تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

انتخاب صنایع
انتخاب نوع سهم
انتخاب سهم
انتخاب دسته
انتخاب فیلتر
انتخاب تاریخ
سابقه معاملات
تعداد نمایش
# نماد EPS P/E قیمت معامله قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه روز صف خرید روز صف فروش سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار حجم تقاضا حجم عرضه نسبت صف به مبنا نسبت صف به حجم ارزش صف خرید ارزش صف فروش ضریب قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول ضریب حجم ماهانه ضریب حجم هفته سرانه خریدار حقیقی حقوقی سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی سرانه خرید حقوقی درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات میانگین حجم هفته و ماه ارزش معاملات ارزش خرید خالص حقوقی درصد خرید حقوقی به هفته درصد خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی تاریخ لینک
# نماد EPS P/E قیمت معامله قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه روز صف خرید روز صف فروش سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار حجم تقاضا حجم عرضه نسبت صف به مبنا نسبت صف به حجم ارزش صف خرید ارزش صف فروش ضریب قدرت خریدار حقیقی ورود و خروج پول ضریب حجم ماهانه ضریب حجم هفته سرانه خریدار حقیقی حقوقی سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی سرانه خرید حقوقی درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات میانگین حجم هفته و ماه ارزش معاملات ارزش خرید خالص حقوقی درصد خرید حقوقی به هفته درصد خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم خرید حقیقی تاریخ لینک