لیست سهام های بورس تهران

انتخاب صنایع
انتخاب نوع سهم
انتخاب سهم
انتخاب فیلتر
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله حجم خرید حقوقی هفتگی حجم فروش حقوقی هفتگی خالص خرید حقوقی هفتگی ضریب قدرت خریدار حقیقی هفتگی گروه لینک عملیات
1 12303918642491681 IRO7ZNJP0001 زنجان صنایع کشاورزی وکود زنجان 11 806.00 0 (4.99) (4.89) 2,584,314 4,593,617 14,441,228 3.5B 3,103,100 0% 2,255 10,800 294% -18% 380% 0 2,567,644 -2,567,640 34 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
2 12752224677923341 IRO1RIIR0001 خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ -95 -44.63 -38 (-3.91) (-2.53) 12,987,013 35,456,180 41,719,924 1.6B 662,366 84% 1,695 10,090 150% -58% 495% 2,898,766 5,267,473 -2,368,710 8 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
3 12874072841236826 IRO1FSAZ0001 فسازان غلتک سازان سپاهان 1,671 18.11 18 (4.98) (4.67) 1,939,488 4,496,481 14,883,527 600M 1,815,600 44% 13,401 47,780 126% -37% 257% 7,429,667 12,782,513 -5,352,850 33 فلزات اساسي S/B TSE S R C
4 13235547361447092 IRO3PZGZ0001 زاگرس پتروشیمی زاگرس 14,453 12.86 16 (-1.72) (-1.27) 579,714 1,867,614 2,201,623 2.4B 44,603,040 0% 62,852 217,350 196% -14% 246% 5,078,788 3,972,414 1,106,370 8 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
5 14073782708315535 IRO1NPRS0001 شنفت نفت‌ پارس‌ 2,029 32.09 34 (0.20) (0.32) 1,000,000 1,187,001 880,238 2.5B 16,277,500 10% 17,990 105,320 265% -38% 491% 2,174,679 3,471,368 -1,296,690 6 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
6 14800142337291217 IRO3FAYZ0001 فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 1,730 20.72 32 (-5.00) (-3.83) 1,398,172 1,879,911 9,227,375 134M 480,363 0% 8,211 61,500 372% -42% 709% 29,571 1,653,785 -1,624,210 5 فلزات اساسي S/B TSE S R C
7 14957056743925737 IRO1LENT0001 خلنت لنت‌ ترمزایران‌ 1,237 63.43 -38 (-2.91) (-2.46) 635,728 192,079 467,756 88M 690,448 29% 40,000 120,840 96% -35% 202% 303,437 389 303,048 7 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
8 15039949673085566 IRO1AYEG0001 پردیس سرمایه گذاری پردیس 1,389 5.46 4 (-1.97) (-0.66) 7,122,507 5,977,852 8,788,297 1.3B 947,500 50% 2,597 18,450 192% -59% 610% 5,111,089 4,139,770 971,319 7 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
9 16315910303613772 IRO7IKDP0001 خاور ایران خودرو دیزل -1,823 -3.05 0 (3.00) (3.00) 3,805,900 35,057,747 11,844,813 5B 2,777,409 0% 1,638 11,834 247% -53% 638% 13,213,432 9,795,853 3,417,580 23 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
10 16673205196919832 IRO7FAPP0001 شفارا پتروشیمی فارابی -247 -19.99 0 (-2.99) (-2.91) 3,910,069 3,283,827 4,506,099 2.6B 1,298,923 0% 1,598 9,024 209% -45% 465% 2,893,050 1,638,602 1,254,450 3 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
11 16959429956899455 IRO1AMLH0001 شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ 2,473 25.31 15 (4.99) (2.71) 821,288 186,815 480,033 840M 5,258,400 22% 38,150 169,790 64% -63% 345% 806,865 764,044 42,821 7 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
12 17330546482145553 IRO1MHKM0001 خمهر مهرکام‌پارس‌ -205 -37.90 -38 (4.99) (4.72) 7,656,968 15,883,675 20,772,353 1.9B 1,446,595 47% 2,122 17,910 272% -57% 759% 3,614,354 10,848,986 -7,234,630 10 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
13 17528249960294496 IRO1TMEL0001 وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ 2,879 4.59 4 (0.00) (-0.38) 4,055,150 5,273,681 4,134,985 4.5B 5,949,000 13% 3,700 19,350 258% -32% 424% 2,092,542 1,025,000 1,067,540 6 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
14 17834623106317041 IRO1MNSR0001 خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ 455 105.03 -38 (-4.99) (-2.25) 1,050,641 808,467 7,143,370 207.2M 990,048 54% 11,411 71,840 319% -33% 530% 486,231 819,234 -333,003 3 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
15 18004480270695404 IRO1ALMR0001 فمراد آلومراد 2,618 48.43 18 (5.30) (5.13) 450,897 392,578 1,841,646 49.5M 628,110 48% 24,400 171,550 420% -26% 603% 726,832 496,540 230,292 6 فلزات اساسي S/B TSE S R C
16 18027801615184692 IRO1CHML0001 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 1,199 17.50 18 (2.27) (1.21) 6,060,606 27,356,649 26,250,481 55.5B 116,439,000 10% 4,990 25,600 320% -18% 413% 90,487,613 91,086,783 -599,170 10 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
17 18346219759153870 IRO7PESP0001 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ 1,299 75.61 0 (2.00) (0.87) 120,000 60,156 52,315 300M 2,946,600 0% 36,752 152,568 167% -36% 315% 137,292 349,309 -212,017 116 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
18 19257295292088310 IRO1INDM0001 خکمک کمک‌فنرایندامین‌ 6 8,435.00 -38 (4.99) (2.70) 954,381 6,690,451 24,247,543 320.9M 1,623,859 45% 5,750 87,730 780% -42% 1,426% 985,523 5,923,813 -4,938,290 2 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
19 19367527798307032 IRO7ALTP0001 فالوم آلومتک‌ 451 51.17 0 (2.62) (0.78) 843,562 1,059,773 7,959,500 750M 1,730,925 0% 4,381 40,893 427% -44% 833% 1,832,717 798,496 1,034,220 4 فلزات اساسي S/B TSE S R C
20 19511179561056679 IRO1OS270001 وسمرکز شرکت س استان مرکزی 11 127.27 4 (-5.00) (0.00) 35,714,286 58,695 58,900 78B 10,916,016 100% 1,330 1,470 5% -5% 11% 0 0 0 2 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
21 19954896371640204 IRO7ZMNP0001 وزمین بانک ایران زمین -15,553 -0.80 0 (-2.00) (-1.75) 1,600,000 4,436,976 8,697,985 4B 4,974,800 0% 1,995 20,595 523% -40% 932% 31,451,099 13,487,743 17,963,400 6 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
22 20411759370751096 IRO1KNRZ0001 کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور 4,095 11.50 18 (0.02) (0.96) 1,187,085 1,927,691 1,235,651 2.9B 13,833,484 15% 7,230 56,400 562% -16% 693% 5,960,829 3,610,363 2,350,470 7 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
23 20562694899904339 IRO1PRDZ0001 شپدیس پتروشیمی پردیس 9,581 11.76 15 (-2.96) (-1.09) 959,233 2,380,230 1,804,721 6B 67,632,000 17% 21,127 128,400 434% -12% 508% 11,052,649 8,360,580 2,692,070 7 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
24 20966291817819448 IRO7LSDP0001 فسدید لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته -10,614 -10.39 0 (-1.00) (-0.05) 45,176 6,262 2,030 97.8M 1,078,304 0% 19,624 125,458 462% -12% 539% 0 0 0 3 فلزات اساسي S/B TSE S R C
25 21607242972640064 IRO3PGHZ0001 شغدیر پتروشیمی غدیر 3,330 19.11 16 (5.00) (4.98) 954,199 5,551,384 55,510,078 1.3B 8,273,590 0% 7,601 69,423 737% -8% 813% 22,400,092 38,464,322 -16,064,200 78 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
26 22087269603540841 IRO1BPST0001 وپست پست بانک ایران 964 17.67 18 (4.97) (4.48) 3,236,246 21,294,623 64,659,319 3.2B 5,506,567 16% 4,350 22,300 291% -24% 413% 20,438,931 43,228,223 -22,789,300 8 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
27 22490169030401337 IRO3ANIZ0001 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین 3,690 4.33 8 (5.00) (4.91) 3,528,582 5,656,973 15,936,212 600M 957,720 0% 4,240 23,527 295% -32% 482% 17,450,949 16,919,179 531,770 8 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
28 22560050433388046 IRO1PTAP0001 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 765 21.24 15 (4.97) (4.97) 8,915,305 32,535,370 71,721,090 81.5B 132,437,500 8% 3,006 26,000 441% -38% 766% 58,181,683 125,993,479 -67,811,800 39 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
29 22667016906590506 IRO1NBEH0001 شبهرن نفت‌ بهران‌ 4,745 13.35 34 (-3.65) (-2.51) 1,040,000 2,200,087 4,039,123 2.6B 16,473,600 33% 23,070 110,000 175% -42% 377% 6,379,714 2,593,662 3,786,050 5 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
30 22787503301679573 IRO1ROOI0001 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 831 41.87 18 (4.98) (4.98) 1,718,213 3,757,669 4,850,448 2.4B 8,398,132 46% 7,502 69,900 364% -50% 832% 7,963,925 11,721,344 -3,757,420 50 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
31 22903901709044823 IRO1RTIR0001 ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 484 22.54 -38 (4.93) (1.39) 5,025,126 2,016,506 1,439,348 0.9B 996,083 17% 9,140 33,630 19% -68% 268% 93,872 3,156,713 -3,062,840 15 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
32 23175320865252772 IRO7SALP0001 وسالت بانک قرض الحسنه رسالت -987 -4.36 0 (2.98) (0.00) 4,652,245 2,083,086 7,500 500M 214,950 0% 3,178 40,000 35% -89% 1,159% 1,300 0 1,300 19 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
33 23293437377896568 IRO1SADR0001 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 669 16.94 18 (-2.27) (-1.13) 11,892,963 15,283,242 13,408,972 31B 35,123,000 10% 2,868 25,920 297% -56% 808% 26,065,400 44,096,580 -18,031,200 9 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
34 23441366113375722 IRO1PASN0001 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 923 26.29 15 (3.41) (3.54) 5,865,103 15,862,439 31,136,155 40.5B 98,293,500 18% 6,191 41,610 292% -42% 572% 41,883,694 43,557,087 -1,673,390 7 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
35 24018878640527909 IRO3KHMZ0001 میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 238 112.05 32 (0.25) (0.24) 4,565,342 17,061,144 19,194,070 45.2B 120,539,360 0% 4,422 27,100 503% -2% 513% 62,044,782 90,521,361 -28,476,600 5 فلزات اساسي S/B TSE S R C
36 24212636157410845 IRO7ARNP0001 وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین 1,125 5.60 0 (2.99) (2.41) 3,489,793 5,558,867 7,787,775 2.4B 1,499,638 0% 1,970 10,300 228% -39% 436% 0 0 0 8 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
37 24644999329120295 IRO3ASKZ0001 وملل اعتباری ملل 268 57.49 65 (5.00) (4.95) 4,000,000 18,848,675 82,157,283 10B 15,408,000 0% 2,382 19,709 547% -22% 727% 50,488,097 35,282,156 15,205,900 7 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
38 24785665268004766 IRO3PIVZ0001 وپویا سرمایه گذاری پویا 1,384 6.66 8 (-4.88) (-2.30) 5,655,469 37,298,489 37,437,231 4B 3,685,200 0% 4,100 17,986 125% -49% 339% 7,284,481 7,038,098 246,383 49 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
39 25244329144808274 IRO1PKLJ0001 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 727 19.12 15 (0.65) (1.02) 10,033,445 55,949,217 86,332,851 287B 398,930,000 10% 6,534 35,450 113% -61% 443% 104,769,388 155,213,882 -50,444,500 8 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
40 25336820825905643 IRO1NIKI0001 ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ 1,036 15.14 4 (4.96) (2.28) 6,635,700 2,866,307 3,035,122 17.5B 27,440,000 19% 6,240 49,000 151% -68% 685% 1,121,731 19,613,189 -18,491,500 34 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
41 26014913469567886 IRO1GDIR0001 وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ 686 20.98 14 (2.31) (0.70) 9,554,140 72,615,547 103,944,793 72B 103,608,000 25% 2,957 26,010 389% -45% 784% 173,965,716 102,184,245 71,781,500 5 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
42 27096851668435724 IRO1JPPC0001 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن 6,069 14.44 15 (1.60) (1.76) 800,000 1,683,337 1,733,691 2B 17,530,000 10% 26,880 106,490 226% -18% 296% 4,981,157 4,095,164 885,993 6 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
43 27299841173245405 IRO7PDRP0001 داراب پتروشیمی داراب 12 259.92 0 (-2.98) (-0.06) 6,371,456 112,620 151,722 3.4B 1,062,955 0% 847 4,045 278% -23% 390% 0 11,760 -11,760 2 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
44 27308217070238237 IRO1CRBN0001 شکربن کربن‌ ایران‌ 2,040 42.69 15 (5.00) (4.58) 631,632 1,316,079 3,026,773 250M 2,177,000 51% 28,686 128,700 208% -32% 355% 1,742,433 3,628,983 -1,886,550 7 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
45 27814844870305607 IRO3KZGZ0001 کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران 1,772 17.41 32 (5.00) (4.96) 1,926,115 1,969,205 3,602,928 400M 1,233,840 0% 15,600 59,999 98% -49% 285% 2,174,980 3,040,572 -865,592 8 فلزات اساسي S/B TSE S R C
46 28033133021443774 IRO1KFAN0001 خفنر فنرسازی‌خاور 220 89.32 -38 (5.00) (4.52) 2,763,958 2,508,640 6,497,232 467.9M 919,499 28% 13,803 33,610 50% -42% 157% 596,422 1,012,651 -416,229 8 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
47 28251956446987982 IRO7MFMP0001 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی -924 -67.28 0 (0.00) (2.26) 311,096 974,334 6,000,085 143.5M 891,993 0% 43,494 68,403 43% -9% 57% 412,897 439,771 -26,874 5 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
48 28320293733348826 IRO1BSDR0001 وبصادر بانک صادرات ایران 301 12.39 18 (-2.92) (-1.06) 31,914,894 619,501,892 583,656,471 175.4B 65,407,032 26% 532 5,110 601% -27% 861% 531,381,267 573,805,728 -42,424,500 7 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
49 28328710198554144 IRO1BALI0001 وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ 1,995 3.75 4 (4.99) (3.60) 7,776,050 12,456,773 37,125,784 3B 2,244,000 28% 3,188 26,490 144% -72% 763% 13,572,936 7,660,175 5,912,760 6 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
50 28845264556937486 IRO7POIP0001 شپلی پلی اکریل ایران -534 -14.71 0 (2.99) (2.99) 2,899,812 9,052,918 4,450,749 3.6B 2,804,290 0% 5,150 11,802 52% -33% 129% 900,000 35,736 864,264 76 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
51 28864540805361867 IRO1FKHZ0001 فخوز فولاد خوزستان 2,368 16.36 18 (0.73) (0.68) 2,761,668 19,742,167 16,738,673 19B 73,775,603 24% 8,567 55,440 352% -30% 547% 55,309,675 31,278,008 24,031,700 5 فلزات اساسي S/B TSE S R C
52 29527985620948695 IRO7KKHP0001 خکرمان گروه اقتصادی کرمان خودرو 355 14.87 0 (2.98) (2.98) 4,276,246 17,459,205 5,344,898 5B 2,639,500 0% 2,310 12,400 129% -57% 437% 27,324,426 9,561,864 17,762,600 51 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
53 30703140537034664 IRO3GZIZ0001 کگهر سنگ آهن گهرزمین 1,055 40.50 41 (5.00) (0.56) 2,891,358 746,773 323,475 25B 106,825,000 0% 15,660 75,300 173% -43% 381% 258,467 370,123 -111,656 255 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
54 31879190587976736 IRO1MESI0001 خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو 0 0.00 -38 (-3.90) (-1.89) 7,002,801 10,030,785 11,095,616 1.1B 872,384 49% 3,914 18,650 99% -58% 376% 3,387,151 3,249,000 138,151 8 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
55 32357363984168442 IRO1PJMZ0001 جم پتروشیمی جم 3,150 15.15 15 (-1.10) (-0.87) 2,345,766 2,118,618 2,915,679 13.8B 65,839,800 13% 12,290 54,900 290% -13% 348% 7,967,501 5,854,564 2,112,940 6 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
56 32821908911812078 IRO1FNAR0001 خزر فنرسازی‌زر 218 106.06 -38 (4.97) (2.66) 2,566,735 9,186,696 34,350,421 800M 1,849,593 33% 3,801 23,640 523% 3% 507% 1,040,588 2,668,508 -1,627,920 12 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
57 33541897671561960 IRO1ATDM0001 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 1,038 12.98 4 (-0.07) (-0.96) 3,728,561 7,592,796 5,392,433 4.5B 6,061,500 20% 4,100 26,490 229% -49% 546% 2,860,351 4,969,802 -2,109,450 9 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
58 33683240001985963 IRO3PRZZ0001 شراز پالایش نفت شیراز 3,058 35.05 38 (5.00) (1.32) 539,672 472,621 777,742 1B 11,014,293 0% 44,000 182,990 156% -41% 338% 1,364,797 741,544 623,253 8 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
59 33783140337377394 IRO1CHAR0001 خچرخش چرخشگر -10 -1,798.00 -38 (-4.96) (-4.16) 2,593,361 8,028,602 11,407,573 1B 1,711,866 25% 3,844 28,810 368% -38% 649% 2,040,182 1,706,521 333,661 11 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
60 33931218652865616 IRO1NAFT0001 ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ 1,143 13.95 34 (4.96) (4.11) 3,625,816 7,197,779 6,373,736 1.7B 2,631,750 59% 7,728 28,400 106% -44% 267% 15,359,195 14,922,046 437,149 15 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
61 35178706978554988 IRO3NPSZ0001 شپاس نفت پاسارگاد 582 34.70 38 (5.00) (4.94) 2,708,560 2,080,855 6,226,824 2.4B 4,846,560 0% 8,451 47,600 139% -58% 463% 230,000 5,518,609 -5,288,610 37 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
62 35366681030756042 IRO1PNBA0001 شبندر پالایش نفت بندرعباس 750 41.20 34 (3.73) (3.83) 4,294,918 87,297,379 167,812,839 28.7B 88,645,920 15% 8,851 62,330 249% -50% 604% 82,864,449 115,200,818 -32,336,400 6 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
63 35700344742885862 IRO1GOLG0001 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 1,059 19.32 18 (0.25) (1.54) 6,339,144 19,003,092 22,225,145 74.4B 152,222,400 16% 6,655 26,900 208% -24% 305% 60,778,013 63,329,299 -2,551,290 6 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
64 35796086458096255 IRO1SSIN0001 شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران 2,336 15.09 15 (4.97) (0.74) 3,039,514 11,857,498 16,390,501 8.1B 28,425,359 17% 8,830 49,440 299% -29% 460% 21,455,619 12,031,169 9,424,450 11 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
65 35948133957468680 IRO3SARZ0001 سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه 748 11.70 8 (0.02) (1.47) 6,371,050 7,147,821 11,173,026 5.1B 4,462,500 0% 5,831 17,400 50% -50% 198% 6,193,891 4,531,702 1,662,190 6 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
66 36773155987365094 IRO3ETLZ0001 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 1,073 8.25 8 (5.00) (2.44) 6,232,860 3,060,506 3,049,406 1.2B 1,017,980 0% 4,380 25,495 112% -65% 510% 992,323 3,375,000 -2,382,680 31 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
67 36857080203588624 IRO1OS130001 وسزنجان شرکت س استان زنجان 401 3.54 4 (-4.93) (0.00) 35,211,268 282,692 28,763 47.1B 6,681,482 100% 1,350 1,500 5% -5% 11% 0 0 0 3 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
68 36995197800118822 IRO7IENP0001 سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین 1,397 7.07 0 (1.99) (1.03) 1,078,866 844,308 587,309 1B 987,800 0% 3,478 13,144 184% -25% 278% 5,204,441 4,959,647 244,794 7 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
69 37204371816016200 IRO1SAND0001 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ 1,092 14.83 14 (-4.89) (-3.40) 7,299,270 15,500,647 30,465,200 27B 43,713,000 14% 3,705 27,680 337% -42% 647% 79,681,030 93,058,844 -13,377,800 9 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
70 37614886280396031 IRO1SSAP0001 وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا 299 32.27 4 (-4.91) (-3.31) 5,524,862 86,809,034 120,032,525 10.7B 10,301,375 32% 1,614 26,000 517% -63% 1,563% 62,219,089 34,991,938 27,227,200 9 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
71 38084304113529336 IRO3DZLZ0001 خدیزل بهمن دیزل 2,517 19.51 21 (-4.90) (-4.15) 998,383 1,588,231 1,210,893 1B 4,910,600 0% 7,652 55,700 542% -12% 628% 4,931,885 6,492,060 -1,560,180 11 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
72 38179358042686391 IRO7BSAP0001 سامان بانک سامان 476 24.06 0 (4.99) (4.75) 4,600,000 6,659,832 4,368,479 11.5B 13,170,950 0% 3,141 24,650 265% -54% 685% 200,000 18,945,500 -18,745,500 117 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
73 38437201078089290 IRO1PKER0001 کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه 2,716 17.39 15 (4.59) (4.68) 1,411,680 3,416,478 18,496,675 3.5B 16,671,941 27% 9,042 57,480 423% -18% 536% 17,223,367 11,230,646 5,992,720 5 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
74 38555056423456635 IRO3TPSZ0001 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 1,176 35.49 16 (5.00) (4.35) 1,307,156 1,141,572 1,145,095 150M 626,130 0% 24,950 49,662 67% -16% 99% 52,683 83,683 -31,000 8 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
75 38568786927478796 IRO1PSHZ0001 شیراز پتروشیمی‌شیراز 3,635 16.22 15 (-1.67) (1.31) 1,896,454 1,948,603 2,292,511 5.1B 30,074,700 13% 9,230 74,640 539% -21% 709% 7,588,068 10,398,639 -2,810,570 9 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
76 39116664428676213 IRO1LEAB0001 شلعاب لعابیران‌ 10 816.00 15 (-3.16) (-0.73) 6,640,106 2,036,492 3,366,105 600M 489,600 58% 7,010 52,340 16% -84% 647% 923,796 3,780,820 -2,857,020 10 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
77 39436183727126211 IRO1NMOH0001 خمحرکه نیرو محرکه‌ 81 91.48 -38 (4.95) (4.81) 8,169,935 49,881,454 144,409,857 5.7B 4,248,960 33% 5,610 60,936 32% -88% 986% 11,799,730 14,179,928 -2,380,200 16 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
78 39610074039667804 IRO1GARN0001 قرن پدیده شیمی قرن 3,222 18.53 15 (-2.10) (-1.26) 948,407 2,929,043 4,033,007 1B 5,971,000 24% 17,000 89,730 251% -33% 428% 7,411,508 8,793,101 -1,381,590 12 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
79 40025799067544201 IRO7SHEP0001 شرنگی شیمیایی رنگین 7,549 15.23 0 (3.00) (2.08) 189,596 97,099 331,344 47M 540,514 0% 79,151 131,891 45% -13% 67% 65,275 0 65,275 35 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
80 40611478183231802 IRO1DODE0001 شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ 996 22.88 15 (-3.42) (-1.30) 2,283,105 4,350,367 1,369,295 474.5M 1,081,436 21% 8,400 33,370 171% -32% 297% 1,524,236 1,022,623 501,613 5 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
81 40808043719554948 IRO1FAIR0001 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 1,738 15.26 18 (3.53) (4.20) 2,400,000 1,747,422 2,812,256 6B 15,918,000 7% 6,002 41,010 342% -35% 584% 3,644,555 3,487,377 157,178 11 فلزات اساسي S/B TSE S R C
82 41302553376174581 IRO1FAJR0001 فجر فولاد امیرکبیرکاشان 5,230 12.65 18 (5.00) (4.68) 822,368 3,159,596 6,859,829 858M 5,676,528 28% 14,110 75,910 369% -13% 439% 7,380,220 5,713,864 1,666,360 8 فلزات اساسي S/B TSE S R C
83 41379697187196382 IRO7BSHP0001 وشهر بانک شهر -3,037 -2.68 0 (4.00) (4.00) 6,229,137 62,384,366 21,814,581 15.6B 12,684,079 0% 930 10,976 776% -26% 1,080% 136,693,101 65,213,450 71,479,600 34 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
84 41713045190742691 IRO7SDIP0001 وسدید گروه ‌صنعتی‌سدید 267 76.56 0 (-2.05) (-2.32) 1,592,354 4,950,752 17,907,502 4B 8,137,325 0% 2,580 49,433 707% -59% 1,852% 5,289,493 6,189,405 -899,912 2 فلزات اساسي S/B TSE S R C
85 42075223783409640 IRO1AZIN0001 خاذین سایپاآذین‌ -40 -150.25 -38 (-2.81) (-0.66) 8,944,544 33,036,466 43,457,807 2.6B 1,590,061 46% 2,551 14,000 151% -57% 485% 4,976,214 3,791,215 1,185,000 7 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
86 42354736493447489 IRO1PKOD0001 خپارس پارس‌ خودرو -105 -74.29 -38 (-4.84) (-3.11) 9,088,112 108,703,983 116,879,026 22.7B 17,721,818 21% 1,444 25,210 468% -69% 1,735% 32,086,487 29,598,469 2,488,020 5 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
87 43256212620530446 IRO1BAFG0001 کبافق معادن‌ بافق‌ 3 13,566.70 18 (4.99) (3.59) 1,435,132 1,842,083 5,030,385 1.2B 4,945,050 23% 22,800 113,962 79% -64% 400% 1,776,917 955,610 821,307 6 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
88 43283802997035462 IRO3SOBZ0001 وسبحان سرمایه گذاری سبحان 1,864 4.81 8 (1.32) (1.95) 5,917,861 7,677,617 8,186,735 1.3B 1,166,230 0% 3,100 15,351 196% -42% 407% 2,800,542 5,254,118 -2,453,580 7 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
89 43545527030854340 IRO1KVIR0001 کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر 957 19.89 18 (4.97) (3.88) 4,320,000 6,183,159 3,356,740 10.8B 20,552,400 12% 12,460 58,500 53% -67% 370% 2,791,597 8,581,609 -5,790,010 62 فلزات اساسي S/B TSE S R C
90 43552974795606067 IRO1KRSN0001 خراسان پتروشیمی خراسان 5,280 14.48 15 (-0.56) (-0.47) 727,484 669,896 408,694 1.8B 13,685,667 11% 18,623 101,700 322% -25% 462% 730,971 862,480 -131,509 8 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
91 43716452378323683 IRO3KZIZ0001 فزرین زرین معدن آسیا 1,158 22.81 32 (5.00) (4.07) 2,247,495 4,417,603 23,758,037 650M 1,716,845 0% 10,190 36,500 160% -28% 259% 8,643,630 5,339,683 3,303,950 32 فلزات اساسي S/B TSE S R C
92 43913530989262989 IRO7IBKZ0001 سمایه بانک سرمایه -17,888 -0.49 0 (-5.00) (-4.65) 2,128,792 8,792,383 191,219,477 4B 3,531,600 0% 1,229 14,938 618% -41% 1,115% 501,000 7,267,904 -6,766,900 1 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
93 43951910415124966 IRO3IRNZ0001 وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 4,477 5.38 8 (3.37) (3.70) 2,264,596 3,154,909 4,321,658 400M 963,080 0% 4,350 31,609 472% -24% 651% 10,666,956 1,606,790 9,060,170 8 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
94 44013656953678055 IRO3NOLZ0001 شرانل نفت ایرانول 2,008 18.18 38 (-4.17) (-1.71) 1,502,088 2,013,619 2,524,574 2B 7,303,000 0% 13,839 47,537 165% -23% 244% 6,325,630 2,498,252 3,827,380 9 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
95 44153164692325703 IRO1GTSH0001 شگل گلتاش‌ 1,835 14.37 15 (-1.42) (-1.53) 2,073,828 1,859,528 2,245,493 1B 2,637,000 23% 16,050 46,000 68% -43% 192% 1,875,672 106,261 1,769,410 7 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
96 44296315953738727 IRO7FAHP0001 فاهواز نورد و لوله اهواز -48 -408.69 0 (-2.00) (-0.05) 2,259,600 57,440 53,022 5.6B 11,081,643 0% 1,951 28,638 929% -32% 1,403% 0 0 0 1 فلزات اساسي S/B TSE S R C
97 44411078630612905 IRO1OS060001 وسبوشهر شرکت س استان بوشهر 345 3.65 4 (-4.76) (0.00) 39,682,540 369,235 460,978 48.2B 6,076,351 100% 1,200 1,320 5% -5% 10% 0 0 0 5 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
98 44818950263583523 IRO3BDYZ0001 دی بانک دی 4,326 11.73 65 (1.86) (3.33) 2,330,514 34,766,688 148,882,706 6.4B 32,462,720 0% 2,959 83,000 1,614% -39% 2,705% 24,827,407 11,580,172 13,247,200 20 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
99 44891482026867833 IRO1SIPA0001 خساپا سایپا -87 -35.29 -38 (-0.65) (0.00) 40,540,541 1,371,723,417 122,203,701 195.5B 60,021,739 25% 1,246 6,020 146% -49% 383% 1,121,371,174 1,095,212,086 26,159,100 8 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
100 45050389997905274 IRO1VSIN0001 وسینا بانک سینا 137 95.04 18 (4.93) (3.50) 4,405,286 15,678,879 6,061,880 10B 13,020,000 20% 2,381 22,270 447% -42% 835% 25,557,700 38,222,411 -12,664,700 7 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
101 45392752356003555 IRO3STIZ0001 صبا سرمایه گذاری صبا تامین 1,462 6.44 8 (2.40) (3.26) 14,772,868 30,927,873 53,668,033 45B 42,381,000 0% 7,010 46,200 34% -80% 559% 21,761,258 12,166,589 9,594,670 10 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
102 46348559193224090 IRO1FOLD0001 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 805 17.91 18 (0.00) (1.19) 9,146,341 241,997,524 262,206,270 209B 301,378,000 26% 3,688 24,820 291% -42% 573% 308,207,026 450,645,449 -142,438,000 7 فلزات اساسي S/B TSE S R C
103 46830341954511303 IRO7AYNP0001 وآیند بانک آینده -1,755 -13.48 0 (-2.00) (-2.00) 4,050,880 24,631,498 8,089,486 16B 37,860,800 0% 1,452 32,653 1,530% -28% 2,149% 72,430,906 35,285,327 37,145,600 8 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
104 46982154647719707 IRO1GBEH0001 وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ 1,851 7.84 4 (0.35) (0.28) 3,679,176 5,219,591 5,403,414 1.8B 2,613,600 20% 4,732 20,010 207% -27% 323% 11,924,058 12,097,805 -173,747 9 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
105 47232550823972469 IRO1TOKA0001 وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ 456 23.75 18 (4.95) (1.12) 4,897,160 871,132 1,064,108 4B 4,364,490 40% 5,176 34,130 112% -68% 569% 179,918 7,217,000 -7,037,080 137 فلزات اساسي S/B TSE S R C
106 47302318535715632 IRO1NOVN0001 ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ 805 6.82 18 (1.51) (3.58) 12,170,294 204,961,671 368,311,599 30.4B 16,703,728 38% 2,824 9,834 94% -44% 248% 279,780,964 228,285,466 51,495,500 12 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
107 47333458678352378 IRO1BKHZ0001 وخاور بانک خاورمیانه 799 13.82 18 (-1.35) (-0.99) 6,000,000 9,485,752 4,877,617 15B 16,560,000 93% 4,000 17,770 176% -38% 344% 19,862,506 17,933,796 1,928,710 9 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
108 47362853625306007 IRO1OS110001 وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی 400 3.43 4 (-4.38) (0.00) 36,496,350 426,914 71,219 68.6B 9,396,138 100% 1,260 1,470 9% -7% 17% 0 0 0 2 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
109 47841327496247362 IRO1IDOC0001 واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران 336 17.35 4 (4.99) (3.92) 9,803,922 7,214,170 8,769,789 800M 466,400 62% 2,888 11,000 102% -47% 281% 8,359,501 11,730,000 -3,370,500 12 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
110 47996917271187218 IRO1KRAF0001 وکار بانک‌ کارآفرین‌ 219 19.32 18 (4.21) (4.70) 13,333,333 10,598,444 50,301,302 26.8B 11,354,583 27% 2,948 20,000 43% -79% 578% 16,475,585 30,563,673 -14,088,100 24 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
111 48010225447410247 IRO1BANK0001 وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 819 13.53 14 (4.98) (4.04) 10,900,000 16,868,464 63,699,666 27.3B 30,193,000 23% 4,600 34,400 146% -68% 664% 41,171,413 48,396,727 -7,225,310 10 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
112 48623320733330408 IRO1LMIR0001 فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ 262 85.95 18 (4.99) (4.02) 2,391,200 4,905,575 11,106,611 500M 1,126,000 69% 12,013 43,440 87% -48% 262% 1,601,291 1,418,395 182,896 9 فلزات اساسي S/B TSE S R C
113 48753732042176709 IRO1PNTB0001 شبریز پالایش نفت تبریز 1,208 26.60 34 (4.98) (4.62) 3,457,815 20,597,968 50,478,190 10B 32,130,000 12% 14,392 67,810 123% -53% 371% 27,771,025 38,104,479 -10,333,500 8 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
114 48990026850202503 IRO1GOST0001 خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 386 10.91 -38 (4.99) (4.99) 15,842,055 417,640,858 512,446,654 39.6B 16,673,763 52% 2,616 21,750 61% -81% 731% 106,646,349 106,895,077 -248,728 26 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
115 49188729526980541 IRO1SEPP0001 شسپا نفت سپاهان 1,869 13.76 34 (4.99) (4.34) 2,400,000 7,171,074 17,705,575 6B 15,426,000 15% 8,705 41,100 200% -37% 380% 9,794,045 13,444,583 -3,650,540 9 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
116 49244604018250364 IRO7TJMP0001 شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید 381 22.62 0 (3.00) (2.47) 2,600,000 3,236,093 4,226,704 6.5B 5,601,050 0% 4,483 15,437 105% -44% 267% 5,735,603 5,934,423 -198,820 8 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
117 49674915481184052 IRO7PJHP0001 جهرم پتروشیمی جهرم 10 311.70 0 (-2.98) (-0.10) 6,174,746 332,654 200,583 3.3B 1,032,662 0% 807 4,647 288% -33% 478% 0 0 0 2 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
118 50117925085549635 IRO7LIBP0001 خلیبل مالیبل سایپا -265 -0.90 0 (4.62) (0.00) 84,033,614 0 0 1.5B 34,970 0% 249 249 -4% -4% 0% 0 0 0 0 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
119 50185721305191887 IRO1RADI0001 ختور رادیاتور ایران‌ 272 140.18 -38 (-4.90) (-3.25) 1,243,472 8,775,546 7,838,527 850M 3,241,050 49% 13,401 136,870 185% -72% 921% 1,284,633 491,336 793,297 5 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
120 50341528161302545 IRO1MNGZ0001 کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ 4,637 21.10 18 (5.00) (4.44) 552,730 397,311 902,418 202.4M 1,980,484 54% 23,850 123,820 310% -21% 419% 220,484 0 220,484 6 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
121 50580753680043015 IRO7PSMP0001 معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس 52 553.56 0 (-2.00) (-0.90) 342,877 15,314 154,843 50M 143,925 0% 17,089 36,840 68% -22% 116% 150,000 0 150,000 4 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
122 52232388263291380 IRO1OIMC0001 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1,541 24.85 14 (0.00) (0.03) 3,200,854 3,434,814 1,249,506 30B 114,900,000 6% 6,300 54,960 516% -30% 783% 17,525,739 8,835,839 8,689,900 5 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
123 52455922800537930 IRO7NARP0001 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 118 836.52 0 (2.42) (2.81) 230,859 153,414 612,312 60M 592,254 0% 14,253 100,850 612% -2% 627% 729,857 264,668 465,189 9 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
124 53449700212786324 IRO3PMRZ0001 مارون پتروشیمی مارون 7,786 17.68 16 (-1.94) (-1.94) 791,340 611,003 1,199,143 8B 110,104,800 0% 40,000 200,550 245% -31% 403% 2,112,500 468,947 1,643,550 5 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
125 54277068923045214 IRO1SORB0001 فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ 478 294.14 18 (0.15) (1.30) 382,848 1,655,430 1,977,825 322M 4,527,320 33% 24,980 218,800 463% -36% 776% 611,534 1,158,858 -547,324 3 فلزات اساسي S/B TSE S R C
126 55127657985997520 IRO3APOZ0001 آریا پلیمر آریا ساسول 13,506 13.55 16 (0.56) (0.73) 607,113 3,697,424 3,901,241 4.6B 83,865,937 0% 65,119 206,000 181% -11% 216% 10,804,425 3,293,000 7,511,420 21 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
127 55850912428859273 IRO1OS180001 وسقم شرکت س استان قم 417 3.38 4 (-4.96) (0.00) 35,460,993 362,998 189,115 52.3B 7,376,625 100% 1,310 1,480 8% -5% 13% 0 0 0 2 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
128 56324206651661881 IRO1NGFO0001 فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ 13,068 13.99 18 (-4.29) (-2.82) 290,579 914,475 1,342,542 144M 2,631,744 20% 30,312 193,890 503% -6% 540% 1,067,117 502,433 564,684 18 فلزات اساسي S/B TSE S R C
129 56429431740318486 IRO7SHLP0001 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان -6 -1,628.17 0 (2.99) (2.99) 3,600,000 12,987,138 4,258,346 9B 8,792,100 0% 3,002 20,140 228% -51% 577% 970,131 18,836,189 -17,866,100 76 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
130 56574323121551263 IRO7PKBP0001 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر 2,586 21.42 0 (2.12) (0.26) 1,440,000 270,736 148,524 3.6B 19,939,680 0% 17,321 79,180 220% -30% 357% 1,312,509 1,822,751 -510,242 12 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
131 56717416662584054 IRO7TKDP0001 وکادو تکادو 506 36.90 0 (3.00) (2.67) 1,149,558 2,297,607 1,022,761 797.3M 1,488,522 0% 7,265 34,364 157% -46% 373% 2,419,671 1,289,864 1,129,810 47 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
132 57273529732791251 IRO1MSTI0001 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ 255 41.69 -38 (-5.00) (-3.36) 4,897,160 4,799,036 9,311,492 1.4B 1,518,857 13% 5,400 18,190 97% -42% 237% 2,899,750 3,222,663 -322,913 10 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
133 57309221039930244 IRO1SNMA0001 وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت 2,143 4.22 4 (4.94) (3.91) 6,393,862 17,396,529 58,548,468 6B 5,424,000 32% 2,850 15,800 217% -43% 454% 3,113,466 5,911,320 -2,797,850 9 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
134 57600064931636077 IRO7JMIP0001 وجامی سرمایه گذاری جامی 526 17.61 0 (4.99) (1.39) 2,294,631 1,427,598 637,545 300M 277,950 0% 8,716 16,282 6% -43% 87% 0 0 0 54 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
135 57875847776839336 IRO1NALM0001 فنوال نورد آلومینیوم‌ 1,219 26.89 18 (-5.00) (-4.15) 1,480,604 4,294,300 14,558,062 678.3M 2,223,621 46% 4,601 55,980 631% -41% 1,148% 835,350 2,270,067 -1,434,720 2 فلزات اساسي S/B TSE S R C
136 58180284328186631 IRO7RFNZ0001 خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 67 381.27 0 (3.00) (2.90) 811,821 972,029 3,195,999 100M 255,450 0% 9,000 35,727 187% -28% 301% 0 500,000 -500,000 4 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
137 58602432837130018 IRO7KAFP0001 شکف کف -3,461 -18.95 0 (-2.00) (-1.76) 146,039 860,848 129,001 250M 1,639,350 0% 6,501 81,713 928% -20% 1,181% 200,000 33,599 166,401 5 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
138 58931793851445922 IRO1MADN0001 ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 618 24.56 18 (2.25) (3.55) 8,708,273 53,882,115 81,904,322 54.9B 83,338,200 23% 4,400 20,790 245% -27% 373% 93,939,346 67,356,722 26,582,600 6 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
139 58964593134314938 IRO3MEAZ0001 ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان 1,946 8.82 8 (-1.54) (-0.26) 4,000,000 12,831,526 16,299,193 10B 17,173,000 0% 5,625 27,730 205% -38% 393% 40,081,472 18,923,514 21,158,000 11 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
140 59217041815333317 IRO1KRIR0001 خکار ایرکا پارت صنعت 554 57.18 -38 (4.99) (4.69) 1,712,915 833,623 4,059,946 500M 1,584,000 75% 4,334 59,690 631% -47% 1,277% 434,750 2,851,394 -2,416,640 3 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
141 59266699437480384 IRO3ARFZ0001 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 1,111 13.06 32 (-1.09) (0.51) 4,800,000 15,486,884 11,621,744 12B 17,407,200 0% 4,411 24,999 229% -42% 467% 20,634,988 11,655,739 8,979,250 6 فلزات اساسي S/B TSE S R C
142 59342912854668427 IRO7PEIZ0001 فنفت صنایع تجهیزات نفت 501 28.57 0 (5.00) (3.85) 1,493,541 681,237 4,622,462 440M 629,816 0% 9,930 25,351 48% -44% 162% 6,600,000 800 6,599,200 6 فلزات اساسي S/B TSE S R C
143 59462881877083131 IRO1OS210001 وسکرشا شرکت س استان کرمانشاه 0 0.00 4 (-4.76) (0.00) 38,461,538 539,866 29,000 85.7B 10,796,773 100% 1,170 1,360 8% -7% 16% 0 0 0 4 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
144 59486059679335017 IRO1PETR0001 وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ 1,121 16.68 15 (4.98) (4.64) 2,958,580 5,332,633 20,988,088 1.8B 3,403,400 32% 8,055 31,830 132% -41% 295% 20,015,856 18,960,551 1,055,300 11 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
145 59652306881376415 IRO1OS050001 وسیلام شرکت س استان ایلام 394 3.15 4 (-4.84) (0.00) 40,322,581 143,842 180,132 29.3B 3,632,164 100% 1,120 1,290 11% -4% 15% 0 0 0 3 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
146 59800986739603675 IRO7TSAP0001 شسم تولید سموم‌ علف‌ کش -584 -145.65 0 (2.00) (0.03) 117,628 7,648 1,557 10M 85,060 0% 34,391 88,431 147% -4% 157% 3,600 0 3,600 13 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
147 60247433951600827 IRO3PNLZ0001 شاوان پالایش نفت لاوان 983 123.38 38 (4.99) (4.49) 496,752 948,145 4,047,938 1.1B 13,867,188 0% 36,850 206,036 232% -41% 465% 8,243,768 4,409,913 3,833,860 11 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
148 60350996279289099 IRO1KVEH0001 کاوه فولاد کاوه جنوب کیش 1,060 19.29 18 (-0.15) (0.49) 5,327,651 29,582,029 25,701,467 15B 30,675,000 19% 4,320 25,120 377% -19% 486% 51,835,012 52,171,795 -336,783 9 فلزات اساسي S/B TSE S R C
149 60633055620418060 IRO7FLTP0001 فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان 104 146.17 0 (2.99) (2.99) 1,342,372 2,508,791 1,612,615 389.5M 592,065 0% 5,972 24,776 157% -39% 319% 1,777,449 1,933,973 -156,524 23 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
150 61102694810476197 IRO1BMPS0001 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ 493 31.16 15 (-1.04) (0.00) 3,438,790 2,975,494 1,356,897 775.5M 1,191,168 26% 8,500 37,100 81% -59% 338% 77,000 8,000 69,000 6 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
151 61298636307861167 IRO7SEIP0001 وبرق س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی 2,623 70.61 0 (3.00) (1.62) 115,969 278,631 62,688 117.3M 2,171,693 0% 17,137 297,919 981% -38% 1,638% 104,374 0 104,374 78 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
152 62177651435283872 IRO1NKOL0001 شکلر نیروکلر 1,801 32.24 15 (5.00) (4.05) 976,181 2,686,978 4,996,313 500M 2,903,500 48% 14,301 58,960 306% -2% 312% 5,545,389 4,714,190 831,199 13 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
153 62786156501584862 IRO1PASH0001 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 2,610 36.56 15 (-3.41) (-3.59) 1,120,951 1,890,711 2,220,711 4B 38,168,000 8% 38,333 111,968 149% -15% 192% 2,210,081 2,711,414 -501,333 6 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
154 63570910379296908 IRO1OS300001 وسیزد شرکت س استان یزد 502 2.55 4 (-4.69) (0.00) 39,062,500 900,678 230,347 59.5B 7,617,746 100% 1,220 1,340 5% -4% 10% 0 63,984 -63,984 4 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
155 63915926161403347 IRO1KHSH0001 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ 21 990.95 -38 (0.75) (3.53) 2,804,262 6,053,626 17,522,552 630M 1,311,030 48% 4,390 45,170 382% -54% 947% 347,333 4,673,907 -4,326,570 29 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
156 63917421733088077 IRO1BTEJ0001 وتجارت بانک تجارت 100 40.10 18 (-2.25) (0.25) 31,662,269 975,415,656 1,931,602,627 223.9B 89,794,377 28% 426 4,640 841% -14% 989% 2,027,831,799 2,871,572,413 -843,741,000 10 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
157 64298008532791199 IRO3SYNZ0001 ساینا صنایع بهداشتی ساینا 2,824 66.93 16 (-0.51) (0.03) 265,730 169,528 59,816 100M 1,890,180 0% 23,941 242,219 690% -22% 912% 336,301 52,000 284,301 5 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
158 64341992373049080 IRO3DBRZ0001 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان 3,213 12.08 8 (5.00) (4.71) 1,512,677 2,237,545 1,860,056 250M 970,150 0% 6,005 38,913 546% 5% 518% 1,006,827 1,084,928 -78,101 17 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
159 64842837716888827 IRO7SDLP0001 خکاوه سایپا دیزل 11 418.64 0 (0.45) (-1.16) 4,359,198 22,606,423 42,058,505 2.6B 1,213,746 0% 1,889 11,067 147% -58% 494% 5,043,130 1,262,497 3,780,630 7 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
160 65004959184388996 IRO1ALIR0001 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 1,681 14.43 18 (-3.19) (-3.42) 2,107,926 2,904,379 4,027,862 5.2B 12,604,739 25% 6,366 31,100 284% -22% 392% 7,928,123 3,325,783 4,602,340 10 فلزات اساسي S/B TSE S R C
161 65018804181564924 IRO3GOMZ0001 گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 968 8.96 8 (2.48) (1.06) 6,175,890 4,134,005 2,925,721 2.4B 2,082,720 0% 2,732 17,000 218% -49% 522% 6,804,415 1,832,694 4,971,720 6 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
162 65122215875355555 IRO1PFAN0001 شفن پتروشیمی فناوران 23,867 12.51 15 (-2.59) (-0.87) 357,679 381,514 289,552 1B 28,364,150 13% 70,900 449,200 321% -34% 534% 788,422 661,058 127,364 7 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
163 65490886290565185 IRO7ZNGP0001 شزنگ تجهیزنیروی‌زنگان‌ 142 1,170.85 0 (5.00) (4.62) 132,636 155,556 352,339 28M 465,528 0% 23,000 158,916 631% 6% 591% 1,192 267,534 -266,342 6 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
164 65883838195688438 IRO1IKCO0001 خودرو ایران‌ خودرو -317 -12.87 -38 (-3.37) (-1.69) 29,776,675 1,851,737,820 1,776,665,080 301.7B 123,075,676 29% 1,174 13,450 248% -70% 1,046% 1,400,025,921 810,631,156 589,395,000 5 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
165 66021783818850713 IRO7FAFP0001 فافزا فولاد افزا سپاهان 1,390 31.82 0 (-3.00) (-0.86) 439,822 50,476 125,970 90M 398,106 0% 30,333 58,240 48% -24% 94% 500,000 0 500,000 1 فلزات اساسي S/B TSE S R C
166 66127247173352975 IRO7ESHP0001 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ -27 -572.07 0 (3.00) (2.61) 1,341,022 1,010,024 1,901,746 0.9B 1,394,340 0% 13,085 24,045 18% -36% 84% 53,474 103,000 -49,526 8 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
167 66210395067138534 IRO7TOPP0001 شتولی تولی‌پرس‌ -4,403 -5.55 0 (2.00) (1.69) 424,251 659,739 746,217 250M 610,550 0% 3,723 24,081 569% 1% 560% 154,357 108,611 45,746 14 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
168 66514709341259550 IRO7FVAP0001 فوکا فولاد کاویان 22 930.59 0 (-3.00) (-0.02) 2,389,891 94,682 15,872 6B 12,232,056 0% 1,864 24,470 998% -16% 1,213% 0 100,067 -100,067 2 فلزات اساسي S/B TSE S R C
169 66701874099226162 IRO1KSIM0001 فاسمین کالسیمین‌ 1,077 15.93 18 (4.95) (4.95) 3,382,950 7,056,867 3,691,169 6B 10,296,000 40% 11,650 83,000 47% -79% 612% 7,191,299 4,946,350 2,244,950 35 فلزات اساسي S/B TSE S R C
170 66772024744156373 IRO1BAHN0001 فباهنر مس‌ شهیدباهنر 3,314 16.51 18 (-3.74) (-2.22) 980,969 1,653,017 1,597,737 1.1B 6,153,750 21% 15,950 87,440 243% -37% 448% 952,581 1,566,620 -614,039 6 فلزات اساسي S/B TSE S R C
171 67170215467608124 IRO3ZAGZ0001 زنگان صنعت روی زنگان 479 219.03 32 (2.51) (0.98) 529,662 443,771 1,753,099 100M 1,049,140 0% 24,635 198,000 326% -47% 704% 34,849 112,753 -77,904 6 فلزات اساسي S/B TSE S R C
172 68488673556087148 IRO1SPTA0001 فپنتا سپنتا 4,894 66.17 18 (0.81) (1.13) 159,434 264,728 253,620 54.2M 1,754,386 28% 74,002 404,280 338% -20% 446% 798,544 1,802,488 -1,003,940 8 فلزات اساسي S/B TSE S R C
173 68517032834363488 IRO3BSRZ0001 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 4,518 22.66 16 (4.41) (0.87) 532,329 555,441 1,267,007 330M 3,379,200 0% 19,900 191,214 415% -46% 861% 706,920 828,619 -121,699 7 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
174 69143674941561637 IRO1IPTR0001 پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان 4,603 3.06 15 (0.50) (0.71) 9,764,036 90,285,083 175,973,846 25B 35,250,000 26% 2,331 21,380 513% -34% 829% 55,052,641 58,061,316 -3,008,680 6 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
175 70289374539527245 IRO1GHAT0001 ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ 72 53.19 -38 (4.93) (4.93) 15,479,876 46,276,642 21,815,254 6.2B 2,375,102 56% 2,820 22,897 36% -83% 712% 10,957,178 17,354,550 -6,397,370 43 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
176 70498485598181604 IRO3FOHZ0001 هرمز فولاد هرمزگان جنوب 1,097 11.85 0 (-1.09) (0.25) 0 0 14,823,466 0 32,495,000 0% 0 0 167% -22% 241% 21,418,157 11,817,273 9,600,880 7 فلزات اساسي S/B TSE S R C
177 70934270174405743 IRO1PKHA0001 شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ 3,885 12.01 15 (-1.54) (-0.32) 2,400,000 1,588,009 3,503,608 6B 28,002,000 11% 19,878 68,490 147% -32% 262% 2,626,710 4,387,260 -1,760,550 9 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
178 71957984642204570 IRO7APTP0001 شپترو پتروشیمی آبادان -223 -20.62 0 (2.99) (1.79) 4,789,273 16,765,162 2,875,859 5.5B 2,538,096 0% 1,423 12,610 223% -64% 786% 2,720,355 2,740,560 -20,205 26 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
179 114312662654155 IRO3SAIZ0001 وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 1,238 9.45 8 (-4.49) (-3.18) 10,445,683 133,225,362 145,517,607 30B 35,088,000 0% 9,500 16,140 23% -28% 70% 51,133,297 24,671,489 26,461,800 14 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
180 204092872752957 IRO3SDFZ0001 شصدف صنعتی دوده فام 852 28.12 16 (5.00) (0.29) 2,115,597 146,975 121,428 700M 1,676,780 0% 18,253 36,702 31% -35% 101% 50,000 420 49,580 2,361 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
181 318005355896147 IRO7PFSP0001 فسا پتروشیمی فسا 9 326.11 0 (-2.99) (-0.14) 6,640,107 227,410 312,997 3.5B 1,023,141 0% 834 4,195 253% -30% 404% 100,000 0 100,000 1 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
182 408934423224097 IRO1FRVR0001 فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ 447 49.84 18 (4.99) (4.85) 2,582,645 1,892,720 7,027,925 660M 1,470,480 33% 13,869 63,998 61% -65% 361% 1,816,204 2,034,130 -217,926 5 فلزات اساسي S/B TSE S R C
183 778253364357513 IRO1BMLT0001 وبملت بانک ملت 382 15.08 18 (-2.24) (-0.86) 21,505,376 388,778,133 325,894,309 207B 119,256,689 29% 4,130 28,330 39% -80% 586% 901,121,452 531,693,771 369,428,000 6 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
184 1277592884769853 IRO1OS230001 وسگلستا شرکت س استان گلستان 384 3.23 4 (-4.84) (0.00) 47,956,532 100,468 44,238 119.9B 14,866,525 100% 1,180 1,300 5% -5% 10% 0 0 0 3 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
185 1822787329898392 IRO3CHPZ0001 کلر کلر پارس 4,477 14.44 16 (5.00) (4.62) 876,701 1,025,301 3,397,944 327.5M 2,117,779 0% 29,500 109,700 119% -41% 272% 744,021 801,318 -57,297 156 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
186 2328862017676109 IRO1SPAH0001 وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ 1,261 11.56 0 (-2.42) (-1.88) 0 0 6,925,905 0 9,755,478 0% 0 0 323% -38% 578% 19,249,095 8,887,471 10,361,600 7 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
187 2400322364771558 IRO1TAMN0001 شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی 2,875 10.30 14 (-4.08) (-2.47) 4,288,778 183,726,464 269,652,103 80B 236,880,000 11% 8,600 65,800 244% -55% 665% 190,475,131 141,950,263 48,524,900 5 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
188 2589887561569709 IRO1ZMYD0001 خزامیا زامیاد 256 56.64 -38 (5.00) (5.00) 3,802,281 59,715,081 27,007,261 5.5B 8,018,343 52% 1,731 37,690 738% -62% 2,079% 21,531,082 19,080,739 2,450,340 21 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
189 2944500421562364 IRO1TOSA0001 وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران 520 27.19 0 (5.00) (3.97) 3,885,004 17,064,491 52,741,921 4B 5,656,000 47% 4,300 23,630 229% -40% 450% 25,502,731 20,516,717 4,986,010 15 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
190 3407806799514469 IRO3URPZ0001 شاروم پتروشیمی ارومیه 428 49.86 16 (5.00) (3.65) 2,744,539 13,932,060 15,961,741 700M 1,493,940 0% 6,300 23,917 239% -11% 280% 8,654,161 10,360,847 -1,706,690 114 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
191 3493306453706327 IRO1SHOY0001 شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر 1,930 21.30 15 (-3.44) (-3.88) 1,258,495 1,804,546 3,561,319 1B 4,111,000 21% 12,600 65,420 244% -37% 447% 1,882,962 5,782,777 -3,899,820 12 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
192 3623921205367364 IRO1DMVN0001 کدما معدنی‌ دماوند 187 1,355.78 18 (5.00) (1.89) 230,001 197,056 87,151 250M 6,338,250 49% 53,910 565,970 373% -55% 956% 132,194 7,399 124,795 53 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
193 4733285133017464 IRO1FKAS0001 فخاس فولاد خراسان 1,117 29.16 18 (0.87) (1.53) 3,386,387 1,493,699 3,172,078 11.9B 38,758,300 3% 14,293 55,580 128% -41% 289% 1,900,275 10,199,559 -8,299,280 7 فلزات اساسي S/B TSE S R C
194 4758266259250794 IRO1SZPO0001 خپویش سازه‌ پویش‌ 844 44.00 0 (-4.98) (-3.16) 1,295,001 424,610 1,086,496 324.1M 1,203,782 13% 36,590 152,710 2% -76% 317% 385,200 77,527 307,673 3 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
195 5987841496184505 IRO3TPEZ0001 شگویا پتروشیمی تندگویان 405 31.95 16 (5.00) (4.77) 9,583,067 60,211,645 179,360,523 24B 31,001,220 0% 4,380 29,954 195% -57% 584% 43,120,185 40,892,855 2,227,330 41 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
196 6110133418282108 IRO1PARS0001 پارس پتروشیمی پارس 12,075 13.90 15 (1.46) (1.05) 666,800 1,381,662 1,206,220 6B 100,692,000 7% 53,733 189,400 212% -11% 252% 8,500,899 4,838,974 3,661,920 4 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
197 6433335428452486 IRO7TONP0001 خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین -1,258 -13.28 0 (3.00) (0.03) 1,200,265 103,916 13,040 80M 133,672 0% 8,401 17,512 99% -5% 108% 0 0 0 42 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
198 6506179926371994 IRO7PAIP0001 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 215 76.43 0 (-0.26) (-0.06) 6,376,332 41,595,611 39,029,170 19.8B 32,565,892 0% 2,088 24,252 687% -32% 1,061% 144,053,559 150,005,177 -5,951,620 12 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
199 7395271748414592 IRO1IKHR0001 وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی 1,255 8.11 0 (4.74) (2.72) 5,549,390 59,576,902 111,301,087 12.5B 12,725,000 53% 1,749 21,640 490% -53% 1,155% 50,977,111 32,937,032 18,040,100 6 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
200 7457232989848872 IRO1TMKH0001 خمحور تولیدمحورخودرو 382 168.06 -38 (-4.99) (-4.11) 778,816 1,203,571 935,721 420.7M 2,701,157 10% 10,103 74,000 535% -13% 632% 367,609 265,158 102,451 9 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
201 7483280423474368 IRO1ATIR0001 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 766 48.89 -38 (0.64) (-0.82) 1,318,913 11,368,166 4,784,457 2.7B 10,261,053 22% 5,250 52,000 620% -28% 900% 22,503,186 5,689,787 16,813,400 5 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
202 7711282667602555 IRO1PARK0001 شاراک پتروشیمی شازند 1,520 15.94 15 (4.98) (4.89) 3,225,600 6,360,533 24,321,227 8.1B 19,539,072 16% 7,656 38,300 216% -37% 400% 21,273,758 13,897,774 7,375,980 24 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
203 7745894403636165 IRO1PNES0001 شپنا پالایش نفت اصفهان 439 43.51 34 (3.87) (2.74) 6,745,363 206,883,280 713,690,922 76B 145,160,000 28% 5,150 53,210 271% -64% 933% 202,894,499 413,028,786 -210,134,000 14 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
204 7768327419174840 IRO1OS030001 وساربیل شرکت س استان اردبیل 0 0.00 4 (-4.69) (0.00) 39,062,500 109,937 22,911 63.2B 8,090,599 100% 1,220 1,350 5% -5% 11% 0 0 0 3 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
205 7920014658832193 IRO7GRDZ0001 وگردش بانک گردشگری 210 97.89 0 (3.00) (2.98) 5,141,917 6,889,174 10,506,897 15B 30,835,500 0% 1,500 29,845 1,270% -31% 1,890% 26,775,752 24,276,766 2,498,990 14 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
206 8977441217024425 IRO1SEPA0001 فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ 3,616 12.61 18 (-3.13) (-1.55) 1,155,268 2,565,196 1,760,361 650M 2,964,000 39% 11,804 78,820 286% -42% 568% 2,386,428 1,036,132 1,350,300 7 فلزات اساسي S/B TSE S R C
207 9141577977527107 IRO7VIRP0001 وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران 1,274 6.36 0 (3.00) (2.48) 2,342,744 2,617,966 15,896,741 880M 713,152 0% 5,002 17,274 71% -53% 264% 12,735,950 2,654,500 10,081,400 2 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
208 9211775239375291 IRO3ZOBZ0001 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 139 38.78 32 (5.00) (4.38) 24,601,416 222,411,603 362,021,029 61.5B 33,156,558 0% 1,850 12,140 195% -56% 563% 175,046,012 150,609,203 24,436,800 7 فلزات اساسي S/B TSE S R C
209 9536587154100457 IRO1BPAS0001 وپاسار بانک پاسارگاد 820 14.23 18 (0.60) (0.34) 10,647,737 55,514,104 47,049,987 65.5B 76,461,840 38% 2,132 15,630 447% -25% 633% 271,565,797 130,161,314 141,404,000 6 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
210 9761381741308262 IRO7SHOP0001 وشمال س. چشم انداز توسعه شمال -200 -513.75 0 (-3.00) (-0.06) 189,060 18,621 3,891 121.9M 1,252,523 0% 3,571 130,250 2,855% -21% 3,646% 0 0 0 1 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
211 10055255678920880 IRO7MIVP0001 وملت سرمایه گذاری ملت -5 -874.40 0 (-1.99) (-1.11) 2,273,761 3,445,008 1,259,450 1B 437,200 0% 1,764 8,860 155% -51% 417% 3,145,098 1,594,031 1,551,070 3 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
212 10191122735393627 IRO1OS090001 وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی 0 0.00 0 (-4.93) (0.00) 24,559,528 232,990 110,244 61.4B 13,691,937 87% 1,620 2,430 38% -8% 50% 0 0 0 1 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
213 11258722998911897 IRO1SKBV0001 وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها 1,901 3.71 0 (0.43) (1.73) 7,704,160 17,895,222 26,644,864 6B 4,236,000 28% 1,926 10,220 272% -31% 438% 21,513,006 9,881,945 11,631,100 7 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
214 11622051128546106 IRO1PAKS0001 شپاکسا پاکسان‌ 1,783 17.18 15 (-4.44) (-4.19) 1,701,259 3,927,801 6,567,705 1.1B 3,309,120 30% 13,713 51,000 123% -40% 272% 8,096,927 8,229,114 -132,187 17 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
215 11773403764702778 IRO1BIME0001 وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ 107 31.03 0 (4.70) (4.08) 0 0 36,119,249 0 1,660,000 0% 0 0 37% -74% 431% 13,901,972 23,017,259 -9,115,290 7 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
216 675737110292645 IRO1MSMI0002 فملی2 ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 3,320,668 0 101.4B 195,093,600 0% 5,292 35,430 264% -46% 570% 92,507,882 92,507,882 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
217 2262715289665960 IRR1RADI0101 ختورح ح . رادیاتور ایران‌ 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 4,108,091 0 200M 471,400 0% 18,180 48,000 30% -51% 164% 0 0 0 0 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
218 3102570373792350 IRO1FAIR0002 فولاژ2 فولاد آلیاژی ایران 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 623 0 6B 0 0% 26,720 33,450 0% 0% 0% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
219 3996211071909131 IRO3PMRZ0004 مارون4 پتروشیمی مارون 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 30,000 0 8B 99,702,400 0% 96,500 145,000 29% -14% 50% 22,816 22,816 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
220 4942127026063388 IRO1BAMA0001 کاما باما 0 0.00 18 (0.00) (0.00) 400,000 3,900,820 0 10B 18,507,000 32% 15,500 344,310 1,175% -46% 2,271% 4,980,490 14,897,390 -9,916,900 17 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
221 5550649038347558 IRR1FKAS0101 فخاسح ح . فولاد خراسان 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 1,350,669 0 2.9B 9,326,400 0% 24,710 37,320 30% -14% 51% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
222 7385624172574740 IRO1RENA0001 ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ 0 0.00 -38 (0.00) (0.00) 5,452,563 29,291,893 0 8B 7,800,800 27% 1,517 22,570 566% -57% 1,434% 18,809,690 17,247,851 1,561,840 7 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
223 9171279728707865 IRR1BMPS0101 شپارسح ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 2,533,500 0 260.5M 273,134 0% 9,040 16,100 16% -35% 78% 0 0 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
224 10589770805157298 IRO1PJMZ0002 جم2 پتروشیمی جم 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 627,413 0 13.8B 55,420,800 0% 13,495 50,900 66% -27% 73% 0 0 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
225 12172752329504345 IRO1FKHZ0002 فخوز2 فولاد خوزستان 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 1,295,953 0 19B 63,413,112 0% 8,500 51,500 74% -55% 83% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
226 18063426072758458 IRO1SBAH0001 وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ 0 0.00 4 (0.00) (0.00) 2,875,216 10,598,550 0 2.8B 5,115,000 18% 4,316 37,360 331% -50% 766% 1,531,951 40,663,101 -39,131,200 41 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
227 19040514831923530 IRO1NORI0001 نوری پتروشیمی نوری 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 553,618 2,817,173 0 3B 54,189,000 10% 36,006 208,980 434% -14% 518% 5,635,202 4,066,749 1,568,450 4 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
228 19174812964848627 IRR1KVIR0101 کویرح ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 10,900,471 0 7.2B 7,538,400 0% 8,010 22,140 31% -53% 176% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
229 19382635978639373 IRO1BSDR0002 وبصادر2 بانک صادرات ایران 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 7,552,097 0 175.4B 53,833,669 0% 545 4,700 82% -53% 88% 624,311,036 624,311,036 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
230 21976566779427945 IRO1PNES0002 شپنا2 پالایش نفت اصفهان 0 0.00 30 (0.00) (0.00) 1 5,906,628 0 76B 109,060,000 0% 5,240 36,790 174% -61% 602% 372,207,860 372,207,860 0 0 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
231 23678782355312544 IRO1PTEH0002 شتران2 پالایش نفت تهران 0 0.00 30 (0.00) (0.00) 1 2,218,125 0 75B 0 0% 5,600 49,760 397% -44% 789% 0 0 0 0 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
232 25109758834306328 IRO1BTEJ0002 وتجارت2 بانک تجارت 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 19,925,671 0 223.9B 89,570,451 0% 627 3,950 538% 1% 530% 418,192,000 418,192,000 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
233 26824673819862694 IRO1BHMN0001 خبهمن گروه‌بهمن‌ 0 0.00 -38 (0.00) (0.00) 3,824,092 23,571,255 0 10B 27,990,000 24% 2,222 42,040 1,160% -33% 1,792% 35,080,647 119,924,551 -84,843,900 38 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
234 29974853866926823 IRO3IZSZ0001 فروی ذوب روی اصفهان 0 0.00 32 (0.00) (0.00) 883,846 3,903,406 0 600M 3,871,560 0% 14,000 92,490 361% -30% 561% 5,475,104 2,914,290 2,560,810 17 فلزات اساسي S/B TSE S R C
235 30974710508383145 IRO1SHSI0001 شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 378,501 0 0 153.6M 2,028,530 61% 74,527 661,180 92% 4% 91% 0 0 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
236 35150770536114195 IRR1SADR0101 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 9B 0 0% 8,600 14,170 16% -29% 65% 0 0 0 0 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
237 35425587644337450 IRO1MSMI0001 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ 0 0.00 18 (0.00) (0.00) 4,431,315 103,096,744 0 101.4B 281,080,800 33% 5,323 39,810 424% -30% 653% 253,847,502 246,508,412 7,339,090 21 فلزات اساسي S/B TSE S R C
238 43781018754867729 IRO1SHFS0001 شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1,041,667 3,238,370 0 629.6M 3,251,920 24% 7,101 54,050 637% -4% 671% 935,736 512,730 423,006 22 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
239 45895339414786358 IRO1RINM0001 خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 0 0.00 -38 (0.00) (0.00) 864,155 4,436,279 0 445M 2,533,385 50% 5,801 60,750 908% -6% 975% 23,822 690,565 -666,743 6 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
240 50484748330985048 IRO1KSIM0002 فاسمین2 کالسیمین‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 6B 0 0% 75,080 81,700 0% 0% 0% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
241 51234238775438234 IRO1PNBA0002 شبندر2 پالایش نفت بندرعباس 0 0.00 30 (0.00) (0.00) 1 1,109,518 0 28.7B 75,047,808 0% 11,020 50,840 137% -49% 361% 125,000,000 125,000,000 0 0 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
242 51617145873056483 IRO1PTEH0001 شتران پالایش نفت تهران 0 0.00 34 (0.00) (0.00) 8,444,757 105,585,082 0 75B 111,000,000 15% 5,282 53,030 182% -72% 910% 74,441,687 152,721,820 -78,280,100 29 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
243 54419429862704331 IRO1FRIS0001 فروس فروسیلیس‌ ایران‌ 0 0.00 18 (0.00) (0.00) 9,615,385 0 0 4B 2,080,414 45% 14,000 42,000 117% -43% 283% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
244 61934586397353104 IRO1FOLD0002 فولاد2 فولاد مبارکه اصفهان 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 2,894,160 0 209B 281,732,000 0% 3,815 20,080 253% -33% 426% 399,548,749 409,548,749 -10,000,000 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
245 62641360664324649 IRO7TJMP0002 شجم2 صنایع پتروشیمی تخت جمشید 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 2,755,871 0 6.5B 0 0% 8,331 12,966 0% 0% 0% 0 0 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
246 63469068977311458 IRO3PNLZ0004 شاوان4 پالایش نفت لاوان 0 0.00 35 (0.00) (0.00) 1 0 0 1.1B 9,551,687 0% 59,706 132,240 40% -37% 121% 0 0 0 0 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
247 70383737228146601 IRO3TPEZ0004 شگویا4 پتروشیمی تندگویان 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 24B 23,936,104 0% 251 19,497 3,880% -49% 7,668% 0 0 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
248 23562767848806583 IRO1NIKI0002 ونیکی2 سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 0 0 7B 0 0% 12,570 47,000 0% 0% 0% 0 0 0 0 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
249 57376264268853589 IRO1GOLG0002 کگل2 معدنی و صنعتی گل گهر 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 3,587,902 0 74.4B 114,873,600 0% 6,810 26,320 127% -41% 286% 97,102,229 97,102,229 0 0 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
250 70380537339724605 IRO3PRZZ0004 شراز4 پالایش نفت شیراز 0 0.00 35 (0.00) (0.00) 1 0 0 1B 9,404,741 0% 63,453 115,720 44% -21% 82% 0 0 0 0 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
251 9626462203189560 IRO1OIMC0002 وامید2 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 571,429 0 30B 106,500,000 0% 6,500 45,310 446% -22% 597% 1,315,432 1,315,432 0 0 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
252 25387056990464790 IRR1TOKA0101 وتوکاح ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 6,978,712 0 1B 645,826 0% 6,650 11,270 0% -41% 69% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
253 28711499450482077 IRR1DMVN0101 کدماح ح . معدنی‌ دماوند 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 2,981,205 0 220M 2,099,020 0% 67,300 141,500 42% -33% 110% 0 0 0 0 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
254 6464701598831505 IRO1KRAF0002 وکار2 بانک‌ کارآفرین‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 26.8B 12,347,774 0% 3,927 13,950 15% -203% 72% 0 0 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
255 4585123877892473 IRO1TAMN0002 شستا2 سرمایه گذاری تامین اجتماعی 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 80B 260,240,000 0% 38,000 51,000 -14% -36% 34% 40,100,000 40,100,000 0 0 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
256 13872342610746471 IRO3KHMZ0002 میدکو2 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 0 0.00 28 (0.00) (0.00) 1 0 0 45.2B 0 0% 4,658 22,700 0% 0% 0% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
257 24651304184097917 IRO1SADR0002 تاصیکو2 سرمایه گذاری صدرتامین 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 31B 0 0% 2,800 20,930 0% 0% 0% 0 0 0 0 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
258 59363563131789466 IRO1ALIR0002 فایرا2 آلومینیوم‌ایران‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 1,817,159 0 5.2B 9,875,878 0% 17,810 27,250 6% -43% 35% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
259 41505613415701055 IRO1PKLJ0002 فارس2 صنایع پتروشیمی خلیج فارس 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 3,054,927 0 287B 353,010,000 0% 6,798 33,630 81% -63% 395% 117,551,144 117,551,144 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
260 25632323149688829 IRR1TOKA0102 وتوکاح2 ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 1B 0 0% 7,900 10,003 0% 0% 0% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
261 31902247922619631 IRO1VSIN0002 وسینا2 بانک سینا 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 10B 10,580,000 0% 2,813 21,900 276% -52% 679% 100,000,000 100,000,000 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
262 49373621277888271 IRO1GDIR0002 وغدیر2 سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 1,619,048 0 72B 89,928,000 0% 3,000 20,630 316% -39% 588% 153,129,142 153,129,142 0 0 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
263 60947086334338335 IRO1IKHR0002 وخارزم2 سرمایه گذاری خوارزمی 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 0 0 12.5B 0 0% 1,908 18,400 0% 0% 0% 0 0 0 0 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
264 14061572253297066 IRO1SPAH0002 وسپه2 سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 450,000 0 6.7B 10,424,578 0% 3,537 18,290 387% -15% 472% 0 0 0 0 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
265 42129223512645122 IRO1CHML0002 کچاد2 معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 30,652 0 55.5B 84,360,000 0% 0 21,520 0% 0% 0% 43,273,420 43,273,420 0 0 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
266 48848845958085198 IRO1NPRS0002 شنفت2 نفت‌ پارس‌ 0 0.00 30 (0.00) (0.00) 1 280,952 0 2.5B 0 0% 16,600 90,000 0% 0% 0% 0 0 0 0 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
267 40364073666532978 IRO1SSAP0002 وساپا2 سرمایه‌گذاری‌ سایپا 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 0 0 10.7B 0 0% 3,692 12,650 0% 0% 0% 0 0 0 0 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
268 66264163366013063 IRO1BMLT0002 وبملت2 بانک ملت 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 279,121,680 0 207B 114,080,617 0% 5,330 18,000 3% -69% 238% 4,294,967,295 4,294,967,295 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
269 7623668697450408 IRO3BDYZ0002 دی2 بانک دی 0 0.00 20 (0.00) (0.00) 1 0 0 6.4B 0 0% 4,150 41,391 0% 0% 0% 0 0 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
270 33293588228706998 IRO1BPAR0001 وپارس بانک‌پارسیان‌ 0 0.00 18 (0.00) (0.00) 29,556,650 374,671,745 0 156.3B 66,600,840 20% 1,235 6,552 245% -35% 431% 419,674,587 734,400,911 -314,726,000 12 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
271 22692392068235412 IRO7BSHP0002 وشهر2 بانک شهر 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 0 0 15.6B 0 0% 9,556 9,556 0% 0% 0% 0 0 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
272 32874370564962210 IRR1IPTR0101 پترولح ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 38,110,465 0 3.5B 3,479,000 0% 9,800 22,180 1% -55% 126% 0 0 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
273 20716645758210848 IRO1PTAP0002 تاپیکو2 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 62,306,944 0 81.5B 111,263,800 0% 3,006 21,909 354% -38% 629% 2,899,321,048 2,899,321,048 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
274 69873538964610831 IRO1MNGZ0002 کمنگنز2 معادن‌منگنزایران‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 202.4M 0 0% 86,010 90,000 3% -1% 5% 0 0 0 0 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
275 14153483684603257 IRR1AMLH0101 شاملاح ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 323,503 0 420M 1,736,700 0% 47,370 71,500 -13% -42% 51% 0 1,196,626 -1,196,630 13 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
276 65177857040683462 IRO1BKHZ0002 وخاور2 بانک خاورمیانه 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 15B 0 0% 3,918 16,500 193% -30% 321% 0 0 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
277 60173468474943416 IRO1BPAR0002 وپارس2 بانک‌پارسیان‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 9,382,014 0 156.3B 64,099,400 0% 4,100 5,700 -2% -28% 36% 0 0 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
278 34441408030104745 IRO7PAIP0004 آریان4 سرمایه گذاری پارس آریان 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 0 0 19.8B 0 0% 2,037 22,600 779% -24% 1,053% 0 0 0 0 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
279 44377481791849048 IRO3SYNZ0002 ساینا2 صنایع بهداشتی ساینا 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 100M 1,710,000 0% 26,883 180,000 84% -5% 85% 5,633,226 5,633,226 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
280 21906237414528638 IRO3SAIZ0004 وسپهر4 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 0 0.00 7 (0.00) (0.00) 1 78,947,368 0 30B 0 0% 10,062 12,678 0% 0% 0% 0 0 0 0 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
281 12845457908500808 IRO1BPAS0002 وپاسار2 بانک پاسارگاد 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 65.5B 55,757,520 0% 2,087 15,340 75% -80% 86% 28,662,110 28,662,110 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
282 19060477008033661 IRO1PASN0002 پارسان2 گسترش نفت و گاز پارسیان 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 2,241,011 0 40.5B 79,663,500 0% 6,251 34,620 68% -76% 82% 82,786,350 87,746,350 -4,960,000 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
283 51584388430602252 IRO7PAIP0002 آریان2 سرمایه گذاری پارس آریان 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 10,380,952 0 19.8B 26,789,128 0% 2,034 23,860 0% 0% 0% 0 0 0 0 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
284 59735609117437896 IRR1BIME0101 وبیمهح ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 39,885,475 0 3B 360,000 0% 1,350 9,120 -11% -87% 576% 35,000 1,125,494 -1,090,490 13 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
285 59750654860162208 IRO1SSIN0002 شیران2 س. صنایع‌شیمیایی‌ایران 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 8.1B 25,973,228 0% 12,864 40,310 150% -20% 213% 8,370,000 8,370,000 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
286 62437444137129127 IRO1SAND0002 وصندوق2 سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 714,286 0 27B 36,234,000 0% 3,750 26,020 72% -94% 86% 0 0 0 0 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
287 7313915654710541 IRO3ARFZ0002 ارفع2 شرکت آهن و فولاد ارفع 0 0.00 28 (0.00) (0.00) 1 51,734 0 12B 24,262,800 0% 20,219 20,219 0% 0% 0% 0 0 0 0 فلزات اساسي S/B TSE S R C
288 29751216137877139 IRO1PNTB0002 شبریز2 پالایش نفت تبریز 0 0.00 30 (0.00) (0.00) 1 1,272,299 0 10B 25,920,000 0% 30,600 43,428 -18% -68% 30% 4,000,000 4,000,000 0 0 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
289 66183408418816482 IRR1LEAB0101 شلعابح ح . لعابیران‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 6,210,114 0 440M 176,440 0% 4,160 6,240 -4% -36% 50% 12,313,178 12,010,000 303,178 14 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
290 67467233352325215 IRO7GRDZ0002 وگردش2 بانک گردشگری 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 14,714,286 0 15B 25,875,000 0% 2,680 28,993 544% -41% 982% 151,727,895 151,727,895 0 1 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
291 25919677951417578 IRO3SAIZ0002 وسپهر2 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 0 0.00 7 (0.00) (0.00) 1 3,381,147 0 30B 0 0% 13,976 13,976 0% 0% 0% 0 0 0 0 سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
292 62810990108260391 IRR1GOLG0101 کگلح ح . معدنی و صنعتی گل گهر 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 4,703,841 0 26.4B 47,520,000 0% 9,371 22,550 92% -20% 141% 0 0 0 0 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
293 64377437823895622 IRO1SIPA0002 خساپا2 سایپا 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 635,511 0 195.5B 40,470,684 0% 2,057 5,170 1% -150% 60% 50,001,035 50,001,035 0 0 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
294 5155287013753993 IRO1MADN0002 ومعادن2 توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 2,700,000 0 54.9B 73,566,000 0% 4,533 20,400 196% -34% 350% 71,462,874 71,462,874 0 0 استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
295 39610326672927078 IRO7GRDZ0004 وگردش4 بانک گردشگری 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 14,214,286 0 15B 31,200,000 0% 20,800 20,800 0% 0% 0% 0 0 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
296 61119174772912317 IRO1PKHA0002 شخارک2 پتروشیمی‌ خارک‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 3,000,000 0 6B 24,666,000 0% 26,807 48,140 53% -15% 80% 250,540,000 250,540,000 0 0 محصولات شيميايي S/B TSE S R C
297 6026656252239697 IRO1RENA0002 ورنا2 سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 5 0 8B 0 0% 11,330 15,088 0% 0% 0% 0 0 0 0 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
298 7370902509286095 IRO1BPST0002 وپست2 پست بانک ایران 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 353,013 0 3.2B 0 0% 10,840 11,710 0% 0% 0% 0 0 0 0 بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
299 34610263803983222 IRO1IKCO0002 خودرو2 ایران‌ خودرو 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 1,221,749 0 301.7B 98,943,190 0% 2,640 4,221 24% -22% 60% 349,244,426 349,244,426 0 0 خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله حجم خرید حقوقی هفتگی حجم فروش حقوقی هفتگی خالص خرید حقوقی هفتگی ضریب قدرت خریدار حقیقی هفتگی گروه لینک عملیات