لیست کامل نام و نماد شرکتهای بورسی نمایش کلیه سهم های بازار بورس تهران با جزئیات

انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
ترتیب نمایش
تعداد
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت آخرین درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) درصد افزایش سرمایه قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) قدرت خریدار به فروشنده 5روزه لینک
1
وتجارت (بانک تجارت)
345 7.6 11 60% -2.24 -2.24
2,620
1 9 45,454,545 259,251,861
147,986,140
223,926 4,926 58,669 26 15,254 0 1,140 4,640 130 -44 307 0 -1 -2 -9 150 173 419 241 -142,509 -142,708 546 1,084 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
2
وملل (اعتباری ملل)
292 45.7 10 54% 0.01 0.01
13,351
1 1 4,000,000 27,859,411
19,220,696
10,000 2,500 13,351 0 0 0 8,801 19,709 52 -32 124 0 0 0 2 206 380 534 450 -100,297 -132,735 99 142 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
3
برکت (گروه دارویی برکت)
329 95.6 16 57% -2.98 -2.54
31,440
1 5 2,320,000 20,821,551
40,498,720
5,800 2,500 18,235 27 4,924 0 10,300 45,060 205 -30 337 -3 -6 1 -5 51 51 157 93 -77,834 -77,519 25 53 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
4
وبصادر (بانک صادرات ایران)
280 8.2 11 60% -2.97 -2.97
2,290
1 7 50,847,458 188,893,148
103,921,885
175,354 3,449 40,156 23 9,236 0 1,077 5,110 113 -55 374 -2 -3 -5 -13 107 198 407 216 -62,142 -69,844 304 587 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
5
فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)
1,180 10.3 11 53% -2.67 -1.94
12,110
1 4 9,266,409 57,190,296
67,659,626
209,000 22,555 253,099 26 65,806 0 6,740 24,820 80 -51 268 -3 -6 -2 -10 65 142 151 74 -61,397 -69,859 57 -11 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
6
شستا (سرمایه گذاری تامین اجتماعی)
1,701 6.8 10 48% -2.97 -1.95
11,570
1 1 10,109,520 72,436,896
73,564,869
142,000 14,046 164,294 11 18,072 78 0 65,800 0 -82 0 1 -3 6 4 61 166 207 103 -56,269 -107,872 94 107 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
7
شتران (پالایش نفت تهران)
529 17 12 43% -2.92 -2.92
8,980
1 5 12,371,134 34,041,541
93,260,156
75,000 6,063 67,350 19 12,797 0 0 53,030 0 -83 0 -6 -7 -7 -11 120 116 216 102 -48,507 -48,313 52 84 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
8
اعتماد (صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د)
0 0 615 0% 0.13 0.11
36,021
1 1 1 41,230,880
40,194,588
1,000 1,000,000,000 3,602 0 0 0 1 65,362 32,767 -45 32,767 0 0 0 1 21 -14 -54 3 -41,322 7,583 -2 -31 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
9
وبملت (بانک ملت)
444 9.4 11 59% 0.24 0.24
4,190
1 3 29,702,970 276,696,266
137,501,345
207,043 6,970 86,751 27 23,423 0 3,420 28,330 23 -85 728 6 4 6 0 49 162 311 151 -39,187 -104,408 259 512 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
10
خودرو (ایران‌ خودرو)
-289 -7.5 -24 50% -2.70 -2.70
2,160
1 7 51,502,146 253,387,689
256,716,547
301,656 5,857 65,158 29 18,896 0 1,174 8,040 84 -73 585 -5 -7 -6 -15 61 70 120 59 -39,185 -39,375 176 260 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
11
شبندر (پالایش نفت بندرعباس)
1,997 11.4 12 56% -2.97 -0.61
22,740
1 7 4,946,414 7,527,635
12,824,945
28,688 5,800 65,237 18 11,743 0 11,190 62,330 103 -64 457 -4 -6 -7 -15 143 263 466 146 -31,876 -39,332 17 24 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
12
بپاس (بیمه پاسارگاد)
2,022 43.6 18 0% 0.03 -0.03
88,124
1 1 1,135,242 2,174,139
1,980,867
10,206 8,990 89,939 0 0 0 15,978 106,461 452 -17 566 0 0 0 1 218 289 385 228 -28,224 -44,802 5 7 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
13
وپاسار (بانک پاسارگاد)
912 15 11 59% 0.59 0.59
13,660
1 1 8,935,220 34,822,604
27,802,660
65,520 7,333 89,500 35 31,325 0 6,100 15,630 124 -13 156 2 2 3 5 56 143 248 174 -27,135 -71,668 53 88 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
14
پاکشو (گروه صنعتی پاکشو)
0 0 10 66% 0.00 0.00
0
1 1 17,543,860 1,772,875
0
48,000 2,736 32,956 7 0 0 41,040 101,290 115 -19 164 -91 -92 -91 -91 153 228 356 332 -27,114 -35,284 4 5 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
15
سیتا (سرمایه گذاری سیمان تامین)
834 18 18 48% 0.00 0.00
15,000
1 1 4,400,000 8,041,285
7,653,107
11,000 2,500 16,500 17 2,805 0 0 33,070 0 -55 0 0 0 0 0 246 413 663 458 -26,962 -50,446 34 51 10 سابقه بورس سهامیاب کدال
16
فملی (ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌)
1,045 10.6 11 54% -2.48 -2.13
11,040
1 5 10,344,828 58,908,765
52,950,487
200,000 19,333 220,800 33 72,864 0 9,400 39,810 17 -72 324 -1 -5 -2 -12 48 153 294 113 -23,305 -70,429 63 104 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
17
خاهن (آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌)
0 0 -24 69% 0.00 0.00
0
1 6 4,424,779 3,892,215
0
9,103 2,057 10,286 20 0 232 11,269 52,000 429 -28 632 0 -2 -2 -1 126 126 221 338 -22,624 -22,624 6 7 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
18
سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)
1,196 24.9 29 0% -3.00 -3.00
29,743
1 14 1,800,000 1,638,177
2,747,334
4,500 2,500 13,384 0 0 0 12,600 41,498 136 -28 229 -3 -3 -4 -5 94 94 94 19,820 -22,298 -22,298 7 7 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
19
وغدیر (سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌)
1,040 9.8 10 42% -2.96 -2.77
10,190
1 9 11,100,833 11,684,820
14,585,613
72,000 6,486 73,368 26 19,076 0 0 26,010 0 -61 0 -5 -6 -4 -12 119 244 367 151 -20,939 -23,066 22 23 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
20
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)
749 12.1 10 62% -2.91 -2.59
9,040
1 7 12,618,297 12,761,865
13,758,327
287,000 22,745 259,448 10 25,945 0 0 35,450 0 -74 0 -5 -5 -4 -11 143 258 535 171 -20,563 -26,981 29 65 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
21
دماوند (تولید نیروی برق دماوند)
0 0 33 58% 0.00 0.00
0
1 6 1,104,000 1,484,083
973,893
5,520 5,000 12,750 0 0 100 44,100 101,490 0 -54 0 1 0 -1 -6 -5 -105 -67 3,614 -19,436 -19,019 4 5 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
22
اپال (فرآوری معدنی اپال کانی پارس)
702 24.1 13 0% 0.00 0.00
16,920
1 1 6,944,444 10,579,127
19,980,981
20,000 2,880 33,840 10 3,384 0 12,000 18,700 41 -10 56 2 -2 -1 -6 154 313 571 235 -18,866 -61,120 36 92 16 سابقه بورس سهامیاب کدال
23
تاپیکو (س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین)
834 13.1 10 0% -2.81 -1.09
10,910
1 2 10,318,143 11,681,584
13,430,782
81,500 7,899 88,917 9 8,002 0 7,366 26,000 48 -58 253 -3 -6 -1 -10 111 261 343 152 -18,216 -30,923 28 26 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
24
سرچشمه (سرمایه گذاری مس سرچشمه)
760 8.4 5 22% 0.19 0.00
6,388
1 10 7,530,121 8,307,399
3,258,702
5,100 677 3,258 0 0 0 6,210 17,400 3 -63 180 -4 -4 -6 -7 174 174 234 1,138 -16,563 -16,563 26 26 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
25
افق (فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش)
5,249 12.6 13 79% -3.00 -2.59
66,300
1 3 1,200,000 846,415
1,149,467
3,000 2,500 19,890 15 2,984 0 0 182,210 0 -64 0 -5 -5 -5 -5 115 121 301 383 -15,237 -15,326 2 5 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
26
فاسمین (کالسیمین‌)
1,846 8.7 11 55% -2.99 -2.14
16,040
1 12 2,972,652 2,552,577
2,645,280
6,000 2,018 9,624 40 3,850 0 11,650 83,000 38 -81 612 -4 -5 -8 -10 205 205 362 190 -14,486 -14,486 9 20 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
27
ومعادن (توسعه‌معادن‌وفلزات‌)
0 0 13 32% 0.00 0.00
0
1 2 10,212,766 12,069,478
9,771,080
54,900 5,376 62,970 23 0 0 7,466 20,790 0 -45 0 -3 -2 -4 -13 144 158 348 138 -14,273 -17,621 15 30 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
28
شگویا (پتروشیمی تندگویان)
639 13.3 12 63% -2.99 -2.81
8,519
1 5 9,583,067 12,884,411
24,742,440
23,958 2,500 20,410 0 0 0 0 29,954 0 -72 0 -6 -8 -6 -14 99 251 445 144 -13,935 -21,439 24 42 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
29
پارسان (گسترش نفت و گاز پارسیان)
707 27.5 10 52% -2.97 -0.51
19,460
1 6 5,949,430 2,507,701
2,981,711
40,500 6,807 78,813 18 14,186 0 10,657 41,610 83 -53 290 -3 -4 -2 -7 173 243 430 254 -13,512 -14,402 7 14 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
30
خبهمن (گروه‌بهمن‌)
0 0 -24 69% 0.00 0.00
0
1 12 53,855,187 26,562,493
0
134,638 2,500 19,410 24 0 0 0 42,040 0 -54 0 -1 -4 -7 -12 22 103 231 540 -13,409 -31,568 16 20 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
31
خودکفا (اقتصادی و خودکفایی آزادگان)
0 0 0 0% 0.00 0.00
0
1 2 1,760,000 7,907,151
3,938,307
5,359 3,045 10,058 0 0 22 21,911 226,703 0 -90 0 0 1 -1 -3 83 150 228 225 -12,547 -25,664 11 16 5 سابقه بورس سهامیاب کدال
32
غگل (گلوکوزان‌)
195 16.4 20 45% -2.74 -2.74
3,200
1 11 14,925,373 16,295,840
17,340,629
6,107 409 1,954 86 1,681 0 3,260 14,830 -2 -78 355 -4 -4 -4 -6 99 114 231 188 -12,153 -12,242 38 79 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
33
دارا یکم (صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام)
0 0 0 0% -3.06 -1.54
130,000
1 1 1 17,037,944
12,633,747
588 588,283,082 7,648 0 0 0 0 340,000 0 -62 0 6 -1 2 -4 3 7 8 10 -12,017 -16,620 1 2 6 سابقه بورس سهامیاب کدال
34
شغدیر (پتروشیمی غدیر)
0 0 12 70% 0.00 0.00
0
1 1 723,359 1,185,406
769,270
1,300 1,797 8,986 0 0 0 0 80,990 113 -15 150 -1 -3 1 9 135 228 233 207 -11,505 -19,430 3 3 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
35
سمازن (سیمان‌مازندران‌)
1,349 10.1 18 51% -2.25 -1.23
13,620
1 2 3,551,136 6,661,075
8,781,486
1,644 463 2,239 25 560 0 8,000 19,550 70 -30 144 -4 -3 4 5 202 207 286 65 -10,062 -10,657 8 12 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
36
وسینا (بانک سینا)
172 17.2 11 57% -2.97 -2.64
2,950
1 2 16,181,230 35,161,025
28,121,199
25,384 1,569 7,488 25 1,872 0 2,950 22,270 0 -87 655 -4 -4 -8 -18 116 161 338 -39 -10,058 -249 2 39 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
37
شپنا (پالایش نفت اصفهان)
1,004 11.1 12 53% -2.97 -2.97
11,120
1 6 9,732,360 71,096,493
94,881,965
76,000 7,809 84,512 32 27,044 0 0 53,210 0 -79 0 -6 -10 -7 -18 16 168 386 45 -9,784 -48,399 41 109 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
38
کگل (معدنی و صنعتی گل گهر)
1,104 13.2 13 39% -2.95 -0.55
14,520
1 1 7,978,723 4,288,586
4,700,080
100,000 12,533 145,200 15 21,780 34 0 26,900 0 -46 0 -2 -3 -1 -4 121 271 336 225 -9,646 -17,525 12 16 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
39
کچاد (معدنی‌وصنعتی‌چادرملو)
1,989 11.4 13 50% -2.92 -1.35
22,640
1 1 4,981,320 4,616,999
6,709,883
55,500 11,142 125,652 10 12,565 0 0 25,600 0 -12 0 -3 -6 -1 -2 94 262 381 206 -9,618 -28,973 13 19 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
40
حتاید (تایدواترخاورمیانه)
2,038 13 36 74% -2.97 -2.64
26,520
1 4 1,785,077 1,440,357
3,350,833
1,950 1,092 5,171 33 1,707 0 13,610 32,320 95 -18 137 -5 -5 -1 -3 102 261 272 172 -8,915 -10,132 4 3 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
41
ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان)
211 16.6 27 50% -2.98 -2.67
3,493
1 11 24,601,416 35,396,370
43,367,173
61,504 2,500 21,483 0 0 0 3,583 12,140 -3 -71 239 -6 -7 -9 -14 60 86 217 57 -8,827 -10,589 29 58 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
42
شبصیر (تولیدات پتروشیمی قائد بصیر)
4,735 14.3 12 69% -3.00 -1.82
67,852
1 11 700,781 409,364
434,896
500 713 3,393 0 0 0 0 191,214 0 -65 0 -4 -5 -6 -6 175 246 297 225 -8,271 -9,530 1 2 2 سابقه بورس سهامیاب کدال
43
جمح (ح . پتروشیمی جم)
0 0 10 0% -0.50 -0.21
28,090
1 1 1 1,674,896
1,059,401
4,200 4,200,000,000 11,798 0 0 0 21,520 31,880 31 -12 48 0 -5 4 -2 103 140 192 196 -8,213 -9,049 3 5 15 سابقه بورس سهامیاب کدال
44
زپارس (ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس)
3,172 50.8 16 49% -3.00 -2.19
160,970
1 5 297,956 283,249
170,119
325 1,092 5,237 13 681 0 0 189,990 0 -15 0 -4 -2 -3 -9 282 371 758 271 -8,131 -11,680 1 1 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
45
رمپنا (گروه مپنا (سهامی عام))
583 29.2 30 43% -2.98 -0.47
17,030
1 7 6,872,852 1,622,851
6,727,388
40,000 5,820 68,120 11 7,493 0 14,250 53,980 20 -68 279 -2 -2 -2 -7 79 9 94 146 -7,641 -7,808 5 8 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
46
ارفع (شرکت آهن و فولاد ارفع)
1,510 9.8 27 54% -1.97 -0.57
14,769
1 1 4,800,000 2,885,033
3,412,291
12,000 2,500 17,723 0 0 0 10,571 24,999 40 -41 136 0 -1 1 -1 167 284 513 244 -7,349 -11,300 8 15 3 سابقه بورس سهامیاب کدال
47
مبین (مبین انرژی خلیج فارس)
1,507 10.6 10 80% -2.97 -1.05
15,980
1 7 7,290,401 2,040,796
2,335,824
20,238 2,776 32,340 17 5,498 0 12,800 36,000 25 -56 181 -2 -3 -4 -7 196 347 676 290 -7,232 -10,944 7 14 1 سابقه بورس سهامیاب کدال
48
آوا (صندوق س.سهام آوای معیار-س)
0 0 615 0% -2.45 -1.23
6,177
1 1 1 14,417,201
16,530,705
100 100,000,000 62 0 0 0 5,550 11,600 11 -47 109 4 -3 -1 -7 52 67 83 77 -6,940 -7,415 12 14 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
49
بوعلی (پتروشیمی بوعلی سینا)
4,380 9.5 10 62% -0.74 -0.88
41,620
1 1 1,400,000 1,625,510
2,463,080
3,500 2,500 14,567 14 2,039 0 40,960 70,000 2 -41 71 -2 -3 -2 -4 108 200 318 127 -6,914 -12,467 3 6 26 سابقه بورس سهامیاب کدال
50
شسپا (نفت سپاهان)
1,616 9.2 12 62% 0.07 -0.33
14,910
1 2 3,800,000 4,526,457
3,824,481
9,500 2,500 14,165 15 2,125 0 14,190 41,100 5 -64 190 3 0 2 -2 118 237 386 267 -6,811 -15,215 10 16 4 سابقه بورس سهامیاب کدال
# نماد و نام EPS P/E P/E گروه رنک بنیادی درصد قیمت آخرین درصد قیمت پایانی تعداد قفل صف خرید تعداد قفل صف فروش حجم مبنا میانگین حجم هفته وماه تعداد سهم ميليون نسبت تعداد سهم به مبنا ارزش بازار (میلیارد تومان) درصد سهام شناور ارزش سهام شناور (میلیارد تومان) درصد افزایش سرمایه قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه درصد حداکثر تغییرات یکساله درصد رشد 3 روزه درصد رشد 5 روزه درصد رشد 7 روزه درصد رشد 14 روزه درصد خرید حقوقی 3 روزه درصد خرید حقوقی 5 روزه درصد خرید حقوقی 10 روزه خرید حقوقی به حجم هفته ورود پول 3روزه (میلیون تومان) ورود پول 5روزه (میلیون تومان) حجم خالص خرید حقوقی 5روزه (میلیون) حجم خالص خرید حقوقی 10روزه (میلیون) قدرت خریدار به فروشنده 5روزه لینک