لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 7745894403636165 IRO1PNES0001 شپنا پالایش نفت اصفهان 439 37.52 31 (-4.96) (-4.96) 6,924,409 131,928,993 23,003,500 76B 125,172,000 27% 5,150 53,210 220% -69% 933% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
2 14073782708315535 IRO1NPRS0001 شنفت نفت‌ پارس‌ 2,029 26.78 31 (-4.98) (-1.52) 1,000,000 538,119 307,739 2.5B 13,585,000 10% 14,715 105,320 269% -48% 616% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
3 22667016906590506 IRO1NBEH0001 شبهرن نفت‌ بهران‌ 4,745 12.14 31 (-4.98) (-4.62) 1,040,000 1,389,586 1,362,399 2.6B 14,976,000 33% 0 110,000 190% -48% 454% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
4 33683240001985963 IRO3PRZZ0001 شراز پالایش نفت شیراز 3,058 34.21 35 (-5.00) (-2.35) 466,758 304,106 219,343 1B 10,748,672 0% 0 182,990 0% 0% 0% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
5 33931218652865616 IRO1NAFT0001 ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ 1,143 11.33 31 (-2.83) (-3.43) 3,728,561 8,728,951 7,049,044 1.7B 2,136,750 60% 0 28,400 0% 0% 0% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
6 35178706978554988 IRO3NPSZ0001 شپاس نفت پاسارگاد 582 40.79 35 (-5.00) (-0.52) 2,095,119 1,224,291 216,534 2.4B 5,698,080 0% 0 47,600 202% -50% 506% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
7 35366681030756042 IRO1PNBA0001 شبندر پالایش نفت بندرعباس 750 44.17 31 (-4.99) (-4.99) 3,441,354 57,150,028 7,665,036 28.7B 95,043,344 14% 8,851 62,330 0% 0% 0% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
8 44013656953678055 IRO3NOLZ0001 شرانل نفت ایرانول 2,008 13.58 35 (-5.00) (-1.08) 1,813,303 1,721,720 908,405 2B 5,455,400 0% 12,150 47,537 139% -43% 316% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
9 48753732042176709 IRO1PNTB0001 شبریز پالایش نفت تبریز 1,208 26.95 31 (-4.99) (-0.97) 3,041,363 15,536,664 594,993 10B 32,560,000 11% 14,392 67,810 0% 0% 0% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
10 49188729526980541 IRO1SEPP0001 شسپا نفت سپاهان 1,869 10.30 31 (-4.99) (-4.84) 2,471,577 8,757,127 7,133,003 6B 11,550,000 25% 8,480 41,100 127% -53% 385% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
11 51617145873056483 IRO1PTEH0001 شتران پالایش نفت تهران 409 33.69 31 (-4.97) (-4.97) 8,275,862 67,341,301 12,226,997 75B 103,350,000 14% 5,225 53,030 164% -74% 915% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
12 60247433951600827 IRO3PNLZ0001 شاوان پالایش نفت لاوان 983 106.85 35 (-5.00) (-0.40) 474,118 615,401 38,065 1.1B 12,010,043 0% 36,012 206,036 192% -49% 472% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
13 65490886290565185 IRO7ZNGP0001 شزنگ تجهیزنیروی‌زنگان‌ 142 779.10 0 (3.00) (2.07) 184,524 118,676 127,445 28M 309,770 0% 19,746 111,638 460% -1% 464% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
14 21976566779427945 IRO1PNES0002 شپنا2 پالایش نفت اصفهان 0 0.00 31 (0.00) (0.00) 1 5,315,965 0 76B 148,504,000 0% 5,240 36,790 273% -47% 602% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
15 23678782355312544 IRO1PTEH0002 شتران2 پالایش نفت تهران 0 0.00 31 (0.00) (0.00) 1 2,325,089 0 75B 0 0% 5,600 49,760 397% -44% 789% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
16 51234238775438234 IRO1PNBA0002 شبندر2 پالایش نفت بندرعباس 0 0.00 31 (0.00) (0.00) 1 1,164,117 0 28.7B 0 0% 11,020 50,840 0% 0% 0% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
17 63469068977311458 IRO3PNLZ0004 شاوان4 پالایش نفت لاوان 0 0.00 35 (0.00) (0.00) 1 0 0 1.1B 12,404,752 0% 59,706 132,240 82% -18% 121% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
18 70380537339724605 IRO3PRZZ0004 شراز4 پالایش نفت شیراز 0 0.00 35 (0.00) (0.00) 1 0 0 1B 10,944,215 0% 63,453 115,720 68% -8% 82% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
19 48848845958085198 IRO1NPRS0002 شنفت2 نفت‌ پارس‌ 0 0.00 31 (0.00) (0.00) 1 295,000 0 2.5B 0 0% 16,600 90,000 0% 0% 0% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
20 29751216137877139 IRO1PNTB0002 شبریز2 پالایش نفت تبریز 0 0.00 31 (0.00) (0.00) 1 1,335,913 0 10B 0 0% 30,600 43,428 0% 0% 0% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات