لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 3623921205367364 IRO1DMVN0001 کدما معدنی‌ دماوند 232 792.24 16 (5.00) (3.94) 282,741 663,684 4,527,857 250M 4,595,000 43% 50,000 565,970 268% -68% 1,032% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
2 4942127026063388 IRO1BAMA0001 کاما باما 15,996 11.16 16 (-5.00) (-4.08) 400,000 3,326,312 979,844 1B 17,850,000 32% 13,233 344,310 1,249% -48% 2,502% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
3 18027801615184692 IRO1CHML0001 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 1,199 12.37 16 (-4.95) (-4.57) 7,722,008 22,094,827 13,356,581 55.5B 82,306,500 10% 0 25,390 205% -42% 427% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
4 20411759370751096 IRO1KNRZ0001 کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور 4,095 9.37 16 (-4.98) (-4.98) 1,238,237 1,604,686 1,485,436 2.9B 11,267,051 15% 0 56,400 480% -32% 752% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
5 22787503301679573 IRO1ROOI0001 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 831 35.72 16 (-4.99) (-4.99) 1,600,512 4,357,158 2,052,169 2.4B 7,164,604 46% 7,100 69,900 327% -58% 906% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
6 23293437377896568 IRO1SADR0001 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 669 15.59 16 (-4.96) (-0.48) 11,450,382 10,833,683 1,014,976 31B 32,333,000 11% 2,782 25,920 293% -60% 877% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
7 28711499450482077 IRR1DMVN0101 کدماح ح . معدنی‌ دماوند 0 0.00 16 (-10.00) (-10.00) 1 2,664,084 1,249,105 220M 2,234,100 0% 67,300 141,500 51% -28% 110% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
8 30703140537034664 IRO3GZIZ0001 کگهر سنگ آهن گهرزمین 1,073 37.92 38 (-5.00) (-0.40) 2,937,361 1,057,066 240,857 25B 101,720,000 0% 15,660 75,300 0% 0% 0% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
9 35700344742885862 IRO1GOLG0001 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 1,059 15.07 16 (-4.96) (-4.72) 7,164,179 22,725,515 15,437,308 74.4B 118,742,400 15% 6,562 26,900 143% -41% 310% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
10 43256212620530446 IRO1BAFG0001 کبافق معادن‌ بافق‌ 3 11,656.70 16 (-4.99) (-1.35) 1,410,437 1,532,323 2,960,054 1.2B 4,248,855 23% 22,800 113,962 53% -69% 400% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
11 50341528161302545 IRO1MNGZ0001 کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ 4,637 23.03 16 (-4.99) (-0.52) 465,679 451,889 48,632 202.4M 2,161,834 55% 0 123,820 409% -14% 490% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
12 52455922800537930 IRO7NARP0001 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 118 829.77 0 (3.00) (0.45) 205,188 164,160 30,968 60M 587,478 0% 13,522 100,396 624% -2% 636% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
13 35150770536114195 IRR1SADR0101 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 0 0.00 16 (0.00) (0.00) 1 0 0 9B 0 0% 8,600 14,170 16% -29% 65% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
14 58931793851445922 IRO1MADN0001 ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 0 0.00 16 (0.00) (0.00) 7,504,690 12,145,401 0 54.9B 87,785,100 23% 4,301 20,790 272% -23% 383% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
15 57376264268853589 IRO1GOLG0002 کگل2 معدنی و صنعتی گل گهر 0 0.00 16 (0.00) (0.00) 1 1,266,609 0 74.4B 169,929,600 0% 6,810 26,320 235% -13% 286% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
16 24651304184097917 IRO1SADR0002 تاصیکو2 سرمایه گذاری صدرتامین 0 0.00 16 (0.00) (0.00) 1 0 0 31B 0 0% 2,800 20,930 0% 0% 0% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
17 42129223512645122 IRO1CHML0002 کچاد2 معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 0.00 16 (0.00) (0.00) 1 562,295 0 55.5B 119,436,000 0% 5,310 24,850 305% -13% 368% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
18 69873538964610831 IRO1MNGZ0002 کمنگنز2 معادن‌منگنزایران‌ 0 0.00 16 (0.00) (0.00) 1 0 0 202.4M 0 0% 86,010 90,000 3% -1% 5% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
19 62810990108260391 IRR1GOLG0101 کگلح ح . معدنی و صنعتی گل گهر 0 0.00 16 (0.00) (0.00) 1 4,939,034 0 26.4B 47,520,000 0% 9,371 22,550 92% -20% 141% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
20 5155287013753993 IRO1MADN0002 ومعادن2 توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 0 0.00 16 (0.00) (0.00) 1 2,700,000 0 54.9B 87,949,800 0% 4,533 20,400 253% -21% 350% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات