لیست سهام های بورس تهران

# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات
1 114312662654155 IRO3SAIZ0001 وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 1,238 9.73 7 (-4.99) (-4.84) 9,081,965 239,149,506 237,281,539 30B 36,135,000 0% 9,500 16,140 27% -25% 70% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
2 204092872752957 IRO3SDFZ0001 شصدف صنعتی دوده فام 852 25.69 15 (5.00) (1.42) 2,324,069 316,307 658,029 700M 1,532,300 0% 0 36,702 20% -40% 101% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
3 318005355896147 IRO7PFSP0001 فسا پتروشیمی فسا 9 337.11 0 (-4.98) (-0.03) 6,587,616 126,817 23,810 3.5B 1,057,652 0% 760 4,195 299% -28% 452% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
4 408934423224097 IRO1FRVR0001 فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ 447 52.26 15 (-4.99) (-0.34) 2,131,287 1,693,102 154,355 660M 1,541,760 33% 13,869 63,998 68% -63% 361% فلزات اساسي S/B TSE S R C
5 778253364357513 IRO1BMLT0001 وبملت بانک ملت 382 12.70 14 (-3.93) (-4.72) 22,471,910 442,240,233 499,666,373 207B 100,415,788 29% 4,840 28,330 -5% -83% 458% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
6 1277592884769853 IRO1OS230001 وسگلستا شرکت س استان گلستان 0 0.00 8 (-4.84) (0.00) 47,956,400 725,576 179,339 119.9B 14,866,484 100% 1,180 1,300 5% -5% 10% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
7 1822787329898392 IRO3CHPZ0001 کلر کلر پارس 4,480 13.38 15 (-5.00) (-2.57) 791,616 726,265 417,010 327.5M 1,963,035 0% 29,500 109,700 103% -45% 272% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
8 2328862017676109 IRO1SPAH0001 وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ 1,261 9.60 8 (-4.56) (-4.80) 3,828,484 6,094,971 9,594,185 6.7B 8,102,801 23% 3,290 23,360 268% -48% 610% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
9 2944500421562364 IRO1TOSA0001 وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران 520 17.67 8 (-4.96) (-4.96) 4,916,421 18,622,244 5,125,831 4B 3,676,000 48% 0 23,630 125% -61% 479% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
10 3407806799514469 IRO3URPZ0001 شاروم پتروشیمی ارومیه 398 57.23 15 (5.00) (5.00) 2,419,902 2,028,189 11,437,663 700M 1,594,530 0% 6,300 22,779 262% 5% 244% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
11 3493306453706327 IRO1SHOY0001 شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر 1,930 18.25 14 (-4.99) (-4.96) 1,281,723 1,759,676 4,662,907 1B 3,523,000 21% 10,900 65,420 223% -46% 500% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
12 3623921205367364 IRO1DMVN0001 کدما معدنی‌ دماوند 232 822.54 15 (5.00) (3.82) 282,741 737,426 1,924,633 250M 4,770,750 43% 50,000 565,970 282% -66% 1,032% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
13 4733285133017464 IRO1FKAS0001 فخاس فولاد خراسان 1,117 30.69 15 (-4.98) (-1.83) 2,846,570 1,343,262 1,068,109 11.9B 40,793,200 3% 0 55,580 141% -38% 290% فلزات اساسي S/B TSE S R C
14 4758266259250794 IRO1SZPO0001 خپویش سازه‌ پویش‌ 906 44.80 -32 (-4.98) (0.00) 1,231,831 133,880 2,000 324.1M 1,315,603 11% 38,570 152,710 5% -73% 296% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
15 4942127026063388 IRO1BAMA0001 کاما باما 15,996 10.60 15 (-5.00) (-5.00) 400,000 3,206,003 799,825 1B 16,958,000 32% 13,233 344,310 1,181% -51% 2,502% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
16 5987841496184505 IRO3TPEZ0001 شگویا پتروشیمی تندگویان 405 30.46 15 (-5.00) (-1.47) 9,104,014 61,202,225 2,678,511 24B 29,558,968 0% 4,380 29,954 182% -59% 584% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
17 6110133418282108 IRO1PARS0001 پارس پتروشیمی پارس 12,075 10.93 14 (-1.97) (-4.55) 687,144 898,026 2,374,024 6B 79,206,000 7% 52,801 189,400 150% -30% 259% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
18 6433335428452486 IRO7TONP0001 خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین -1,211 -12.54 0 (5.00) (0.61) 1,329,257 76,909 161,564 80M 121,464 0% 8,157 15,845 86% -4% 93% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
19 6506179926371994 IRO7PAIP0001 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 215 65.87 0 (-3.00) (-0.27) 6,982,753 31,636,271 630,000 19.8B 28,067,348 0% 1,970 24,252 619% -42% 1,131% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
20 7385624172574740 IRO1RENA0001 ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ 210 46.14 -32 (-4.94) (-0.21) 5,144,033 14,400,409 185,762 8B 7,713,240 27% 1,331 22,570 628% -57% 1,596% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
21 7457232989848872 IRO1TMKH0001 خمحور تولیدمحورخودرو 344 171.60 -32 (-5.00) (-0.03) 846,740 17,524 4,768 420.7M 2,483,634 8% 8,376 74,000 605% -20% 783% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
22 7483280423474368 IRO1ATIR0001 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 766 35.27 -32 (-2.83) (-4.56) 1,853,912 3,735,520 5,650,713 2.7B 7,403,302 22% 4,660 52,000 480% -48% 1,016% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
23 7711282667602555 IRO1PARK0001 شاراک پتروشیمی شازند 1,310 14.79 14 (-4.86) (-4.91) 3,225,600 6,194,612 4,146,428 8.1B 15,628,032 17% 7,656 38,300 153% -49% 400% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
24 7745894403636165 IRO1PNES0001 شپنا پالایش نفت اصفهان 439 35.65 30 (-4.98) (-4.98) 6,924,409 126,694,827 22,011,517 76B 118,940,000 27% 5,150 53,210 204% -71% 933% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
25 7768327419174840 IRO1OS030001 وساربیل شرکت س استان اردبیل 0 0.00 8 (-4.65) (0.00) 38,759,690 367,478 222,021 63.2B 8,153,832 100% 1,230 1,350 5% -4% 10% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
26 7920014658832193 IRO7GRDZ0001 وگردش بانک گردشگری 210 80.81 0 (0.01) (-0.08) 5,888,242 25,236,309 11,936,092 15B 25,455,000 0% 1,441 29,845 1,078% -43% 1,971% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
27 8977441217024425 IRO1SEPA0001 فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ 3,616 10.61 15 (-1.97) (-3.15) 1,210,361 2,732,403 1,623,141 650M 2,494,700 35% 10,134 78,820 279% -51% 678% فلزات اساسي S/B TSE S R C
28 9141577977527107 IRO7VIRP0001 وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران 903 10.13 0 (-3.00) (0.00) 2,186,988 79,527 0 880M 804,760 0% 4,199 17,274 118% -47% 311% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
29 9211775239375291 IRO3ZOBZ0001 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 139 33.25 28 (-4.22) (-4.88) 23,580,272 165,757,611 284,829,788 61.5B 28,426,936 0% 1,660 12,140 178% -62% 631% فلزات اساسي S/B TSE S R C
30 9536587154100457 IRO1BPAS0001 وپاسار بانک پاسارگاد 820 11.51 14 (-4.53) (-4.93) 11,964,108 55,691,482 37,862,369 65.5B 61,850,880 39% 1,931 15,630 389% -40% 709% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
31 9761381741308262 IRO7SHOP0001 وشمال س. چشم انداز توسعه شمال -200 -560.70 0 (-3.00) (-0.26) 177,856 85,688 15,564 121.9M 1,366,974 0% 0 130,250 5,370% -14% 6,254% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
32 10055255678920880 IRO7MIVP0001 وملت سرمایه گذاری ملت -5 -1,065.60 0 (-1.99) (-0.22) 1,866,717 110,717 219,010 1B 532,800 0% 1,208 8,860 341% -40% 633% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
33 10191122735393627 IRO1OS090001 وسخراج شرکت س استان خراسان جنوبی 0 0.00 8 (-4.89) (0.00) 24,559,600 7,590,175 39,521 61.4B 13,814,775 100% 1,620 2,430 39% -7% 50% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
34 11258722998911897 IRO1SKBV0001 وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها 1,901 3.34 8 (-2.76) (-2.76) 7,849,294 14,080,750 17,132,021 6B 3,804,000 28% 0 10,220 243% -38% 452% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
35 11622051128546106 IRO1PAKS0001 شپاکسا پاکسان‌ 1,783 15.53 14 (-4.97) (-0.97) 1,774,308 2,263,413 347,666 1.1B 2,990,520 30% 11,811 51,000 134% -46% 332% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
36 11773403764702778 IRO1BIME0001 وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ 57 46.84 8 (-4.38) (-2.55) 17,921,147 10,723,174 10,504,107 5B 1,335,000 46% 2,610 12,900 0% -79% 385% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
37 12172752329504345 IRO1FKHZ0002 فخوز2 فولاد خوزستان 2,368 14.36 15 (4.78) (4.78) 1 1,130,750 4,600,000 19B 64,765,570 0% 8,500 51,500 300% -34% 506% فلزات اساسي S/B TSE S R C
38 12303918642491681 IRO7ZNJP0001 زنجان صنایع کشاورزی وکود زنجان 11 565.09 0 (-2.99) (-0.02) 3,187,760 3,704,011 21,787 3.5B 2,175,600 0% 2,010 10,800 209% -42% 437% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
39 12752224677923341 IRO1RIIR0001 خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ -95 -53.58 -32 (-4.91) (0.00) 9,823,183 11,510,999 74,502 1.6B 795,151 92% 0 10,090 232% -50% 557% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
40 12874072841236826 IRO1FSAZ0001 فسازان غلتک سازان سپاهان 1,693 18.06 15 (-4.97) (-1.23) 1,544,640 4,103,743 383,911 600M 1,834,800 44% 13,401 47,780 128% -36% 257% فلزات اساسي S/B TSE S R C
41 13235547361447092 IRO3PZGZ0001 زاگرس پتروشیمی زاگرس 14,976 9.86 15 (2.13) (-1.81) 633,265 2,473,207 2,317,814 2.4B 35,449,680 0% 62,522 217,350 136% -32% 248% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
42 14073782708315535 IRO1NPRS0001 شنفت نفت‌ پارس‌ 2,029 26.53 30 (-4.99) (-0.96) 1,000,000 521,633 191,906 2.5B 13,455,000 10% 14,715 105,320 266% -49% 616% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
43 14957056743925737 IRO1LENT0001 خلنت لنت‌ ترمزایران‌ 1,205 76.47 -32 (-5.00) (-0.05) 541,947 91,860 5,560 88M 810,920 29% 0 120,840 165% -24% 247% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
44 15039949673085566 IRO1AYEG0001 پردیس سرمایه گذاری پردیس 1,389 5.01 8 (-4.45) (-3.20) 6,765,900 6,327,997 5,168,968 1.3B 870,000 49% 2,241 18,450 211% -62% 723% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
45 16315910303613772 IRO7IKDP0001 خاور ایران خودرو دیزل -1,823 -3.65 0 (-3.00) (-0.16) 2,985,521 624,258 157,022 5B 3,324,210 0% 1,531 11,834 335% -44% 673% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
46 16673205196919832 IRO7FAPP0001 شفارا پتروشیمی فارابی -247 -21.66 0 (-2.99) (-0.02) 3,738,318 158,042 16,781 2.6B 1,407,035 0% 1,520 9,024 252% -41% 494% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
47 17330546482145553 IRO1MHKM0001 خمهر مهرکام‌پارس‌ -208 -35.05 -32 (-4.93) (-0.14) 6,849,315 7,032,357 163,315 1.9B 1,357,230 46% 0 17,910 317% -59% 924% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
48 17528249960294496 IRO1TMEL0001 وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ 2,879 3.82 8 (-1.79) (-1.70) 4,273,504 4,850,690 3,282,518 4.5B 4,954,500 12% 3,263 19,350 237% -43% 493% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
49 17834623106317041 IRO1MNSR0001 خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ 455 109.91 -32 (-5.00) (0.00) 999,800 41,675 0 207.2M 1,036,039 54% 5,223 71,840 857% -30% 1,275% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
50 18004480270695404 IRO1ALMR0001 فمراد آلومراد 2,598 57.71 15 (-10.00) (-0.80) 330,819 5,772 26,598 49.5M 742,686 48% 0 168,000 614% -13% 717% فلزات اساسي S/B TSE S R C
51 18027801615184692 IRO1CHML0001 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 1,199 11.82 15 (-3.57) (-4.45) 7,722,008 23,483,215 27,546,898 55.5B 78,643,500 10% 4,855 25,600 192% -45% 427% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
52 18063426072758458 IRO1SBAH0001 وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ 1,308 10.44 8 (-4.97) (-0.07) 3,636,364 4,278,445 63,419 2.8B 3,756,500 19% 3,972 37,360 244% -63% 841% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
53 18346219759153870 IRO7PESP0001 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ 1,374 67.09 0 (-2.00) (-1.99) 120,000 175,920 294,567 300M 2,765,430 0% 31,620 152,568 192% -40% 383% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
54 19040514831923530 IRO1NORI0001 نوری پتروشیمی نوری 20,031 7.87 14 (-2.22) (-3.57) 603,464 1,951,967 3,677,419 3B 47,310,000 10% 33,530 208,980 370% -25% 523% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
55 19257295292088310 IRO1INDM0001 خکمک کمک‌فنرایندامین‌ 6 9,286.67 -32 (-4.99) (-0.02) 897,183 40,030 1,786 320.9M 1,787,817 45% 4,589 87,730 1,114% -36% 1,812% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
56 19367527798307032 IRO7ALTP0001 فالوم آلومتک‌ 451 77.24 0 (-3.00) (-0.02) 573,708 6,102 4,031 750M 2,612,625 0% 2,355 40,893 1,379% -15% 1,636% فلزات اساسي S/B TSE S R C
57 19511179561056679 IRO1OS270001 وسمرکز شرکت س استان مرکزی 0 0.00 8 (-5.00) (0.00) 35,714,286 657,705 28,036 78B 10,916,080 100% 1,330 1,470 5% -5% 11% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
58 20411759370751096 IRO1KNRZ0001 کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور 4,095 8.93 15 (-4.98) (-4.72) 1,238,237 1,642,709 2,403,173 2.9B 10,735,559 15% 6,710 56,400 445% -35% 741% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
59 20562694899904339 IRO1PRDZ0001 شپدیس پتروشیمی پردیس 5,626 15.16 14 (-2.57) (-3.83) 1,072,271 2,707,802 6,439,333 6B 51,186,000 17% 21,127 128,400 304% -34% 508% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
60 20966291817819448 IRO7LSDP0001 فسدید لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته -10,614 -11.00 0 (-2.00) (-0.10) 42,800 38,447 2,150 97.8M 1,141,394 0% 19,624 125,458 495% -7% 539% فلزات اساسي S/B TSE S R C
61 21607242972640064 IRO3PGHZ0001 شغدیر پتروشیمی غدیر 3,330 12.43 15 (-4.68) (-4.75) 1,105,584 4,153,694 2,755,923 1.3B 5,379,790 0% 6,852 69,423 504% -40% 913% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
62 22087269603540841 IRO1BPST0001 وپست پست بانک ایران 964 10.66 14 (-2.79) (-4.46) 4,761,905 6,728,821 12,882,495 3.2B 3,323,988 16% 3,762 22,300 173% -54% 493% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
63 22490169030401337 IRO3ANIZ0001 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین 3,690 3.19 7 (-4.08) (-3.94) 3,982,160 2,707,350 4,477,014 600M 706,020 0% 2,268 23,527 419% -50% 937% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
64 22560050433388046 IRO1PTAP0001 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 765 21.53 14 (-4.96) (-4.96) 6,622,517 71,027,325 9,971,800 81.5B 134,230,500 9% 2,952 26,000 458% -37% 781% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
65 22667016906590506 IRO1NBEH0001 شبهرن نفت‌ بهران‌ 4,745 11.54 30 (-5.00) (-4.90) 1,040,000 1,350,740 2,765,488 2.6B 14,242,800 33% 20,536 110,000 167% -50% 436% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
66 22787503301679573 IRO1ROOI0001 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 831 33.94 15 (-4.99) (-4.99) 1,600,512 4,272,477 2,578,876 2.4B 6,807,339 46% 7,100 69,900 297% -60% 885% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
67 23175320865252772 IRO7SALP0001 وسالت بانک قرض الحسنه رسالت -987 -4.21 0 (2.98) (0.00) 4,812,320 11,457 1,900 500M 207,950 0% 2,718 40,000 53% -90% 1,372% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
68 23293437377896568 IRO1SADR0001 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 669 15.56 15 (-4.99) (-0.19) 11,450,382 10,334,727 355,609 31B 32,271,000 11% 2,782 25,920 274% -60% 832% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
69 23441366113375722 IRO1PASN0001 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 923 24.14 14 (-4.96) (-1.24) 5,237,887 16,024,118 1,312,485 40.5B 90,234,000 18% 6,100 41,610 265% -46% 582% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
70 24018878640527909 IRO3KHMZ0001 میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 238 94.68 28 (0.84) (0.10) 5,399,812 5,096,660 9,959,219 45.2B 101,858,200 0% 4,422 24,400 410% -8% 452% فلزات اساسي S/B TSE S R C
71 24212636157410845 IRO7ARNP0001 وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین 1,125 5.03 0 (2.99) (2.52) 3,710,576 5,331,701 25,102,821 2.4B 1,347,080 0% 1,791 10,300 216% -45% 475% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
72 24785665268004766 IRO3PIVZ0001 وپویا سرمایه گذاری پویا 1,384 8.40 7 (-5.00) (-0.17) 4,287,797 15,936,085 150,249 4B 4,651,600 0% 0 17,986 184% -35% 339% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
73 25336820825905643 IRO1NIKI0001 ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ 2,589 11.31 8 (-1.22) (-3.24) 2,800,000 4,143,186 4,806,598 7B 20,496,000 19% 5,665 49,000 417% -40% 765% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
74 26014913469567886 IRO1GDIR0001 وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ 686 16.91 15 (-5.00) (-5.00) 9,338,521 60,161,890 40,405,635 72B 83,520,000 25% 2,913 26,010 298% -55% 793% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
75 26824673819862694 IRO1BHMN0001 خبهمن گروه‌بهمن‌ 1,113 18.88 -32 (-5.00) (-0.90) 4,000,000 16,317,527 714,679 10B 21,010,000 26% 1,880 42,040 1,018% -50% 2,136% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
76 27096851668435724 IRO1JPPC0001 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن 6,569 11.28 14 (-3.95) (-4.89) 800,000 1,377,754 2,489,425 2B 14,814,000 10% 25,801 106,490 187% -30% 313% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
77 27299841173245405 IRO7PDRP0001 داراب پتروشیمی داراب 12 264.08 0 (-4.98) (-0.66) 6,267,628 77,715 839,423 3.4B 1,079,995 0% 751 4,045 322% -22% 439% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
78 27308217070238237 IRO1CRBN0001 شکربن کربن‌ ایران‌ 2,040 38.64 14 (-5.00) (-0.04) 633,874 1,443,593 4,150 250M 1,970,750 51% 24,500 128,700 222% -39% 425% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
79 27814844870305607 IRO3KZGZ0001 کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران 1,772 13.92 28 (-5.00) (-1.00) 1,983,183 1,392,785 397,018 400M 986,560 0% 13,634 59,999 81% -59% 340% فلزات اساسي S/B TSE S R C
80 28251956446987982 IRO7MFMP0001 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی -924 -70.10 0 (-5.00) (-0.13) 307,930 3,391 7,798 143.5M 929,357 0% 28,204 68,403 130% -5% 143% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
81 28320293733348826 IRO1BSDR0001 وبصادر بانک صادرات ایران 301 11.69 14 (-4.59) (-4.86) 30,848,329 640,319,474 765,784,568 175.4B 61,724,598 29% 505 5,110 597% -31% 912% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
82 28328710198554144 IRO1BALI0001 وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ 1,995 4.12 8 (-4.82) (-3.41) 5,727,377 6,851,377 3,985,979 3B 2,463,000 27% 2,690 26,490 205% -69% 885% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
83 28711499450482077 IRR1DMVN0101 کدماح ح . معدنی‌ دماوند 0 0.00 15 (-2.41) (-6.05) 1 2,960,093 9,323,634 220M 2,099,020 0% 67,300 141,500 42% -33% 110% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
84 28845264556937486 IRO7POIP0001 شپلی پلی اکریل ایران -534 -12.44 0 (-2.99) (-0.32) 2,918,856 21,179,778 312,543 3.6B 2,372,916 0% 3,312 11,802 101% -44% 256% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
85 28864540805361867 IRO1FKHZ0001 فخوز فولاد خوزستان 2,368 13.77 15 (2.99) (0.46) 2,951,594 19,315,585 36,693,249 19B 62,098,752 24% 8,400 55,440 288% -41% 560% فلزات اساسي S/B TSE S R C
86 29527985620948695 IRO7KKHP0001 خکرمان گروه اقتصادی کرمان خودرو 355 14.57 0 (-3.00) (-0.58) 3,802,282 17,203,122 730,959 5B 2,587,000 0% 1,956 12,400 165% -58% 534% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
87 29974853866926823 IRO3IZSZ0001 فروی ذوب روی اصفهان 6,672 7.32 28 (-5.00) (-4.89) 932,819 3,187,319 4,107,957 600M 2,932,320 0% 14,000 92,490 249% -47% 561% فلزات اساسي S/B TSE S R C
88 30703140537034664 IRO3GZIZ0001 کگهر سنگ آهن گهرزمین 1,073 37.75 38 (-5.00) (-0.44) 2,937,361 1,073,765 257,713 25B 101,275,000 0% 0 75,300 159% -46% 381% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
89 30974710508383145 IRO1SHSI0001 شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا 9,515 66.18 14 (5.00) (4.65) 87,120 61,946 314,701 30.7M 1,933,966 61% 54,600 629,990 1,053% 0% 1,054% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
90 31879190587976736 IRO1MESI0001 خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو 22 418.18 -32 (-5.00) (0.00) 5,434,783 1,624,530 35,780 1.1B 1,030,286 49% 3,200 18,650 188% -51% 483% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
91 32821908911812078 IRO1FNAR0001 خزر فنرسازی‌زر 233 43.65 -32 (4.98) (3.46) 5,175,983 3,930,147 4,624,159 800M 813,597 33% 2,824 17,840 260% -43% 532% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
92 33293588228706998 IRO1BPAR0001 وپارس بانک‌پارسیان‌ 96 35.10 14 (-3.97) (-4.53) 32,608,696 286,119,669 293,789,793 156.3B 52,686,580 20% 1,235 6,552 173% -49% 431% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
93 33541897671561960 IRO1ATDM0001 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 1,038 13.80 8 (-4.96) (0.00) 3,491,620 4,887,878 9,375 4.5B 6,444,000 20% 3,190 26,490 349% -46% 730% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
94 33683240001985963 IRO3PRZZ0001 شراز پالایش نفت شیراز 3,058 34.17 35 (-5.00) (-0.10) 466,758 290,090 9,771 1B 10,737,472 0% 41,791 182,990 150% -43% 338% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
95 33783140337377394 IRO1CHAR0001 خچرخش چرخشگر 10 1,925.00 -32 (-4.99) (0.00) 2,596,054 1,292,666 1,532 1B 1,832,782 25% 2,850 28,810 575% -33% 911% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
96 33931218652865616 IRO1NAFT0001 ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ 1,143 11.01 30 (-3.24) (-2.86) 3,728,561 9,294,513 4,921,628 1.7B 2,075,700 60% 5,150 28,400 144% -56% 451% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
97 35178706978554988 IRO3NPSZ0001 شپاس نفت پاسارگاد 582 40.56 35 (-5.00) (-0.58) 2,095,119 1,177,555 242,841 2.4B 5,664,960 0% 7,850 47,600 201% -50% 506% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
98 35366681030756042 IRO1PNBA0001 شبندر پالایش نفت بندرعباس 750 41.97 30 (-4.98) (-4.98) 3,441,354 54,764,564 7,055,285 28.7B 90,309,824 14% 8,851 62,330 256% -49% 604% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
99 35425587644337450 IRO1MSMI0001 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ 1,639 13.30 15 (-4.93) (-4.80) 5,002,084 109,035,469 247,588,161 101.4B 221,052,000 33% 5,181 39,810 321% -45% 668% فلزات اساسي S/B TSE S R C
100 35700344742885862 IRO1GOLG0001 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 1,059 14.33 15 (-4.89) (-4.89) 7,164,179 22,725,515 21,176,684 74.4B 112,939,200 15% 6,562 26,900 131% -44% 310% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
101 35796086458096255 IRO1SSIN0001 شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران 2,336 16.45 14 (-4.99) (-0.57) 2,587,992 7,950,476 297,711 8.1B 30,990,417 18% 8,830 49,440 335% -22% 460% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
102 35948133957468680 IRO3SARZ0001 سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه 748 10.47 7 (-4.99) (-4.97) 6,008,172 8,567,954 7,469,143 5.1B 3,992,280 0% 4,798 17,400 63% -55% 263% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
103 36773155987365094 IRO3ETLZ0001 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 1,073 9.45 7 (-4.99) (-0.40) 4,891,411 1,401,519 392,881 1.2B 1,165,755 0% 3,668 25,495 176% -60% 595% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
104 36857080203588624 IRO1OS130001 وسزنجان شرکت س استان زنجان 0 0.00 8 (-4.90) (0.00) 34,965,035 134,555 119,578 47.1B 6,728,579 100% 1,360 1,500 5% -5% 10% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
105 36995197800118822 IRO7IENP0001 سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین 1,397 7.26 0 (-1.02) (-1.35) 962,279 894,848 655,589 1B 1,014,700 0% 0 13,144 192% -23% 278% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
106 37204371816016200 IRO1SAND0001 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ 1,092 12.96 15 (-3.49) (-3.15) 7,817,590 9,559,349 13,629,366 27B 38,205,000 14% 3,705 27,680 282% -49% 647% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
107 37614886280396031 IRO1SSAP0001 وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا 299 32.37 8 (-4.95) (-0.21) 5,144,033 33,047,142 264,799 10.7B 10,333,400 31% 1,351 26,000 617% -63% 1,825% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
108 38084304113529336 IRO3DZLZ0001 خدیزل بهمن دیزل 2,517 18.51 20 (-5.00) (-3.89) 1,031,035 787,482 802,501 1B 4,659,400 0% 6,511 55,700 616% -16% 755% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
109 38179358042686391 IRO7BSAP0001 سامان بانک سامان 476 20.32 0 (-3.00) (-3.00) 4,600,000 26,590,662 15,204,825 11.5B 11,123,950 0% 2,461 24,650 293% -61% 902% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
110 38437201078089290 IRO1PKER0001 کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه 2,716 13.28 14 (-4.95) (-4.42) 1,411,680 2,766,282 1,869,543 3.5B 12,733,354 27% 8,624 57,480 318% -37% 567% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
111 38555056423456635 IRO3TPSZ0001 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 1,176 23.13 15 (-5.00) (-0.14) 1,813,106 304,922 55,250 150M 407,925 0% 25,145 49,662 8% -45% 98% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
112 38568786927478796 IRO1PSHZ0001 شیراز پتروشیمی‌شیراز 3,635 13.22 14 (-4.97) (-4.97) 1,879,346 2,001,444 3,891,680 5.1B 24,500,400 11% 9,160 74,640 424% -36% 715% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
113 39116664428676213 IRO1LEAB0001 شلعاب لعابیران‌ -6 -1,398.33 14 (-4.89) (0.00) 5,952,381 1,011,492 25,438 600M 503,400 58% 7,980 52,340 5% -84% 556% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
114 39436183727126211 IRO1NMOH0001 خمحرکه نیرو محرکه‌ 80 93.63 -32 (-4.92) (-0.40) 6,613,757 26,209,264 494,588 5.7B 4,294,833 33% 4,836 60,936 55% -88% 1,160% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
115 39610074039667804 IRO1GARN0001 قرن پدیده شیمی قرن 3,222 16.06 14 (-4.96) (-4.92) 875,657 1,748,803 2,156,411 1B 5,176,000 24% 17,000 89,730 204% -42% 428% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
116 40025799067544201 IRO7SHEP0001 شرنگی شیمیایی رنگین 7,549 15.68 0 (-3.00) (-0.01) 168,850 7,905 263 47M 556,358 0% 78,906 131,891 50% -10% 67% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
117 40611478183231802 IRO1DODE0001 شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ 1,025 20.39 14 (-4.97) (-0.14) 2,356,268 1,155,293 64,002 474.5M 991,751 21% 7,545 33,370 177% -37% 342% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
118 40808043719554948 IRO1FAIR0001 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 1,738 14.55 15 (-5.00) (-0.47) 2,400,000 2,530,203 231,366 6B 15,174,000 6% 5,421 41,010 367% -38% 657% فلزات اساسي S/B TSE S R C
119 41302553376174581 IRO1FAJR0001 فجر فولاد امیرکبیرکاشان 4,945 10.24 15 (4.47) (0.64) 999,800 2,109,301 2,567,672 858M 4,346,628 28% 13,054 75,910 288% -33% 482% فلزات اساسي S/B TSE S R C
120 41379697187196382 IRO7BSHP0001 وشهر بانک شهر -3,037 -2.68 0 (-4.00) (-0.09) 6,229,137 2,150,143 139,680 15.6B 12,696,537 0% 877 10,976 830% -26% 1,152% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
121 42075223783409640 IRO1AZIN0001 خاذین سایپاآذین‌ -33 -217.58 -32 (-4.87) (0.00) 6,954,103 11,544,058 55,180 2.6B 1,899,607 46% 0 14,000 238% -49% 560% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
122 42354736493447489 IRO1PKOD0001 خپارس پارس‌ خودرو -92 -80.76 -32 (-4.99) (-4.99) 9,088,112 46,702,839 13,054,780 22.7B 16,881,167 21% 1,279 25,210 481% -71% 1,871% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
123 43256212620530446 IRO1BAFG0001 کبافق معادن‌ بافق‌ 3 11,536.70 15 (-4.98) (-1.03) 1,410,437 1,532,323 293,059 1.2B 4,205,115 23% 22,800 113,962 52% -70% 400% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
124 43545527030854340 IRO1KVIR0001 کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر 957 15.40 15 (-4.94) (-1.54) 4,320,000 4,932,605 1,326,968 10.8B 15,919,200 12% 0 58,500 67% -75% 565% فلزات اساسي S/B TSE S R C
125 43552974795606067 IRO1KRSN0001 خراسان پتروشیمی خراسان 5,299 13.62 14 (-4.84) (-4.86) 715,965 723,217 2,735,812 1.8B 12,921,375 11% 18,111 101,700 299% -29% 462% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
126 43716452378323683 IRO3KZIZ0001 فزرین زرین معدن آسیا 1,158 17.14 28 (-5.00) (-0.17) 2,501,251 2,925,308 83,011 650M 1,290,185 0% 9,566 36,500 107% -46% 282% فلزات اساسي S/B TSE S R C
127 43781018754867729 IRO1SHFS0001 شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ 293 143.38 14 (-4.99) (-0.14) 1,184,553 1,880,111 32,243 629.6M 2,644,979 24% 6,117 54,050 587% -22% 784% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
128 43913530989262989 IRO7IBKZ0001 سمایه بانک سرمایه -17,888 -0.54 0 (-2.99) (-0.01) 2,083,768 14,905 9,354 4B 3,838,000 0% 1,076 14,938 792% -36% 1,288% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
129 43951910415124966 IRO3IRNZ0001 وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 4,477 4.90 7 (-5.00) (-0.14) 2,267,574 1,552,762 62,667 400M 878,000 0% 3,300 31,609 565% -31% 858% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
130 44013656953678055 IRO3NOLZ0001 شرانل نفت ایرانول 2,008 12.91 35 (-5.00) (-4.95) 1,813,303 1,743,504 2,179,184 2B 5,185,200 0% 12,150 47,537 113% -45% 291% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
131 44153164692325703 IRO1GTSH0001 شگل گلتاش‌ 1,835 13.77 14 (-4.99) (-3.07) 1,871,257 1,400,498 1,172,297 1B 2,526,000 23% 13,826 46,000 83% -45% 233% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
132 44411078630612905 IRO1OS060001 وسبوشهر شرکت س استان بوشهر 0 0.00 8 (4.76) (0.00) 39,682,540 228,162 2,342,176 48.2B 6,076,350 100% 1,260 1,320 0% -5% 5% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
133 44891482026867833 IRO1SIPA0001 خساپا سایپا -87 -26.55 -32 (-4.94) (-4.94) 47,430,830 671,771,291 1,050,492,047 195.5B 45,162,937 25% 1,246 6,020 85% -62% 383% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
134 45050389997905274 IRO1VSIN0001 وسینا بانک سینا 137 72.85 14 (-4.95) (-4.95) 4,664,179 19,491,457 21,555,084 10B 9,980,000 20% 2,035 22,270 390% -55% 994% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
135 45392752356003555 IRO3STIZ0001 صبا سرمایه گذاری صبا تامین 1,462 6.26 7 (-5.00) (-0.81) 12,682,309 36,739,901 2,067,395 45B 41,175,000 0% 8,764 46,200 2% -80% 414% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
136 45895339414786358 IRO1RINM0001 خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 311 111.54 -32 (5.00) (3.24) 1,561,524 1,580,044 3,171,623 445M 1,543,705 50% 4,387 55,861 691% -38% 1,173% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
137 46348559193224090 IRO1FOLD0001 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 805 16.25 15 (-4.95) (-4.80) 8,374,040 216,477,630 463,927,967 209B 273,372,000 26% 3,688 24,820 255% -47% 573% فلزات اساسي S/B TSE S R C
138 46830341954511303 IRO7AYNP0001 وآیند بانک آینده -1,755 -16.99 0 (-2.00) (-0.23) 3,318,842 35,180,304 388,211 16B 47,708,800 0% 1,341 32,653 2,124% -9% 2,335% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
139 46982154647719707 IRO1GBEH0001 وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ 1,851 6.33 8 (-4.92) (-0.59) 4,212,300 4,178,770 489,824 1.8B 2,109,600 21% 2,479 20,010 373% -41% 707% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
140 47232550823972469 IRO1TOKA0001 وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ 456 22.59 15 (-4.24) (-4.98) 4,508,566 8,126,561 7,310,488 4B 4,150,900 43% 4,500 34,130 129% -70% 658% فلزات اساسي S/B TSE S R C
141 47302318535715632 IRO1NOVN0001 ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ 805 4.92 14 (-1.94) (-3.88) 12,170,294 95,119,202 112,231,373 30.4B 12,048,591 38% 2,570 9,834 54% -60% 283% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
142 47333458678352378 IRO1BKHZ0001 وخاور بانک خاورمیانه 799 12.60 14 (2.97) (-0.30) 6,000,000 14,723,865 13,487,684 15B 15,105,000 92% 3,601 17,770 180% -43% 393% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
143 47362853625306007 IRO1OS110001 وسخراش شرکت س استان خراسان شمالی 0 0.00 8 (-4.32) (0.00) 35,971,223 3,928,026 8,074 68.6B 9,533,308 100% 1,330 1,470 5% -5% 11% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
144 47841327496247362 IRO1IDOC0001 واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران 354 14.01 8 (-4.98) (-4.98) 9,107,468 5,864,898 9,175,201 800M 396,800 62% 2,674 11,000 85% -55% 311% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
145 47996917271187218 IRO1KRAF0001 وکار بانک‌ کارآفرین‌ 219 21.87 14 (-4.80) (0.00) 10,737,195 1,023,226 141,093 26.8B 12,857,790 28% 2,948 20,000 62% -76% 578% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
146 48010225447410247 IRO1BANK0001 وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 819 11.53 15 (-4.83) (-4.93) 10,900,000 15,837,424 26,149,821 27.3B 25,724,000 20% 3,830 34,400 146% -73% 798% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
147 48623320733330408 IRO1LMIR0001 فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ 262 87.75 15 (-5.00) (-0.04) 2,172,024 2,075,946 22,375 500M 1,149,500 69% 10,150 43,440 127% -47% 328% فلزات اساسي S/B TSE S R C
148 48753732042176709 IRO1PNTB0001 شبریز پالایش نفت تبریز 1,208 26.81 30 (-4.98) (-0.52) 3,041,363 14,812,433 327,828 10B 32,390,000 11% 14,392 67,810 125% -52% 371% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
149 48990026850202503 IRO1GOST0001 خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 450 9.62 -32 (-4.84) (-4.84) 15,842,055 229,906,839 16,458,677 39.6B 17,149,024 52% 2,616 21,750 66% -80% 731% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
150 49188729526980541 IRO1SEPP0001 شسپا نفت سپاهان 1,869 9.81 30 (-4.99) (-4.78) 2,471,577 8,796,332 9,580,445 6B 10,998,000 25% 8,480 41,100 116% -55% 385% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
151 49244604018250364 IRO7TJMP0001 شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید 233 36.94 0 (-2.99) (-2.47) 2,600,000 2,920,816 2,151,182 6.5B 5,593,900 0% 4,136 15,437 108% -44% 273% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
152 49674915481184052 IRO7PJHP0001 جهرم پتروشیمی جهرم 10 334.50 0 (-4.98) (-0.24) 5,961,252 148,199 268,635 3.3B 1,108,199 0% 0 4,575 351% -28% 527% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
153 50117925085549635 IRO7LIBP0001 خلیبل مالیبل سایپا -265 -0.90 0 (4.62) (0.00) 84,033,614 86 0 1.5B 34,970 0% 249 249 -4% -4% 0% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
154 50185721305191887 IRO1RADI0001 ختور رادیاتور ایران‌ 280 158.21 -32 (4.99) (4.19) 1,233,350 4,819,409 4,622,945 850M 3,765,500 49% 7,820 136,870 466% -68% 1,650% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
155 50341528161302545 IRO1MNGZ0001 کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ 4,637 23.00 15 (-5.00) (-0.15) 465,679 431,044 14,144 202.4M 2,158,596 55% 21,000 123,820 408% -14% 490% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
156 50580753680043015 IRO7PSMP0001 معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس 52 572.46 0 (-2.00) (-0.01) 335,672 2,845 1,344 50M 148,840 0% 14,793 36,840 101% -19% 149% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
157 51617145873056483 IRO1PTEH0001 شتران پالایش نفت تهران 409 32.03 30 (-4.93) (-4.93) 8,275,862 64,652,331 10,872,935 75B 98,250,000 14% 5,225 53,030 151% -75% 915% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
158 52232388263291380 IRO1OIMC0001 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1,471 24.72 15 (-4.97) (-3.25) 3,133,159 2,490,903 2,037,765 30B 109,110,000 6% 6,222 54,960 485% -34% 783% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
159 52455922800537930 IRO7NARP0001 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 118 846.36 0 (-3.00) (2.00) 205,188 194,009 790,979 60M 599,220 0% 13,522 115,058 639% -1% 642% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
160 53449700212786324 IRO3PMRZ0001 مارون پتروشیمی مارون 7,786 16.90 15 (-0.62) (-0.56) 742,512 558,686 525,952 8B 105,256,800 0% 39,141 200,550 236% -34% 412% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
161 54277068923045214 IRO1SORB0001 فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ 478 276.32 15 (-5.00) (-0.24) 375,601 598,350 18,272 322M 4,252,976 33% 21,700 218,800 509% -40% 908% فلزات اساسي S/B TSE S R C
162 55127657985997520 IRO3APOZ0001 آریا پلیمر آریا ساسول 13,506 11.40 15 (-2.87) (-3.51) 599,999 5,642,298 4,185,681 4.6B 70,584,260 0% 0 206,000 136% -25% 216% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
163 56324206651661881 IRO1NGFO0001 فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ 13,068 10.78 15 (5.00) (0.28) 359,195 53,946 19,759 144M 2,028,384 20% 22,539 147,490 525% -4% 548% فلزات اساسي S/B TSE S R C
164 56429431740318486 IRO7SHLP0001 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان -6 -1,527.67 0 (-3.00) (-3.00) 3,600,000 20,449,748 3,689,648 9B 8,249,400 0% 2,850 20,140 222% -54% 607% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
165 56574323121551263 IRO7PKBP0001 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر 2,739 21.55 0 (-3.00) (-0.36) 1,440,000 192,377 171,258 3.6B 21,251,160 0% 16,336 79,180 261% -25% 385% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
166 56717416662584054 IRO7TKDP0001 وکادو تکادو 506 34.56 0 (-3.00) (-0.05) 1,127,396 2,284,109 17,719 797.3M 1,394,204 0% 6,350 34,364 175% -49% 441% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
167 57273529732791251 IRO1MSTI0001 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ 255 47.88 -32 (-4.99) (-0.08) 4,091,653 289,837 67,434 1.4B 1,744,614 13% 5,170 18,190 136% -33% 252% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
168 57309221039930244 IRO1SNMA0001 وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت 2,119 3.71 8 (-1.88) (-1.75) 6,157,635 18,563,491 20,259,197 6B 4,716,000 33% 2,850 15,800 176% -50% 454% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
169 57376264268853589 IRO1GOLG0002 کگل2 معدنی و صنعتی گل گهر 1,059 14.32 15 (-4.95) (-4.95) 1 1,266,609 50,000,000 74.4B 112,864,800 0% 6,810 26,320 123% -42% 286% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
170 57875847776839336 IRO1NALM0001 فنوال نورد آلومینیوم‌ 1,219 29.16 15 (-4.98) (0.00) 1,406,866 82,458 3,053 678.3M 2,410,845 46% 3,800 55,980 835% -37% 1,373% فلزات اساسي S/B TSE S R C
171 58180284328186631 IRO7RFNZ0001 خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 67 371.48 0 (-4.99) (0.00) 803,504 3,741 0 100M 248,890 0% 0 35,727 239% -30% 386% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
172 58602432837130018 IRO7KAFP0001 شکف کف -3,461 -20.51 0 (2.00) (1.06) 145,176 348,521 76,647 250M 1,774,975 0% 5,639 71,662 1,159% 1% 1,146% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
173 58964593134314938 IRO3MEAZ0001 ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان 1,947 7.42 7 (-4.98) (-4.80) 4,000,000 14,404,831 52,652,817 10B 14,453,000 0% 5,625 27,730 157% -48% 393% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
174 59217041815333317 IRO1KRIR0001 خکار ایرکا پارت صنعت 554 62.00 -32 (-4.98) (0.00) 1,455,604 131,100 2,156 500M 1,717,500 75% 3,140 59,690 994% -42% 1,801% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
175 59266699437480384 IRO3ARFZ0001 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 1,139 10.84 28 (0.27) (-2.48) 4,800,000 14,415,905 14,140,080 12B 14,822,400 0% 4,200 24,999 194% -51% 495% فلزات اساسي S/B TSE S R C
176 59342912854668427 IRO7PEIZ0001 فنفت صنایع تجهیزات نفت 501 29.43 0 (-4.99) (-0.07) 1,324,504 1,379,760 19,705 440M 648,824 0% 0 25,351 77% -42% 204% فلزات اساسي S/B TSE S R C
177 59462881877083131 IRO1OS210001 وسکرشا شرکت س استان کرمانشاه 0 0.00 8 (-4.62) (0.00) 38,461,538 686,852 61,105 85.7B 11,139,570 100% 1,240 1,360 5% -4% 10% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
178 59486059679335017 IRO1PETR0001 وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ 1,121 13.98 14 (-0.69) (-1.07) 3,001,200 4,470,811 1,021,704 1.8B 2,851,940 32% 5,871 31,830 167% -51% 442% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
179 59652306881376415 IRO1OS050001 وسیلام شرکت س استان ایلام 29 42.76 8 (-4.84) (0.00) 40,322,581 1,598,982 213,239 29.3B 3,632,208 100% 1,180 1,290 5% -4% 9% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
180 59735609117437896 IRR1BIME0101 وبیمهح ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ 0 0.00 8 (-6.04) (-7.38) 1 39,885,475 42,041,475 3B 414,000 0% 1,350 9,120 -5% -85% 529% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
181 59800986739603675 IRO7TSAP0001 شسم تولید سموم‌ علف‌ کش -584 -139.03 0 (2.00) (0.00) 123,725 6,787 256 10M 81,196 0% 27,377 84,058 197% -3% 207% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
182 60247433951600827 IRO3PNLZ0001 شاوان پالایش نفت لاوان 983 106.56 35 (-5.00) (-0.27) 474,118 587,310 25,507 1.1B 11,977,684 0% 36,012 206,036 191% -49% 472% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
183 60350996279289099 IRO1KVEH0001 کاوه فولاد کاوه جنوب کیش 1,060 17.38 15 (3.73) (-0.38) 5,162,623 33,792,384 61,090,872 15B 27,630,000 19% 4,201 25,120 338% -27% 498% فلزات اساسي S/B TSE S R C
184 60633055620418060 IRO7FLTP0001 فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان 48 279.38 0 (-0.35) (-2.17) 1,452,433 1,450,620 1,714,701 389.5M 522,273 0% 0 24,776 150% -46% 362% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
185 61102694810476197 IRO1BMPS0001 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ 417 37.41 14 (-1.64) (-1.58) 3,111,388 3,242,164 1,032,155 775.5M 1,209,780 26% 7,201 37,100 117% -58% 415% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
186 62786156501584862 IRO1PASH0001 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 2,610 32.07 14 (3.77) (1.78) 1,166,725 2,038,543 2,828,644 4B 33,480,000 8% 38,333 111,968 118% -25% 192% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
187 63570910379296908 IRO1OS300001 وسیزد شرکت س استان یزد 0 0.00 8 (4.72) (0.00) 39,370,079 63,297 239,954 59.5B 7,558,232 100% 1,270 1,330 0% -5% 5% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
188 63915926161403347 IRO1KHSH0001 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ 21 969.52 -32 (-4.96) (-0.05) 2,453,386 2,176,009 21,526 630M 1,282,680 48% 0 43,650 477% -55% 1,179% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
189 64298008532791199 IRO3SYNZ0001 ساینا صنایع بهداشتی ساینا 2,824 66.45 15 (-5.00) (-0.11) 261,451 293,130 5,570 100M 1,876,520 0% 20,535 242,219 814% -23% 1,080% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
190 64341992373049080 IRO3DBRZ0001 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان 3,213 9.33 7 (-5.00) (-0.38) 1,606,426 1,472,936 122,757 250M 749,425 0% 4,989 34,172 501% -12% 585% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
191 64842837716888827 IRO7SDLP0001 خکاوه سایپا دیزل -303 -19.50 0 (-2.99) (-0.02) 3,378,950 8,503,610 21,680 2.6B 1,557,706 0% 1,769 11,067 234% -47% 526% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
192 65004959184388996 IRO1ALIR0001 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 1,681 11.89 15 (-4.97) (-2.58) 2,378,687 2,253,412 1,260,639 5.2B 10,390,463 25% 0 31,100 240% -36% 429% فلزات اساسي S/B TSE S R C
193 65018804181564924 IRO3GOMZ0001 گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 968 9.02 7 (-1.15) (2.03) 5,669,578 2,779,294 18,826,427 2.4B 2,095,680 0% 2,402 17,000 264% -49% 608% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
194 65122215875355555 IRO1PFAN0001 شفن پتروشیمی فناوران 23,867 10.71 14 (-0.48) (-4.30) 356,710 439,600 858,330 1B 24,278,200 13% 70,900 449,200 260% -43% 534% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
195 65490886290565185 IRO7ZNGP0001 شزنگ تجهیزنیروی‌زنگان‌ 142 818.05 0 (5.00) (5.00) 184,524 121,547 224,272 28M 325,256 0% 19,746 116,163 488% 4% 465% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
196 65883838195688438 IRO1IKCO0001 خودرو ایران‌ خودرو -317 -9.68 -32 (0.00) (-2.85) 36,144,578 890,995,064 1,414,877,390 301.7B 92,608,413 24% 1,174 13,450 161% -77% 1,046% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
197 66021783818850713 IRO7FAFP0001 فافزا فولاد افزا سپاهان 1,390 35.11 0 (-4.97) (0.00) 409,744 2,003 0 90M 439,182 0% 16,765 58,240 191% -16% 247% فلزات اساسي S/B TSE S R C
198 66127247173352975 IRO7ESHP0001 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ -27 -520.04 0 (3.00) (2.98) 1,467,029 216,920 3,951,008 0.9B 1,267,508 0% 0 24,045 25% -42% 114% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
199 66183408418816482 IRR1LEAB0101 شلعابح ح . لعابیران‌ 0 0.00 14 (-3.08) (-3.08) 1 6,010,262 6,869,264 440M 193,600 0% 4,210 6,240 5% -29% 48% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
200 66210395067138534 IRO7TOPP0001 شتولی تولی‌پرس‌ -4,403 -4.87 0 (2.00) (0.48) 469,660 281,744 113,654 250M 535,625 0% 2,914 21,993 635% -3% 655% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
201 66514709341259550 IRO7FVAP0001 فوکا فولاد کاویان 22 957.32 0 (-3.00) (0.00) 2,389,891 65,125 245 6B 12,583,370 0% 1,602 24,470 1,215% -14% 1,427% فلزات اساسي S/B TSE S R C
202 66701874099226162 IRO1KSIM0001 فاسمین کالسیمین‌ 624 26.88 15 (-4.99) (-4.99) 2,626,050 2,682,212 2,672,749 6B 10,062,000 40% 11,843 83,000 42% -80% 601% فلزات اساسي S/B TSE S R C
203 66772024744156373 IRO1BAHN0001 فباهنر مس‌ شهیدباهنر 3,166 16.38 15 (-4.98) (-4.98) 912,909 1,141,449 1,647,129 1.1B 5,835,375 20% 13,842 87,440 275% -41% 532% فلزات اساسي S/B TSE S R C
204 67170215467608124 IRO3ZAGZ0001 زنگان صنعت روی زنگان 479 336.79 28 (-4.98) (0.00) 309,876 4,203 0 100M 1,613,230 0% 17,894 198,000 802% -19% 1,007% فلزات اساسي S/B TSE S R C
205 68488673556087148 IRO1SPTA0001 فپنتا سپنتا 4,894 69.92 15 (5.00) (1.96) 150,358 80,102 80,015 54.2M 1,853,847 28% 61,000 361,040 461% -5% 492% فلزات اساسي S/B TSE S R C
206 68517032834363488 IRO3BSRZ0001 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 4,518 25.33 15 (-5.00) (-0.28) 431,068 574,209 24,142 330M 3,777,015 0% 16,103 191,214 611% -40% 1,087% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
207 69143674941561637 IRO1IPTR0001 پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان 4,603 2.79 14 (-4.03) (-4.26) 8,559,201 160,843,606 116,656,134 25B 32,050,000 26% 2,150 21,380 496% -40% 894% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
208 70289374539527245 IRO1GHAT0001 ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ 64 60.63 -32 (-4.87) (-0.51) 12,722,646 30,391,692 1,161,214 6.2B 2,406,109 56% 0 22,897 6% -83% 527% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
209 70498485598181604 IRO3FOHZ0001 هرمز فولاد هرمزگان جنوب 1,097 10.29 28 (1.35) (-0.68) 10,000,000 18,068,852 20,991,308 25B 28,225,000 0% 4,869 16,599 132% -32% 241% فلزات اساسي S/B TSE S R C
210 70934270174405743 IRO1PKHA0001 شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ 3,949 9.58 14 (-1.14) (-4.30) 2,400,000 1,837,936 2,343,936 6B 22,710,000 11% 18,649 68,490 103% -45% 267% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
211 71957984642204570 IRO7APTP0001 شپترو پتروشیمی آبادان -223 -22.22 0 (-4.99) (-0.62) 4,000,801 10,656,503 501,279 5.5B 2,734,608 0% 1,423 12,610 248% -61% 786% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
212 675737110292645 IRO1MSMI0002 فملی2 ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 3,320,668 0 101.4B 0 0% 5,292 35,430 539% -5% 570% فلزات اساسي S/B TSE S R C
213 2262715289665960 IRR1RADI0101 ختورح ح . رادیاتور ایران‌ 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 4,108,091 0 200M 471,400 0% 18,180 48,000 30% -51% 164% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
214 2400322364771558 IRO1TAMN0001 شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 3,338,898 0 0 80B 0 11% 8,600 65,800 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
215 2589887561569709 IRO1ZMYD0001 خزامیا زامیاد 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 2,920,561 0 0 5.5B 0 52% 1,500 37,690 1,041% -55% 2,413% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
216 3102570373792350 IRO1FAIR0002 فولاژ2 فولاد آلیاژی ایران 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 623 0 6B 0 0% 26,720 33,450 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
217 3996211071909131 IRO3PMRZ0004 مارون4 پتروشیمی مارون 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 30,000 0 8B 121,341,600 0% 96,500 145,000 57% 5% 50% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
218 5550649038347558 IRR1FKAS0101 فخاسح ح . فولاد خراسان 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 1,350,669 0 2.9B 9,326,400 0% 24,710 37,320 30% -14% 51% فلزات اساسي S/B TSE S R C
219 7395271748414592 IRO1IKHR0001 وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 5,000,000 46,656,249 0 12.5B 14,125,000 55% 1,554 21,640 627% -48% 1,293% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
220 9171279728707865 IRR1BMPS0101 شپارسح ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 2,533,500 0 260.5M 273,134 0% 9,040 16,100 16% -35% 78% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
221 10589770805157298 IRO1PJMZ0002 جم2 پتروشیمی جم 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 627,413 0 13.8B 66,447,000 0% 13,495 50,900 259% -3% 271% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
222 14800142337291217 IRO3FAYZ0001 فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 0 0.00 28 (0.00) (0.00) 960,911 17,314 0 134M 697,256 0% 5,700 61,500 813% -15% 979% فلزات اساسي S/B TSE S R C
223 16959429956899455 IRO1AMLH0001 شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 709,019 271,472 0 840M 5,923,680 22% 33,381 169,790 131% -58% 455% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
224 19174812964848627 IRR1KVIR0101 کویرح ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 10,900,471 0 7.2B 7,538,400 0% 8,010 22,140 31% -53% 176% فلزات اساسي S/B TSE S R C
225 19382635978639373 IRO1BSDR0002 وبصادر2 بانک صادرات ایران 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 7,194,277 0 175.4B 0 0% 545 4,700 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
226 19954896371640204 IRO7ZMNP0001 وزمین بانک ایران زمین 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1,600,000 18,279,316 0 4B 5,614,400 0% 1,588 20,595 829% -32% 1,263% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
227 21976566779427945 IRO1PNES0002 شپنا2 پالایش نفت اصفهان 0 0.00 30 (0.00) (0.00) 1 5,064,550 0 76B 148,504,000 0% 5,240 36,790 273% -47% 602% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
228 22903901709044823 IRO1RTIR0001 ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 2,660,990 749,592 0 563M 1,057,877 17% 7,848 33,630 139% -44% 329% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
229 23678782355312544 IRO1PTEH0002 شتران2 پالایش نفت تهران 0 0.00 30 (0.00) (0.00) 1 2,218,125 0 75B 0 0% 5,600 49,760 397% -44% 789% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
230 24644999329120295 IRO3ASKZ0001 وملل اعتباری ملل 0 0.00 20 (0.00) (0.00) 4,000,000 27,063,586 0 10B 14,447,000 0% 0 19,536 620% -27% 882% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
231 25109758834306328 IRO1BTEJ0002 وتجارت2 بانک تجارت 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 23,246,616 0 223.9B 0 0% 627 3,950 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
232 25244329144808274 IRO1PKLJ0001 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 4,132,231 31,208,314 0 287B 416,724,000 9% 6,534 35,450 344% -18% 443% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
233 28033133021443774 IRO1KFAN0001 خفنر فنرسازی‌خاور 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 2,552,323 732,846 0 467.9M 916,692 28% 10,156 33,610 0% 0% 0% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
234 32357363984168442 IRO1PJMZ0001 جم پتروشیمی جم 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 2,272,727 2,830,857 0 13.8B 60,720,000 13% 12,099 54,900 264% -20% 354% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
235 35150770536114195 IRR1SADR0101 تاصیکوح ح . سرمایه گذاری صدرتامین 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 9B 0 0% 8,600 14,170 16% -29% 65% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
236 41713045190742691 IRO7SDIP0001 وسدید گروه ‌صنعتی‌سدید 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1,592,354 0 0 4B 0 0% 2,450 49,433 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
237 43283802997035462 IRO3SOBZ0001 وسبحان سرمایه گذاری سبحان 0 0.00 7 (0.00) (0.00) 5,001,001 9,885,328 0 1.3B 1,299,740 0% 2,755 15,351 285% -35% 491% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
238 44296315953738727 IRO7FAHP0001 فاهواز نورد و لوله اهواز 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 2,259,600 0 0 5.6B 0 0% 1,200 28,638 1,580% -31% 2,319% فلزات اساسي S/B TSE S R C
239 44818950263583523 IRO3BDYZ0001 دی بانک دی 0 0.00 20 (0.00) (0.00) 1,717,063 34,812,092 0 6.4B 37,272,960 0% 2,674 83,000 2,078% -30% 3,004% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
240 50484748330985048 IRO1KSIM0002 فاسمین2 کالسیمین‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 6B 0 0% 75,080 81,700 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
241 51234238775438234 IRO1PNBA0002 شبندر2 پالایش نفت بندرعباس 0 0.00 30 (0.00) (0.00) 1 1,109,518 0 28.7B 0 0% 11,020 50,840 0% 0% 0% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
242 54419429862704331 IRO1FRIS0001 فروس فروسیلیس‌ ایران‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 2,101,723 1,643,059 0 4B 2,080,414 45% 10,961 42,000 117% -43% 283% فلزات اساسي S/B TSE S R C
243 57600064931636077 IRO7JMIP0001 وجامی سرمایه گذاری جامی 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1,479,400 1,454,335 0 190M 256,861 0% 0 16,282 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
244 58931793851445922 IRO1MADN0001 ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 7,504,690 15,362,230 0 54.9B 87,785,100 23% 4,301 20,790 272% -23% 383% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
245 61298636307861167 IRO7SEIP0001 وبرق س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 91,028 425,602 0 117.3M 2,532,659 0% 13,072 297,919 1,552% -27% 2,179% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
246 61934586397353104 IRO1FOLD0002 فولاد2 فولاد مبارکه اصفهان 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 2,894,160 0 209B 370,557,000 0% 3,815 20,080 365% -12% 426% فلزات اساسي S/B TSE S R C
247 62177651435283872 IRO1NKOL0001 شکلر نیروکلر 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1,003,814 2,664,966 0 500M 2,490,500 56% 13,011 58,960 283% -16% 353% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
248 62641360664324649 IRO7TJMP0002 شجم2 صنایع پتروشیمی تخت جمشید 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 2,755,871 0 6.5B 0 0% 8,331 12,966 0% 0% 0% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
249 63469068977311458 IRO3PNLZ0004 شاوان4 پالایش نفت لاوان 0 0.00 35 (0.00) (0.00) 1 0 0 1.1B 12,404,752 0% 59,706 132,240 82% -18% 121% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
250 63917421733088077 IRO1BTEJ0001 وتجارت بانک تجارت 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 38,216,561 663,503,971 0 223.9B 67,177,838 29% 421 4,640 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
251 70383737228146601 IRO3TPEZ0004 شگویا4 پتروشیمی تندگویان 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 24B 42,738,080 0% 251 19,497 7,007% -9% 7,668% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
252 23562767848806583 IRO1NIKI0002 ونیکی2 سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 0 0 7B 0 0% 12,570 47,000 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
253 70380537339724605 IRO3PRZZ0004 شراز4 پالایش نفت شیراز 0 0.00 35 (0.00) (0.00) 1 0 0 1B 10,944,215 0% 63,453 115,720 68% -8% 82% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
254 9626462203189560 IRO1OIMC0002 وامید2 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 571,429 0 30B 0 0% 6,500 45,310 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
255 25387056990464790 IRR1TOKA0101 وتوکاح ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 6,978,712 0 1B 645,826 0% 6,650 11,270 0% -41% 69% فلزات اساسي S/B TSE S R C
256 6464701598831505 IRO1KRAF0002 وکار2 بانک‌ کارآفرین‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 26.8B 0 0% 3,927 13,950 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
257 4585123877892473 IRO1TAMN0002 شستا2 سرمایه گذاری تامین اجتماعی 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 80B 0 0% 38,000 51,000 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
258 13872342610746471 IRO3KHMZ0002 میدکو2 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 0 0.00 28 (0.00) (0.00) 1 0 0 45.2B 0 0% 4,658 22,700 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
259 24651304184097917 IRO1SADR0002 تاصیکو2 سرمایه گذاری صدرتامین 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 31B 0 0% 2,800 20,930 0% 0% 0% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
260 59363563131789466 IRO1ALIR0002 فایرا2 آلومینیوم‌ایران‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 1,817,159 0 5.2B 10,759,509 0% 17,810 27,250 16% -24% 53% فلزات اساسي S/B TSE S R C
261 41505613415701055 IRO1PKLJ0002 فارس2 صنایع پتروشیمی خلیج فارس 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 3,054,927 0 287B 412,849,500 0% 6,798 33,630 323% -14% 395% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
262 55850912428859273 IRO1OS180001 وسقم شرکت س استان قم 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 35,460,993 3,803,061 0 52.3B 7,376,625 100% 1,310 1,480 8% -5% 13% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
263 25632323149688829 IRR1TOKA0102 وتوکاح2 ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 1B 0 0% 7,900 10,003 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
264 31902247922619631 IRO1VSIN0002 وسینا2 بانک سینا 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 10B 0 0% 2,813 21,900 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
265 49373621277888271 IRO1GDIR0002 وغدیر2 سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 1,619,048 0 72B 87,912,000 0% 3,000 20,630 307% -41% 588% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
266 60947086334338335 IRO1IKHR0002 وخارزم2 سرمایه گذاری خوارزمی 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 0 0 12.5B 0 0% 1,908 18,400 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
267 14061572253297066 IRO1SPAH0002 وسپه2 سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 428,571 0 6.7B 10,424,578 0% 3,537 18,290 387% -15% 472% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
268 42129223512645122 IRO1CHML0002 کچاد2 معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 535,742 0 55.5B 119,436,000 0% 5,310 24,850 305% -13% 368% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
269 48848845958085198 IRO1NPRS0002 شنفت2 نفت‌ پارس‌ 0 0.00 30 (0.00) (0.00) 1 280,952 0 2.5B 0 0% 16,600 90,000 0% 0% 0% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
270 40364073666532978 IRO1SSAP0002 وساپا2 سرمایه‌گذاری‌ سایپا 0 0.00 8 (0.00) (0.00) 1 0 0 10.7B 0 0% 3,692 12,650 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
271 66264163366013063 IRO1BMLT0002 وبملت2 بانک ملت 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 239,551,390 0 207B 111,927,371 0% 5,330 18,000 1% -70% 238% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
272 7623668697450408 IRO3BDYZ0002 دی2 بانک دی 0 0.00 20 (0.00) (0.00) 1 0 0 6.4B 0 0% 4,150 41,391 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
273 22692392068235412 IRO7BSHP0002 وشهر2 بانک شهر 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 0 0 15.6B 0 0% 9,556 9,556 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
274 32874370564962210 IRR1IPTR0101 پترولح ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 40,015,988 0 3.5B 3,479,000 0% 9,800 22,180 1% -55% 126% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
275 20716645758210848 IRO1PTAP0002 تاپیکو2 س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 62,306,944 0 81.5B 178,558,350 0% 3,006 21,909 629% 0% 628% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
276 69873538964610831 IRO1MNGZ0002 کمنگنز2 معادن‌منگنزایران‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 202.4M 0 0% 86,010 90,000 3% -1% 5% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
277 14153483684603257 IRR1AMLH0101 شاملاح ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 323,503 0 420M 2,362,500 0% 47,370 71,500 19% -21% 51% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
278 65177857040683462 IRO1BKHZ0002 وخاور2 بانک خاورمیانه 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 15B 0 0% 3,918 16,500 193% -30% 321% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
279 60173468474943416 IRO1BPAR0002 وپارس2 بانک‌پارسیان‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 9,851,115 0 156.3B 64,099,400 0% 4,100 5,700 -2% -28% 36% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
280 34441408030104745 IRO7PAIP0004 آریان4 سرمایه گذاری پارس آریان 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 0 0 19.8B 0 0% 2,037 22,600 779% -24% 1,053% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
281 44377481791849048 IRO3SYNZ0002 ساینا2 صنایع بهداشتی ساینا 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 0 0 100M 0 0% 26,883 180,000 570% 73% 287% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
282 21906237414528638 IRO3SAIZ0004 وسپهر4 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 0 0.00 7 (0.00) (0.00) 1 71,428,571 0 30B 0 0% 10,062 12,678 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
283 12845457908500808 IRO1BPAS0002 وپاسار2 بانک پاسارگاد 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 65.5B 0 0% 2,087 15,340 390% -33% 635% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
284 19060477008033661 IRO1PASN0002 پارسان2 گسترش نفت و گاز پارسیان 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 2,241,011 0 40.5B 88,168,500 0% 6,251 34,620 248% -37% 454% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
285 51584388430602252 IRO7PAIP0002 آریان2 سرمایه گذاری پارس آریان 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 10,380,952 0 19.8B 26,789,128 0% 2,034 23,860 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
286 59750654860162208 IRO1SSIN0002 شیران2 س. صنایع‌شیمیایی‌ایران 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 0 0 8.1B 0 0% 12,864 40,310 0% 0% 0% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
287 62437444137129127 IRO1SAND0002 وصندوق2 سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 714,286 0 27B 0 0% 3,750 26,020 0% 0% 0% شرکتهاي چند رشته اي صنعتي S/B TSE S R C
288 7313915654710541 IRO3ARFZ0002 ارفع2 شرکت آهن و فولاد ارفع 0 0.00 28 (0.00) (0.00) 1 51,734 0 12B 24,262,800 0% 20,219 20,219 0% 0% 0% فلزات اساسي S/B TSE S R C
289 29751216137877139 IRO1PNTB0002 شبریز2 پالایش نفت تبریز 0 0.00 30 (0.00) (0.00) 1 1,272,299 0 10B 0 0% 30,600 43,428 0% 0% 0% فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي S/B TSE S R C
290 67467233352325215 IRO7GRDZ0002 وگردش2 بانک گردشگری 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 14,714,286 0 15B 30,157,500 0% 2,680 28,993 1,066% -31% 1,581% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
291 25919677951417578 IRO3SAIZ0002 وسپهر2 سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 0 0.00 7 (0.00) (0.00) 1 0 0 30B 0 0% 0 0 0% 0% 0% سرمايه گذاريها S/B TSE S R C
292 62810990108260391 IRR1GOLG0101 کگلح ح . معدنی و صنعتی گل گهر 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 4,703,841 0 26.4B 47,520,000 0% 9,371 22,550 92% -20% 141% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
293 64377437823895622 IRO1SIPA0002 خساپا2 سایپا 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 635,511 0 195.5B 44,185,384 0% 2,057 5,170 10% -56% 151% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
294 5155287013753993 IRO1MADN0002 ومعادن2 توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 0 0.00 15 (0.00) (0.00) 1 2,571,429 0 54.9B 87,949,800 0% 4,533 20,400 253% -21% 350% استخراج کانه هاي فلزي S/B TSE S R C
295 39610326672927078 IRO7GRDZ0004 وگردش4 بانک گردشگری 0 0.00 0 (0.00) (0.00) 1 14,214,286 0 15B 31,200,000 0% 20,800 20,800 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
296 61119174772912317 IRO1PKHA0002 شخارک2 پتروشیمی‌ خارک‌ 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 2,571,429 0 6B 28,104,000 0% 26,807 48,140 75% -3% 80% محصولات شيميايي S/B TSE S R C
297 6026656252239697 IRO1RENA0002 ورنا2 سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 4 0 8B 0 0% 11,330 15,088 0% 0% 0% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
298 7370902509286095 IRO1BPST0002 وپست2 پست بانک ایران 0 0.00 14 (0.00) (0.00) 1 411,849 0 3.2B 0 0% 10,840 11,710 0% 0% 0% بانكها و موسسات اعتباري S/B TSE S R C
299 34610263803983222 IRO1IKCO0002 خودرو2 ایران‌ خودرو 0 0.00 -32 (0.00) (0.00) 1 1,425,319 0 301.7B 0 0% 2,640 4,221 0% 0% 0% خودرو و ساخت قطعات S/B TSE S R C
# ID نماد نماد اسم شرکت EPS P/E P/E G قیمت معامله پایانی حجم مبنا میانگین حجم حجم معامله تعداد سهم ارزش بازار (میلیون تومان) سهام شناور قیمت حداقل یکساله قیمت حداکثر یکساله درصد رشد یکساله درصد افت از سقف سالانه حداکثر تغییرات یکساله گروه لینک عملیات