پیام ناظر بازار بورس تهران

# نماد موضوع تاریخ متن پیام
1 عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی 99/11/1 16:16 به اطلاع می‌رساند؛ معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 در نمادهای معاملاتی (شستا0011)، (شستا0031)، (اخزا7161)، (تملی 8061) و (کیا1) مورد تأیید قرار نگرفت. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
2 آبادا توقف نماد (آبادا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/11/1 14:22 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تولید نیروی برق آبادان (آبادا1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
3 وسهمدا توقف نماد (وسهمدا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 13:29 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان همدان (وسهمدا1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
4 وشهر توقف نماد (وشهر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 12:48 کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وشهر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بانک شهر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
5 ضپاس توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضپاس20021) 99/11/1 12:31 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک‌پارسیان‌ (ضپاس20021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
6 طپاس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طپاس20031) 99/11/1 12:31 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک‌پارسیان‌ (طپاس20031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
7 هپارس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هپارس9121) 99/11/1 12:30 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت بانک‌پارسیان‌ (هپارس9121) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
8 طپاس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طپاس20051) 99/11/1 12:30 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک‌پارسیان‌ (طپاس20051) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
9 ضپاس توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضپاس20071) 99/11/1 12:30 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک‌پارسیان‌ (ضپاس20071) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
10 طپاس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طپاس20021) 99/11/1 12:30 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک‌پارسیان‌ (طپاس20021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
11 ضپاس توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضپاس20081) 99/11/1 12:30 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک‌پارسیان‌ (ضپاس20081) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
12 طپاس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طپاس20041) 99/11/1 12:30 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک‌پارسیان‌ (طپاس20041) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
13 وپارس توقف نماد (وپارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 12:29 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بانک‌پارسیان‌ (وپارس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
14 طپاس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طپاس20061) 99/11/1 12:29 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک‌پارسیان‌ (طپاس20061) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
15 طپاس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طپاس20071) 99/11/1 12:29 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک‌پارسیان‌ (طپاس20071) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
16 طپاس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طپاس20011) 99/11/1 12:29 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک‌پارسیان‌ (طپاس20011) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
17 ضپاس توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضپاس20051) 99/11/1 12:29 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک‌پارسیان‌ (ضپاس20051) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
18 طپاس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طپاس20001) 99/11/1 12:29 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک‌پارسیان‌ (طپاس20001) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
19 ضپاس توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضپاس20061) 99/11/1 12:29 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک‌پارسیان‌ (ضپاس20061) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
20 ضپاس توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضپاس20041) 99/11/1 12:28 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک‌پارسیان‌ (ضپاس20041) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
21 ضپاس توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضپاس20031) 99/11/1 12:28 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک‌پارسیان‌ (ضپاس20031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
22 طپاس توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طپاس20081) 99/11/1 12:28 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک‌پارسیان‌ (طپاس20081) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
23 ضپاس توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضپاس20001) 99/11/1 12:28 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک‌پارسیان‌ (ضپاس20001) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
24 ضپاس توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضپاس20011) 99/11/1 12:28 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک‌پارسیان‌ (ضپاس20011) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وپارس متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
25 وپارس توقف نماد (وپارس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 12:28 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بانک‌پارسیان‌ (وپارس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
26 شمواد تداوم تعلیق نماد معاملاتی (شمواد1) 99/11/1 12:01 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 ادامه می یابد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
27 زشگزا اصلاح پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی (زشگزا1) 99/11/1 11:43 به اطلاع می‌رساند؛ بر اساس اطلاعیه شماره شماره 2455/الف/99 مورخ 1399/10/30 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار‌های اول و دوم فرابورس ایران و پارامترهای جدید بازارگردانی، از روز شنبه مورخ 1399/11/04 با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج در بازار اول فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
28 هنفت توقف نماد معاملاتی اختیار فروش تبعی (هنفت9121) 99/11/1 11:39 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت‌نفت‌‌ (هنفت9121) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد ونفت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
29 ونفت توقف نماد (ونفت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 11:39 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت‌نفت‌‌ (ونفت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
30 تسه گشایش نماد اوراق حق تقدم استفاده تسهیلات مسکن دی1399(تسه99101) 99/11/1 11:20 به اطلاع می‌رساند؛ امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دی ماه 1399 (تسه99101)، در بازار عادی با محدودیت دامنه نوسان 5 درصدی قیمت گشایش می‌یابد. دامنه نوسان قیمت بر اساس قیمت پایانی معاملات روز قبل در نماد (تسه99091) می‌باشد. قیمت پایانی اوراق، میانگین موزون معاملات روزانه اوراق می باشد. لازم به ذکر است محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دی ماه 1399 (تسه99101) تعداد 280 ورقه تعیین گردیده است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
31 ساروج توقف نماد (ساروج1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 11:12 کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ساروج1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بین المللی ساروج بوشهر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
32 شپنا فملی اطلاعیه درخصوص عدم تایید بخشی از معاملات نمادهای معاملاتی(شپنا)،(فملی) 99/11/1 11:07 به اطلاع می رساند، بخشی از معاملات انجام شده در نماد معاملاتی شرکت های پالایش نفت اصفهان(شپنا) و ملی صنایع مس ایران(فملی)در روز جاری چهارشنبه مورخ 1399/11/01تایید نگردید.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
33 وسدید بازگشایی نماد معاملاتی (وسدید1) 99/11/1 10:58 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه صنعتی سدید (وسدید1)، پس از انجام بررسی های لازم، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. لازم به ذکر است پیرو اطلاعیه شماره 2457/ش/99 مورخ 1399/10/30 این شرکت، در خصوص طبقه بندی جدید شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، نماد معاملاتی مذکور در پایان جلسه معاملاتی روز شنبه مورخ 4 بهمن ماه 1399 پس از حذف سفارشات موجود، به منظور انجامبه تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
34 ثامید توقف نماد (ثامید1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/11/1 10:57 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت توسعه و عمران امید (ثامید1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
35 غگل ثفارس وساشرقی بازگشایی نمادهای معاملاتی(غگل)،(ثفارس)،(وساشرقی) 99/11/1 10:55 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های گلوکوزان(غگل)،عمران و توسعه فارس(ثفارس)با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه و سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی(وساشرقی) با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی فوق العاده،با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
36 بمیلا بازگشایی نماد معاملاتی (بمیلا1) 99/11/1 10:53 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
37 خلیبل بازگشایی نماد معاملاتی (خلیبل1) 99/11/1 10:49 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مالیبل سایپا (خلیبل1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
38 وپست وسکرد بازگشایی نمادهای معاملاتی(وپست)،(وسکرد) 99/11/1 10:49 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های پست بانک ایران(وپست)با توجه به رفع تعلیق نماد معاملاتی وافشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ، سرمایه گذاری استان کردستان(وسکرد)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
39 پارسان بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (پارسان) 99/11/1 10:47 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با سررسیداردیبهشت ماه 1400، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (پارسان) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. لازم به ذکر است تعدیلات مربوط به نمادهای مذکور در اطلاعیه شماره 84965/181 مورخ 01/11/1399،منتشره د رسایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، اعلام شده است. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
40 بکاب بالبر بازگشایی نمادهای معاملاتی(بکاب)،(بالبر) 99/11/1 10:45 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های صنایع جوشکاب یزد(بکاب)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، کابل البرز(بالبر)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
41 قنیشا قشهد پارسان چافست وتوصا بازگشایی نمادهای معاملاتی(قنیشا)،(قشهد)،(پارسان)،(چافست)،(وتوصا)،(امین) 99/11/1 10:42 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های قند نیشابور(قنیشا)، شهد(قشهد)، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان)، افست(چافست)، گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران(وتوصا)، تامین سرمایه امین(امین)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
42 ذوب توقف نماد (ذوب1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/11/1 10:38 به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ذوب1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
43 اصلاحیه-انتقال برخی نمادها به تابلو زرد بازارپایه فرابورس ایران 99/11/1 10:36 پیرو اطلاعیه شماره 2457/ش/99 مورخ 1399/10/30 این شرکت، در خصوص طبقه بندی جدید شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ براساس بررسی های صورت گرفته، نمادهای معاملاتی مربوط به شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین1)، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار1) و شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (لازما1) در تابلوی زرد بازار پایه طبقه بندی شده اند. به همین منظور، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان جلسه معاملاتی روز شنبه مورخ 4 بهمن ماه 1399 پس از حذف سفارشات موجود به منظور انجام عملیات فنی انتقال نمادها به تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران متوقف خواهند شد. بدیهی است بازگشایی مجدد نمادهای معاملاتی مورد اشاره متعاقباً اطلاع رسانی می گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
44 زشگزا بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (زشگزا1) 99/11/1 10:19 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (زشگزا1) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال تصمیمات مذکور در سامانه معاملات، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 آماده انجام معامله می‌باشد.لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
45 آرمانح گشایش حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (آرمانح1) 99/11/1 10:03 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) در نماد (آرمانح1) از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی مذکور، به تعداد 200,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) در نماد (آرمانح1) تا تاریخ 1399/12/24 می باشد. لذا نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 1399/12/24 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 1390/05/18 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق به 1101040 موضوع نامه شماره 104مان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
46 غچین توقف نماد معاملاتی(غچین) 99/11/1 10:02 به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین(غچین)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهد شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
47 شزنگ توقف نماد (شزنگ1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 09:58 کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شزنگ1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تجهیزنیروی‌زنگان‌ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
48 وآوا بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (وآوا1) 99/11/1 09:49 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت و رفع دلایل تعلیق، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
49 وسکاب توقف نماد (وسکاب1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 09:48 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
50 پخش بازگشایی نماد معاملاتی (پخش1) 99/11/1 09:41 به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت پخش البرز (پخش1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی قبل از برگزاری حراج ناپیوسته امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
51 وسخوز تعلیق نماد معاملاتی (وسخوز1) 99/11/1 09:37 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان خوزستان (وسخوز1) حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
52 وسفارس تعلیق نماد معاملاتی (وسفارس1) 99/11/1 09:29 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان فارس (وسفارس1) حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
53 کارین اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق نگین سامان (کارین) 99/11/1 09:28 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/84703 مورخ 1399/10/22 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد نگین سامان بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دی ماه 1399 مبلغ 177 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نویهادار تهران
54 تسه پایان مدت اعتبار و توقف نماد معاملاتی (تسه97111) 99/11/1 09:25 به اطلاع می‌رساند؛ مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1397/11/15 در نماد معاملاتی (تسه97111) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش و هبه) در تاریخ 1399/11/15 به اتمام می‌رسد. لذا، نماد معاملاتی مذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ 1399/11/15 متوقف می‌شود. همچنین لازم به ذکر است، مدت اعتباراوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره 1397/11/15 در نماد معاملاتی (تسه97111) جهت استفاده از تسهیلات از محل آن اوراق تا تاریخ 1399/12/15 می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
55 زشریف توقف نماد معاملاتی (زشریف1) 99/11/1 09:20 به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کشت و صنعت شریف آباد (زشریف1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1399/11/05 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
56 وتجارت بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (وتجارت) 99/11/1 09:19 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام بانک تجارت با سررسید اردیبهشت ماه 1400، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (وتجارت) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
57 وسکرمان تعلیق نماد معاملاتی (وسکرمان1) 99/11/1 09:19 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت س.سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان1) حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
58 تنوین دالبر وتجارت غشاذر وسمرک بازگشایی نمادهای معاملاتی(تنوین)،(دالبر)،(وتجارت)،(غشاذر)،(وسمرکز) 99/11/1 09:17 به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های تامین سرمایه نوین(تنوین)،البرز دارو(دالبر)،بانک تجارت(وتجارت)،شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی(غشاذر)،سرمایه گذاری استان مرکزی(وسمرکز)با با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
59 وسصفا تعلیق نماد معاملاتی (وسصفا1) 99/11/1 09:14 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان اصفهان (وسصفا1) حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
60 سبهان توقف نماد (سبهان1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت 99/11/1 09:10 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هرگونه ابهام ویا سوال، نقطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
61 کاما بازگشایی نماد معاملاتی(کاما) 99/11/1 09:09 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت باما(کاما)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
62 خراسان ثشرق حراج مجدد نمادهای معاملاتی(خراسان)،(ثشرق) 99/11/1 09:07 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی خراسان(خراسان)،سرمایه گذاری مسکن شمال شرق(ثشرق) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
63 داروح وقفه معاملاتی نماد (داروح1) 99/11/1 09:03 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت کارخانجات‌داروپخش‌ (داروح1) با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
64 دارو وقفه معاملاتی نماد (دارو1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت 99/11/1 09:03 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی شرکت کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
65 ثبهساز توقف نماد (ثبهساز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 99/11/1 09:03 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
66 آبادا ادامه توقف نماد (آبادا1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت 99/11/1 09:03 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت تولید نیروی برق آبادان (آبادا1)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای 2 روز کاری ادامه می یابد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
67 نمرینو تعلیق نماد معاملاتی (نمرینو1) 99/11/1 08:57 به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت ایران‌ مرینوس‌، نماد معاملاتی (نمرینو1) تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
68 فاهواز بسیار مهم-انتقال نماد (فاهواز1) به تابلو قرمز بازارپایه فرابورس ایران 99/11/1 08:53 پیرو اطلاعیه شماره 2457/ش/99 مورخ 1399/10/30 این شرکت، در خصوص طبقه بندی جدید شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ براساس بررسی های صورت گرفته، نماد معاملاتی مربوط به شرکت نورد ولوله اهواز (فاهواز1) در تابلوی قرمز بازار پایه طبقه بندی شده است. به همین منظور، نماد معاملاتی مذکور در پایان جلسه معاملاتی روز شنبه مورخ 4 بهمن ماه 1399 پس از حذف سفارشات موجود به منظور انجام عملیات فنی انتقال نماد مذکور به تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ایران متوقف خواهند شد. بدیهی است بازگشایی مجدد نماد معاملاتی مورد اشاره متعاقباً اطلاع رسانی می گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
69 بسیار مهم-انتقال برخی نمادها به تابلو نارنجی بازارپایه فرابورس ایران 99/11/1 08:52 پیرو اطلاعیه شماره 2457/ش/99 مورخ 1399/10/30 این شرکت، در خصوص طبقه بندی جدید شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ براساس بررسی های صورت گرفته، نمادهای معاملاتی مربوط به شرکت بانک رفاه کارگران (ورفاه1)، شرکت بیمه حافظ (وحافظ1)، شرکت پلی اکریل ایران (شپلی1)، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (تپکو1)، شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (وپسا1)، شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام (قجام1)، شرکت کشت و صنعت آبشیرین (آبین1)، شرکت کیسون (کیسون1) و شرکت گروه صنعتی سدید (وسدید1) در تابلوی نارنجی بازار پایه طبقه بندی شده اند. به همین منظور، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان جلسه معاملاتی روز شنبه مورخ 4 بهمن ماه 1399 پس از حذف سفارشات موجود به منظور انجام عملیات فنی انتقال نمادها به تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران متوقف خواهند شد. بدیهی است بازگشایی مجدد نمادهای معاملاتی م رسانی می گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
70 بسیار مهم-انتقال برخی نمادها به تابلو زرد بازارپایه فرابورس ایران 99/11/1 08:51 پیرو اطلاعیه شماره 2457/ش/99 مورخ 1399/10/30 این شرکت، در خصوص طبقه بندی جدید شرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ براساس بررسی های صورت گرفته، نمادهای معاملاتی مربوط به شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین1)، شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار1)، شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش (لازما1)، شرکت مهندسی صنعتی روان فناور (خفناور1) در تابلوی زرد بازار پایه طبقه بندی شده اند. به همین منظور، نمادهای معاملاتی مذکور در پایان جلسه معاملاتی روز شنبه مورخ 4 بهمن ماه 1399 پس از حذف سفارشات موجود به منظور انجام عملیات فنی انتقال نمادها به تابلو زرد بازار پایه فرابورس ایران متوقف خواهند شد. بدیهی است بازگشایی مجدد نمادهای معاملاتی مورد اشاره متعاقباً اطلاع رسانی می گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
71 شستان تعلیق نماد معاملاتی (شستان1) 99/11/1 08:46 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به استناد بند 7 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی (شستان1) بنا به تشخیص شرکت فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ 1399/11/14 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
72 اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم 99/11/1 08:40 به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(امین یکم) بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، حداکثر تا میزان 23 درصد سالیانه، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن(در صورت تحقق سود 23 درصد سالیانه) یا معادل قیمت مبنای آن بعلاوه سود تقسیم نشده(درصورت تحقق سود بیش از 23 درصد سالیانه) می گردد. میزان سود تعلق گرفته در قالب سود دی ماه 1399 مبلغ 189 ریال می باشد. پس از تقسیم سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمای گذاری صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به مبلغ 10،101 ریال کاهش یافته است. به منظور تسریع در پرداخت سود تقسیمی اطلاعاذار نزد کرگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
73 ثجوان تغییر دامنه نوسان روزانه قیمت در نماد معاملاتی ( ثجوان1) 99/11/1 08:30 کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می‌رساند؛ دامنه نوسان روزانه قیمت سهم در نماد معاملاتی شرکت تامین مسکن جوانان (ثجوان1) از روز یکشنبه مورخ 1399/11/05، به دامنه نوسان مجاز قیمتی در تابلو زرد بازار پایه فرابورس تغییر می یابد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
74 آغاز معاملات ثانویه اوراق مرابحه عام دولت 99/11/1 08:27 به اطلاع می‌رساند؛ اوراق مرابحه عام دولت 5-شرایط خاص 0209 در نماد معاملاتی (اراد551)، اوراق مرابحه عام دولت 5-شرایط خاص 0110 در نماد معاملاتی (اراد581)، اوراق مرابحه عام دولت 67-شرایط خاص 0310 در نماد معاملاتی (اراد671) و اوراق مرابحه عام دولت 68- شرایط خاص 0310 در نماد معاملاتی (اراد681) پس از پذیره‌نویسی به منظور آغاز معاملات ثانویه، امروز چهار‌شنبه مورخ 1399/11/01 بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش می‌یابد. اوراق مذکور در نماد معاملاتی (اراد551) 37 ماهه با نرخ 17 درصد سالانه، در نماد معاملاتی (اراد581) 25 ماهه با نرخ 16 درصد سالانه و در نمادهای معاملاتی (اراد671) و (اراد681) 48 ماهه با نرخ 18 درصد سالانه تا سررسید می‌باشد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروریست: 1) محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) به میزان 25.000 ورقه می‌باشد. 2) اوراق با شرایمی‌باشد. 3) تسویه حساب و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می‌باشد. سایر اطلاعات این اوراق در اطلاعیه های شماره 2237/ن/99 مورخ 1399/08/24، 2286/ن/99 مورخ 1399/09/08 و 2422/ن/99 مورخ 1399/10/15 این شرکت در سایت رسمی فرابورس ایران در دسترس می‌باشد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
75 معاملات بورس انرژی ایران - بازار مصرف کنندگان بزرگ برق 99/11/1 08:16 1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک ماهانه، بار پایه ماهانه، میان باری ماهانه و کم باری ماهانه 1400/02/01 در بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار
76 معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق 99/11/1 08:15 1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/12/01 و نمادهای بار پیک ماهانه ، بار پایه ماهانه و میان باری ماهانه و کم باری ماهانه 1400/02/01 گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار
77 واجد شرایط خاص پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص) 99/11/1 08:11 به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 2454/ن/99 مورخ 1399/10/29 این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت 6-شرایط خاص 0210 در نماد معاملاتی (اراد601) و نمونیک G60Q1 ، اوراق مرابحه عام دولت 64-شرایط خاص 0111 در نماد معاملاتی (اراد641) و نمونیک G64Q1 و اوراق مرابحه عام دولت 65-شرایط خاص 0210 در نماد معاملاتی (اراد651) و نمونیک G65Q1 با قیمت اسمی هر ورقه 1،000،000 ریال از امروز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 لغایت دوشنبه مورخ 1399/11/06 پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) مدت اوراق در نماد معاملاتی (اراد601) 37 ماه و نرخ 17% ، در نماد معاملاتی (اراد641) 25 ماه و نرخ 16% و در نماد معاملاتی (اراد651) 36 ماه و نرخ 17% می باشد. 2) اوراق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌باشد. 3) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+1 می‌باشد 4) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
78 معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق 99/11/1 08:09 1$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/11/05 و 99/11/06 و 99/11/07پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز می گردد. مدیریت عملیات بازار
79 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی 99/11/1 08:04 به اطلاع می رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1) اعتبار اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس در نمادهای معاملاتی (تملی7101) و قبل از آن از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 3 سال و اعتبار مابقی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی (تملی) جهت نقل و انتقال (خرید و فروش) در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی می‌باشد. 2) اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می باشد. 3) محدودیت حجمی هرسفارش خرید(حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین گردیده است. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند اطین شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند.مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
80 محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن 99/11/1 08:03 به اطلاع می رساند؛ پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9711، تسه 9712 ، تسه9801 و تسه 9802مشمول محدودیت مذکور نمی باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 280 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می بایست محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منج رسیدگی به تخلفات گردد. متقاضیان محترم جهت اطلاع ازسایر جزئیات می توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
81 تنوین توقف نماد (تنوین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 08:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
82 دالبر توقف نماد (دالبر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 08:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت البرزدارو (دالبر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
83 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20061) 99/11/1 08:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20061) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
84 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20071) 99/11/1 08:02 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20071) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
85 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20041) 99/11/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20041) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
86 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20071) 99/11/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20071) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
87 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20021) 99/11/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
88 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20031) 99/11/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
89 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20061) 99/11/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20061) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
90 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20041) 99/11/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20041) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
91 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20051) 99/11/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20051) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
92 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20001) 99/11/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20001) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
93 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20021) 99/11/1 08:01 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20021) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
94 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20051) 99/11/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20051) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
95 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20001) 99/11/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20001) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
96 ضجار توقف نماد معاملاتی اختیار خرید (ضجار20081) 99/11/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار خرید شرکت بانک تجارت (ضجار20081) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
97 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20031) 99/11/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20031) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
98 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20081) 99/11/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20081) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
99 طجار توقف نماد معاملاتی اختیار فروش (طجار20011) 99/11/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی قرارداد اختیار فروش شرکت بانک تجارت (طجار20011) با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد وتجارت متوقف شد. نماد مذکور همزمان با نماد اصلی بازگشایی خواهد شد.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
100 وتجارت توقف نماد (وتجارت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب 99/11/1 08:00 به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بانک تجارت (وتجارت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
# نماد موضوع تاریخ متن پیام