800,000 14,441,343 14,140,080 12B 14,822,400 0% 0 24,999 194% -51% 495% فلزات اساسي S/B TSE S R C
26 59342912854668427 IRO7PEIZ0001 فنفت صنایع تجهیزات نفت 501 29.43 0 (-4.99) (-0.07) 1,324,504 1,323,313 19,705 440M 648,824 0% 8,345 25,351 77% -42% 204% فلزات اساسي S/B TSE S R C
27 60350996279289099 IRO1KVEH0001 کاوه فولاد کاوه جنوب کیش 1,060 17.38 15 (3.73) (-0.38) 5,162,623 32,477,460 61,090,872 15B 27,630,000 19% 4,201 25,120 338% -27% 498% فلزات اساسي S/B TSE S R C
28 65004959184388996 IRO1ALIR0001 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 1,681 11.89 15 (-4.97) (-2.58) 2,378,687 2,229,361 1,260,639 5.2B 10,390,463 25% 5,884 31,100 240% -36% 429% فلزات اساسي S/B TSE S R C
29 66021783818850713 IRO7FAFP0001 فافزا فولاد افزا سپاهان 1,390 35.11 0 (-4.97) (0.00) 409,744 2,104 0 90M 439,182 0% 16,765 58,240 191% -16% 247% فلزات اساسي S/B TSE S R C
30 66514709341259550 IRO7FVAP0001 فوکا فولاد کاویان 22 957.32 0 (-3.00) (0.00) 2,389,891 68,369 245 6B 12,583,370 0% 1,602 24,470 1,215% -14% 1,427% فلزات اساسي S/B TSE S R C
31 66701874099226162 IRO1KSIM0001 فاسمین کالسیمین‌ 624 26.88 15 (-4.99) (-4.99) 2,626,050 2,682,685 2,672,749 6B 10,062,000 40% 11,843 83,000 42% -80% 601% فلزات اساسي S/B TSE S R C
32 66772024744156373 IRO1BAHN0001 فباهنر مس‌ شهیدباهنر 3,166 16.38 15 (-4.98) (-4.98) 912,909 1,116,165 1,647,129 1.1B 5,835,375 20% 13,842 87,440 275% -41% 532% فلزات اساسي S/B TSE S R C
33 67170215467608124 IRO3ZAGZ0001 زنگان صنعت روی زنگان 479 336.79 28 (-4.98) (0.00) 309,876 4,203 0 100M 1,613,230 0% 17,894 198,000 802% -19% 1,007% فلزات اساسي S/B TSE S R C
34 68488673556087148 IRO1SPTA0001 فپنتا سپنتا 4,894 69.92 15 (5.00) (1.96) 150,358 80,106 80,015 54.2M 1,853,847 28% 61,000 361,040 461% -5% 492% فلزات اساسي S/B TSE S R C
35 70498485598181604 IRO3FOHZ0001 هرمز فولاد هرمزگان جنوب 1,097 10.29 28 (1.35) (-0.68) 10,000,000 17,922,729 20,991,308 25B 28,225,000 0% 4,869 16,599 132% -32% 241% فلزات اساسي S/B TSE S R C
36 675737110292645 IRO1MSMI0002 فملی2 ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 3,486,702 0 101.4B 0 0% 5,292 35,430 539% -5% 570% فلزات اساسي S/B TSE S R C
37 3102570373792350 IRO1FAIR0002 فولاژ2 فولاد آلیاژی ایران 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 727 0 6B 0 0% 26,720 33,450 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
38 5550649038347558 IRR1FKAS0101 فخاسح ح . فولاد خراسان 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 1,418,203 0 2.9B 9,326,400 0% 24,710 37,320 30% -14% 51% فلزات اساسي S/B TSE S R C
39 14800142337291217 IRO3FAYZ0001 فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 0 0.00 28 (0.00) (0.00) 960,911 18,180 0 134M 697,256 0% 5,700 61,500 813% -15% 979% فلزات اساسي S/B TSE S R C
40 19174812964848627 IRR1KVIR0101 کویرح ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 9,927,440 0 7.2B 7,538,400 0% 8,010 22,140 31% -53% 176% فلزات اساسي S/B TSE S R C
41 41713045190742691 IRO7SDIP0001 وسدید گروه ‌صنعتی‌سدید 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1,592,354 0 0 4B 0 0% 2,450 49,433 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
42 44296315953738727 IRO7FAHP0001 فاهواز نورد و لوله اهواز 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 2,259,600 0 0 5.6B 0 0% 1,200 28,638 1,580% -31% 2,319% فلزات اساسي S/B TSE S R C
43 50484748330985048 IRO1KSIM0002 فاسمین2 کالسیمین‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 6B 0 0% 75,080 81,700 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
44 54419429862704331 IRO1FRIS0001 فروس فروسیلیس‌ ایران‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 2,101,723 1,725,212 0 4B 2,080,414 45% 10,961 42,000 117% -43% 283% فلزات اساسي S/B TSE S R C
45 61934586397353104 IRO1FOLD0002 فولاد2 فولاد مبارکه اصفهان 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 3,038,868 0 209B 370,557,000 0% 3,815 20,080 365% -12% 426% فلزات اساسي S/B TSE S R C
46 25387056990464790 IRR1TOKA0101 وتوکاح ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 7,327,647 0 1B 645,826 0% 6,650 11,270 0% -41% 69% فلزات اساسي S/B TSE S R C
47 13872342610746471 IRO3KHMZ0002 میدکو2 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 0 0.00 28 (0.00) (0.00) 1 0 0 45.2B 0 0% 4,658 22,700 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
48 59363563131789466 IRO1ALIR0002 فایرا2 آلومینیوم‌ایران‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 1,908,016 0 5.2B 10,759,509 0% 17,810 27,250 16% -24% 53% فلزات اساسي S/B TSE S R C
49 25632323149688829 IRR1TOKA0102 وتوکاح2 ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 1B 0 0% 7,900 10,003 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
50 7313915654710541 IRO3ARFZ0002 ارفع2 شرکت آهن و فولاد ارفع 0 0.00 28 (0.00) (0.00) 1 54,320 0 12B 24,262,800 0% 20,219 20,219 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات